HAKAN HOTUNLUOĞLU
(Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Aydın, Türkiye)
NAZLI KEYİFLİ
(Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Gümüşhane, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 9Sayı: 23ISSN: 1309-7423Sayfa Aralığı: 17 - 28Türkçe

108 0
ENERJİ DENGESİNİN BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÖRNEĞİ
Günümüzde bütçe dengesi bilim adamları ve politikacılar tarafından oldukça fazla önemsenen konulardan birisi haline gelmiştir. Bu nedenle bütçe dengesinde sapma sonucunu ortaya çıkaran nedenler konusunda literatürde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bütçe dengesinde meydana gelen sapmaların nedenleri de pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada enerji dengesinin bütçe dengesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 34 OECD üyesi ülkenin 2003-2013 dönemi arasındaki yıllık verileri kullanılarak panel veri analizi ile araştırılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları enerji ithalinin bütçe dengesi üzerinde bozucu bir etki yarattığı sonucunu göstermektedir.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abel, J. D. (1990), “Twin Deficits During the 1980s: An Empirical Investigation”, Jounal of Macroeconomics, 12 (1), s.81-96.
 • Agnello, L. and Sousa R. M. (2009), The Determinants of Public Deficit Volatility, European Central Bank, Working Paper Series, No:1042.
 • Aksu, H. ve Başar, S. (2005), “İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Araştırılması”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 20 (234), s.109-114.
 • Aksu, H. ve Başar, S. (2009), “Türkiye için İkiz Açıklar Hipotezi’nin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64 (4), s.1-14.
 • Alesina, A. and Roberto, P. (1999), Budget Deficits and Budget Institutions, NBER WP 5556.
 • Ata, A. Y. ve Yücel, F. (2003), “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 12 (12), s.97-110.
 • Ay, A. Z. K. , Mucuk, M. ve Erdoğan, S. (2004), “Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1992-2003)”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, 12, s.75-82.
 • Baharumshah, A. Z. and Lau, E. (2006), “Twin Deficits Hypothesis in SEACEN Countries: A Panel Data Analysis of Relationships Between Public Budget and Current Account Deficits”, Applied Econometrics and International Development, 6 (2), s.213-226.
 • Bahmani-Oskooee, M. (1991), “On the Effects of US Federal Deficits on its Trade Flows”, Journal of Post Keynesian Economics, 14 (1), s.72-82.
 • Banchman, D. D. (1992), “Why Is The US Current Account Deficit so Large? Evidence from Vector Autoregressions”, Southern Economic Journal, 59 (2), s.232-240.
 • Barışık, S. ve Kesikoğlu, F. (2006), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1981-2003 VAR Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61 (4), s.59-82.
 • Bartolini, L. and Lahiri, A. (2006), “Twins Deficits, Twenty Year Later”, Current Issues in Economics and Finance, 12 (7), s.1-7.
 • Bayrak, M. ve Esen, Ö. (2012), “Bütçe Açıklarının Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkileri: İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Ekonomik Yaklaşım, 23 (82), s.23-49.
 • Bayrak, M. ve Esen, Ö. (2014), “Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözümüne Yönelik Arayışlar”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 28 (3), s.139-158.
 • Bilgili, F. ve Bilgili, E. (1998), “Bütçe Açığının Cari İşlemler Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama”, İşletme ve Finans Dergisi, 13 (146), s.4-16.
 • Bolat, S., Belke, M. ve Aras, O. (2011), “Türkiye’de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı”, Maliye Dergisi, 161, s.347-364.
 • Bruno, M. ve Sachs, J. (1982), “Energy and Resource Allocation: A Dynamic Model of the Dutch Disease”, Review of Economic Studies, 49 (5), s.845-859.
 • Bundt, T. ve Solocha, A. (1988), “Debt, Deficits and Dolar”, Journal of Policy Modelling, 10 (4), s.581-600.
 • Cardia, E. (1997), “Replicating Ricardian Equivalence Tests with Simulated Series”, American Economic Review, 87 (1), s.65-79.
 • Daly, V. ve Siddiki, J. U. (2009), “The Twin Deficits in OECD Countries: Cointegration Analysis with Regime Shifts”, Applied Economic Letters, 16 (11), s.1155-1164.
 • Darrat, A. F. (1988), “Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?”, Southern Economic Journal, 54 (4), s.879-887.
 • Dedeoğlu, D. and Kaya, H. (2013), “Energy use, exports, import and GDP: New evidence from the OECD countries”, Energy Policy, 57, s.469-476.
 • Demir, M. (2013), “Enerji İthalatı Cari Açık İlişkisi, VAR Analizi ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme” Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), s.2-27.
 • Demirtaş, M., Türkay, H. ve Türkoğlu, M. (2009), “Petrol Fiyatlarındaki Gelişmelerin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (3), s.289-299.
 • Dewald, W. G. ve Ulan, M. (1990), “The Twin-Deficit Illusion”, Cato Journal, 9 (3), s.689-707.
 • Diboğlu, S. (1997), “Accounting for US Current Account Deficits: An Empirical Investigation”, Applied Economics, 29 (6), s.787-793.
 • Easterly, W. and Hebbel, K. S. (1993), Fiscal Deficits and Macroeconomic Performance in Developing Countries, The World Bank Research Observer, 8 (2), s.211-237.
 • EIA, (2007), Annual Energy Outlook, Energy Information Administration, DOE/EIA-0383, Washington, DC, February, www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/(23.02.2016).
 • Enders, W. and Lee, B. S. (1990), “Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?”, The Review of Economics and Statistics, 72 (3), s.373-381.
 • Erdinç, Z. (2008), “İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile İncelemesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), s.209- 222.
 • Fatas, A. and Mihov, I. (2010), The Euro and Fiscal Policy, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research.
 • Feldstein, M. (1992), The Budget and Trade Deficits Aren’t Really Twins, NBER Working Papers 3966.
 • Gavin, M. (1990), “Structural Adjustment to a Terms of Trade Disturbance: The Role of Relative Prices”, Journal of International Economics, 28 (3-4), s.217-243.
 • Greene, W. H. (2007), Econometric Analysis, Sixth Edition, New York University.
 • Holmes, M. J. (2010), “Threshold Cointegration and The Short-run Dynamics of Twin Deficit Behaviour”, Research in Economics, 65 (3), s.271-277.
 • Huntington, H. G. (2015), “Crude oil trade and current account deficits”, Energy Economics, 50, s.70-79.
 • Javid, A. Y., Arif, U. and Arif, A. (2011), “Economic, Political and Institutional Determinants of Budget Deficits Volatility in Selected Asian Countries”, The Pakistan Development Review, 50 (4), s.649-662.
 • Kasa, K. (1994), Finite Horizons and Twin Deficits, Economic Rewiew Federal Reserve Bank of San Francisco,3.
 • Kaufmann, S., Scharler, J. and Winckler, G. (2002), “ The Austrian Current Account Deficit: Driven by Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation?”, Empirical Economics, 27 (3), s.529-542.
 • Keho, Y. (2016), “What drives energy consumption in developing countries? The experience of selected African countries”, Energy Policy, 91, s.233-246.
 • Khalid, M., A. and Guan, T. W. (1999), “Causality Test of Budget and Current Account Deficits: Cross-Country Comparisons”, Emprical Economics, 24 (3), s.389-402.
 • Kilian, L., Rebucci, A. and Spatafora, N. (2007), Oil Shocks and External Balances, IMF Working Paper.
 • Kim, K. H. (1995), “On the Long-Run Determinants of the US Trade Balance: A Comment”, Journal of Post Keynesian Economics, 17 (3), s.447-455.
 • Kim, S. and Roubini, N. (2008), “Twin deficit ot twin divergence? Fiscal policy, current account, and real Exchange rate in the U.S.”, Journal of International Economics, 74 (2), s.362-383.
 • Koç, A. (2009), Kamu Açıklarının Ekonomik, Politik ve sosyal Belirleyicileri: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.
 • Kouassi, E., Mougoue, M. and Kymn, K. O. (2004), “Causality Tests of the Relationship Between the Twin Deficits”, Empirical Economics, 29 (3), s.503-525.
 • Kuştepeli, Y. R. (2001), “An Empirical Investigation of the Feldstein Chain for Turkey”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (1), s.99-108.
 • Latif-Zaman, N. and Dacosta, M. N. (1990), “The Budget Deficitand The Trade Deficit: Insights into This Relationship”, Eastern Economic Journal, 16(4), s.349-354.
 • Mangır, F. (2012), “Türkiye için İkiz Açıklar Hipotezi Testi (1980-2011)”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), s.136-149.
 • Narayan, S. (2013), “A Structural VAR mozel of the Fiji Islands”, Economic Modelling, 31, s.238-244.
 • Ostry, J. D. ve Reinhart, C. M. (1992), Private Saving and Terms of Trade Shocks: Evidence from Developing Countries, IMF Staff Papers, International Monatary Fund, 39 (3).
 • Özata, E. (2014), “Sustainability of current account deficit with high oil prices: Evidence from Turkey”, International Journal of Economic Sciences, 3 (2), s.71-88.
 • Özlale, Ü. and Pekkurnaz, D. (2010), “Oil Prices and Current Account: A Structural anaysis fort he Turkish Economy, Energy Policy, 38, s.4489-4496.
 • Papadogonas, T. and Stournaras, Y. (2006), “Twin Deficits and Financial Integration in EU Member-States”, Journal of Policy Modeling, 28 (5), s.595-602.
 • Piersanti, G. (2000), “Current Account Dynamics and Expected Future Budget Deficits: Some International Evidence”, Journal of International Money and Finance, 19 (2), s.255-271.
 • Rahman, M. and Mishra, B. (1992), “Cointegration of US Budget and Current Account Deficits: Twins or Strangers?”, Journal of Economics and Finance, 16 (2), s.119-127.
 • Rezitis, A. N. and Ahammad, S. M. (2015), “The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in South and Southeast Asian Countries: A Panel Vector Autoregression Approah and Causality Analysis”, International Journal of Energy Economics and Policy, 5 (3), s.704-715.
 • Sever, E. ve Demir, M. (2007), “Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi ile İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (1), s.47-63.
 • Şen, H. ve Sağbaş, İ. (2004), Bütçe açıkları Teori ve Türkiye Uygulaması, Ankara Seçkin Yayınevi.
 • Tunçsiper, B. ve Sürekçi, D. (2011), “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), s.103-120.
 • Türkay, H. (2013), “Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım Tasarruf Açığı İlişkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (2), s.253-269.
 • Uysal D., Yılmaz, K. Ç. ve Taş, T. (2015), “Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği”, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), s.63-78.
 • Üzümcü, A. ve Başar, S. (2011), “Türkiye’nin Cari İşlemler Bilançosu Açığı Üzerinde Enerji İthalatı ve İktisadi Büyümenin Etkisi: 2003-2010 Dönemi Üzerine Bir Analiz”, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, 48 (558), s.5-22.
 • Vamvouka, G. A. (1999), “The Twin Deficits Phenomenon: Evidence from Greece”, Applied Economics, 31 (9), s.1093-1100.
 • Woo, J. (2003), “Economic Political and Institutional Determinants of Pubic Deficits” Journal of Public Economics, 87 (3-4), s.387-426.
 • Yanar, R. ve Kerimoğlu, G. (2011), “Türkiye’de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), s.191-201.
 • Yıldırım, Z. ve Atılgan Yaşa, A. (2014), “The Relation between the Budget and Energy Demand in the Selected European Countries and Turkey: Panel Cointegration Analysis”, International Journal of Trade Economics and Finance, 5 (6), s.482-489.
 • Yüksel, İ. and Kaygusuz, K. (2011), “Renewable energy sources for clean and sustainable energy policies in Turkey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (8), s.4132-4144.
 • Zaouali, S. (2007), “Impact of higher oil prices on tha Chinese economy” OPEC Rewiev, 31(3), s.191-214.
 • Zengin, A. (2000), “İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Ekonomik Yaklaşım, 11(39), s.37-67.
 • Zietz, J. and Pemberton, D. K. (1990), “The US Budget and Trade Deficits: A Simultaneous Equation Model”, Southern Economic Journal, 57 (1), s.23-34.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.