DİLEK ŞAHİN
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 0Sayı: 14ISSN: 2147-6152Sayfa Aralığı: 335 - 356Türkçe

59 0
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Finansal Ge-lişme, Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi
Bu çalışmada, yedi yükselen piyasa ekonomisinde (Türki-ye, Çin, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Malezya ve Meksika) finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasın-daki ilişki 1990-2014 dönemi için analiz edilmiştir. Analiz kap-samında, paneli oluşturan değişkenler arasında ve modelde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı test edilmiştir. Sonuç-lar doğrultusunda, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil CADF birim kök testi uygulanmıştır. Daha sonra Wester-lund ve Edgerton (2007) Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Konya (2006) nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, değişkenlerde ve modelde yatay kesit bağımlılığının olduğunu göstermiştir. Ayrıca değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşik oldukları görülmüştür. Konya (2006) nedensellik testinde, enerji tüketimden ekonomik büyümeye doğru herhangi bir nedensel-lik ilişkisine rastlanılmamıştır. Hindistan, Arjantin, Malezya ve Meksika için finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ahmad, Najid, Hayat, Muhammad, Iuqman, Muhammad, “Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Pakistan”. Australian Journal of Business and Management Research. 2(6), 2012, s. 9-14.
 • Alimi, Santos, “Financial Deepening and Economic Growth: A System GMM Panel Analysis with Application to 7 SSA Count-ries”. MPRA, 2015, s.1-11.
 • Altıntaş, Halil, Ayrıçay, Yücel, “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1987-2007.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(2), 2010, s. 71-98.
 • Al-Yousif, Khalifa Yousif, “Financial Development and Econo-mic Growth: Another Look at Evidence from Developing Co-untries.” Review of Financial Economics, 11(2), 2002,s. 131-150.
 • Doğan, Buhari, Değer, Osman, “Enerji Tüketimi, Finansal Ge-lişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Hindistan Örneklemi”. Journal of Yasar University. 11(44), 2016, s.326-338.
 • Erim, Neşe, Türk, Armağan, “Finansal Gelişme ve İktisadi Bü-yüme.” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 2005, s.21-45.
 • Fatai, Basiru, “Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Panel Co-integration and Causality Tests for Sub-Saharan Africa.” Journal of Energy in Southern Africa. 25(4), 2014, 93-100.
 • Khadraoui, Noureddine, Smida, Mounir, “Financial Develop-ment and Economic Growth: Static and Dynamic Panel Data Analysis.” International Journal of Economics and Finance. 4(5), 2012, s. 94-104.
 • Konya, Laszlo, “Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach”. Economic Modeling, 23, 2006, s. 978-992.
 • Leitao, Nuno, “Financial Development and Economic Growth: A Panel Data Approach.” Theoretical and Applied Economics, 12(10), 2010,s. 15-24.
 • Nanthakumar, Loganathan, Subramaniam, Thirunaukarasu, “Dynamic Cointegration Link between Energy Consumption and Economic Performance: Empirical Evidence from Malay-sia.” International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(3), 2010,s. 261-267.
 • Nondo, Chali, Kahsai, Mulugeta, “Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from COMESA Countries.” Sout-hern Agricultural Economics Association Annual Meeting, At-lanta, Georgia. 2009,s.1-17.
 • Özcan, Burcu, Arı, Ayşe. “Finansal Gelişme ve Ekonomik Bü-yüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örne-ği.” Business and Economics Research Journal, 2(1), 2011,s. 121-142.
 • Pesaran, M. Hashem, “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence.” Journal of Applied Econometrics, 22, 2007, s. 365-312.
 • Pesaran, M.Hashem, Yamagata, Takashi, “Testing Slope Ho-mogeneity in Large Panels.” Journal of Econometrics, 142, 2008, s.50-93.
 • Pesaran, M.Hashem, Ullah, Aaman, Yamagata, Takashi, A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence. Econometrics Journal, 11, 2008, s.105-127.
 • Rana, Rezwanul Hasan, Barua, Suborna, “Financial Develop-ment and Economic Growth: Evidence from A Panel Study on South Asian Countries.” Asian Economic and Financial Review. 5(10), 2015, s. 1159-1173.
 • Saidi, Kais, Hammami, Sami, “Energy Consumption and Eco-nomic Growth Nexus: Empirical Evidence from Tunisia.” Ame-rican Journal of Energy Research, 2(4), 2014, s.81-89.
 • Sghaier, Imen Mohamed, Abida, Zouheir , “Foreign Direct In-vestment, Financial Development and Economic Growth: Em-pirical Evidence from North African Countries.” Journal of International and Global Economic Studies, 6(1), 2013, s. 1-13. Shahateet, Mohammed, Al-Majali, Khalid Ali, Al-Hahabashnen,
 • Fedel, “Causality and Cointegration between Economic Growth and Energy Consumption: Econometric Evidence from Jordan.” International Journal of Economics and Finance, 6(10), 2014: 270-279.
 • Vafaeirad, Mohammad, Mohammadiha, Mohsen, Goodarzy, Yazdan, “Energy Consumption and GDP in Selected Asian Countries: A Cointegrated Panel Analysis.” Journal of Asian Scientific Research, 2015, 5(4), 2015, s.177-184.
 • Westerlund, Joakim, Edgerton, David, “A Panel Boostrap Coin-tegration Test.” Economic Letters, 97, 2007, s. 185-190.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.