Mehmet Emin AKSOY
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 13Sayı: 19ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 51 - 64Türkçe

101 0
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA İLİŞKİN TUTUMLARI
Bu araştırma Tokat ili merkez ve merkeze bağlı okullarda görev yapan 22 kadın ve 45 erkek bilgisayar öğretmeninden oluşan toplam 67 bilgisayar öğretmeninin, bir eğitim aracı bilgisayara ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla ve % 97lik katılım oranıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Tokat merkez ilçe ve yakın yerleşim birimlerinde görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin tamamı alınmıştır. Araştırmada, 3 bölümden oluşan bilgi toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümü oluşturan kişisel bilgiler, 25 sorudan oluşturulmuştur. Kendi kendini değerlendirme formatındaki 2. bölüm, bizzat araştırmacı tarafından geliştirilen 34 tutum cümlesinden oluşturulmuştur. Yine araştırmacı tarafından geliştirilen 3.bölüm, 4 alt bölümden oluşturulmuştur. Bu bölümlerden, kendi kendini değerlendirmede 34, eğitim politikası ve felsefesinde 19, izlenecek yaklaşımda 15, eğitim programının öğelerinde 54 ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin 12 olmak üzere, toplam 134 öğretmen tutum cümleleri yer almış ve bu çerçevede kendilerine “ iyi”,” orta” ve “iyi değil” şeklinde değerler vermişlerdir. Araştırmada ortaya çıkan bulgulara göre öğretmenler artık tek kaynaktan eğitim fakültelerinden yetiştirilmektedirler. Araştırmanın en önemli bulgularında biri de, kadın ve erkek öğretmenlerin belirlenen kategorilerdeki tutumları arasında, tutum farklarının olmamasıdır. Tüm öğretmenlerin öğrencileri öğrenimin merkezine alan anlayışlara sahip olmaları araştırmanın bir başka önemli bulgusudur. Öğretmenlerin çoğunun, yurt dışı deneyimleri olmamasına rağmen teknolojiyi sürekli takip ediyor olmaları araştırma sonuçlarının ortaya çıkardığı olumlu tutumlardan bir başkasıdır. Öğretmenler ekonomik gelirleri ile ilgili herhangi bir şikâyette bulunmamışlardır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksoy, Mehmet Emin,(2010).Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,Cilt5,Sayı 2010/2, Tokat
 • Aksoy, Mehmet Emin. (1989) Bilgisayar Kursundan Geçen Öğretmenlerin Bir Eğitim Aracı Olarak Bilgisayara İlişkin Tutumları (Yayınlanmamış Doktora Tezi) A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Alkan, C. (1990) Çağdaş Eğitim Teknolojisi Kavramı. Kurgu Dergisi S: 8, 351-367,
 • Alkan, C. ve Hacıoğlu, F (1997). Öğretmenlik Uygulamaları: Öğretim Teknolojisi. Ankara Alkım Yayınevi.
 • Anderson, L.W.(1991) “Tutumların Ölçülmesi”.Çev: NükhetÇıkrıkçı.A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.24.1:241-250.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 191-198.
 • Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile öz- yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (24), 101–109.
 • Birgin, O., Kutluca, T. &Çatlıoğlu, H. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanım durumları ile bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Mayıs 2007, 1205-1219. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Balta, Ç.Ö. ve Horzum B. (2008) Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler.Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Bandura, A. /2006). Guide forconstructing self-eficacyscales. In T. Urdan &F.Pajares (Eds.), Self- efficacybeliefs of adolescents (pp.307-337). Greenwich, CT Informatıon Age.
 • Cüceloğlu, D. (2004) . İnsan ve Davranışı. (13.Basım) İstanbul , Remzi Kitabevi. Aksoy , M.E. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, (2010): 197-212 210
 • Çekbaş, Y.SavranA.Durkan,N. (2003). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayara İlişkin Tutumları (Bilgi Teknolojileri Kongresi.II.S. 311) Denizli. Pamukkale Üniversitesi.
 • Çelik, H.C. & Bindak ,R. (2005) .İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara İlişkin Tutumları. İnönü Üniversitesi Dergisi,6 .
 • Deryakulu, D. (2008) Bilişim Teknolojileri Öğretiminde SosyoPsikolojik Değişkenler . Akademi Yayınları. Ankara. Gerçek,C.Köseoğlu,
 • F. Yılmaz, M. Soran.H. (2006) Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S 130- 139..Göksu,T. (2007) Sosyal Psikoloji. Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Güven İ. Etkili Bir Öğretim İçin Öğretmenden Beklenenler 2004 Milli Eğitim Dergisi Sayı:164 GÜZ,
 • Hogg,M.A&Vaughan, G M ;(2005) Sosyal Psıkoloji (Çeviri : İ.Yıldız ve A. Gelmez) Ankara. Ütopya Yayınevi.
 • Kağıtçıbaşı,Ç. (2006) Yeni İnsan ve İnsanlar. ( 10.Basım) İstanbul. Evrim Yayınevi. Keser,H. ,Bayır,Ş.veNumanoğlu,G. Uluslar arası 5 Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 1-3 Ekim 2009. Cild 1. s.190-194, Edirne Türkiye.
 • Küçükahmet, L.2009. Program Geliştirme ve Öğretim.Nobel yayınları. Ankara.
 • Lee,S-J &Chae,Y-G.(2007) Children`s internet use in familycontex: familyrelatıonshıpandparental m ediation, CyberPsychology&Behavior . Influence on
 • Milli Eğitim Temel Kanunu (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342
 • Newman, F. (1997). “PrimaryTeacherDilemmas in Teacher Training” Teacher Development, Vol. 1, ss. 253-268.
 • Ornsteın, A. &Lasley, T. (2000). StrategiesforEffectiveTeaching, Mc.GrawHill, Boston.
 • Salı, J.B. (2006) Tutumların Öğretimi, İçerik Türlerine Dayalı Öğretim. (Editör: A,Şimşek.) Ankara. Nobel Yayınları. 8. International Educational Technology Conference. 06- 09 May,2008. Anadolu Üniversitesi Eskişehir.
 • Shashaani, L. (1993). Gender-based differences Computers&Education, 20 (2), 169–181. in attitudes toward computers.
 • Seferoğlu, S. & Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 89–101.
 • Tavşancıl, E. (2010) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, (4.Basım)Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Üstüner, M. (2006) Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,45, 109-127.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.