PERVİN ÜNLÜ YAVAŞ
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Hasan Şahin Kızılcık
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 38Sayı: 1ISSN: 1301-9058Sayfa Aralığı: 35 - 73Türkçe

55 3
Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması
Bu araştırmanın amacı lise ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ana bilim dallarında okuyan üniversite öğrencilerinin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin görülme sıklığını belirlemektir. Bu amaçla, önceden nitel olarak alınan öğrenci görüşleri Likert bir ölçek geliştirmek için kullanılmıştır. Ölçek, açımlayıcı faktör analizi sonucunda beş faktörlü yapı göstermiştir. Veriler, faktörlere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Örneklem olarak, beş farklı üniversitede öğrenim gören 411 Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi ve beş farklı lisede öğrenim gören 291 lise öğrencisi olmak üzere toplam 702 kişi seçilmiştir. Sonuçlara göre, bazı maddeler dışındaki tüm maddeler için zorluk, orta düzeydedir. Öğrenciler, derslerin; animasyon, simülasyon ve deneyler üzerinden anlatılmasını olumlu karşılamaktadır. Öğrencilerin derse düzenli girmesi ve konuyu önemsemesi bakımından genel bir sorun yoktur. Kuantum konularının günlük yaşamda karşılaşılan durumlar içermemesi fikri, en çok görülen güçlüklerden biridir. Kadınların kuantum konularına yönelik ilgisinin erkeklerden daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca anlatım yöntemleri ile ilgili üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine göre daha olumlu yaklaşmışlardır.
Fen > Sosyal > Fizik, Nükleer
Temel Bilimler > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abhang, R. Y. (2005). Making introductory quantum physics understandable and interesting. Resonance Journal of Science Education, 10(1), 63-73. https://doi.org/10.1007/bf02835894
 • Akarsu, B., Coşkun, H. & Kariper, İ. A. (2011). An investigation on college students’ conceptual understanding of quantum physics topics. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 8(15), 349-362.
 • Aksakallı, A., Salar, R. & Turgut, Ü. (2016). Modern fizik dersi alan lisans öğrencilerinin bu ders ile ilgili açığa çıkan kişisel epistemolojik inançları ve bunların nedenlerinin incelenmesi. Fizik Eğitimi ve Felsefesi, 1(1), 1-17.
 • Ayene, M., Kriek, J. & Damtie, B. (2011). Wave-particle duality and uncertainty principle: Phenomenographic categories of description of tertiary physics students’ depictions. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 7, 020113-1-13. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.7.020113
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, Z. & Gladding, G. (2014). How to make a good animation: A grounded cognition model of how visual representation design affects the construction of abstract physics knowledge. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 10, 010111-1-24. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.10.010111
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • De Leone, C. J. & Oberem, G. E. (2004). Toward understanding student conceptions of the photoelectric effect. AIPConference Proceedings, 720, 85-88. https://doi.org/10.1063/1.1807260
 • Didiş, N., Özcan, Ö. & Abak, M. (2008). Öğrencilerin bakış açısıyla kuantum fiziği: Nitel çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 86-94.
 • Fletcher, P. & Johnston, I. (1999). Quantum mechanics: exploring conceptual change. Paper presented at the annual meeting National Association for Research in Science Teaching. 10 Mayıs 2017 tarihinde https://web.phys.ksu.edu/papers/narst/QM_papers.pdf adresinden alınmıştır.
 • Henriksen, E. K, Berit, B. B., Angell, C., Tellefsen, C. W., Frågåt, T. & Bøe, M. V. (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education, 49(6), 678-684. https://doi.org/10.1088/0031-9120/49/6/678
 • Hogarty, K.Y., Hines, C.V., Kromrey, J.D., Ferron, J.M. & Mumfor, K.R. (2005). The quality of factor solutions in exploratory factor analysis: The influence of sample size, communality, and overdetermination. Educational and Psychological Measurement, 65(2), 202-226.
 • Ireson, G. (1999). A multivariate analysis of undergraduate physics students‘ conceptions of quantum phenomena. European Journal of Physics, 20, 193– 199. https://doi.org/10.1088/0143-0807/20/3/309
 • Johansson, K. E., & Milstead, D. (2008). Uncertainty in the classroom-teaching quantum physics. Physics Education, 43(2), 173-179. https://doi.org/10.1088/0031-9120/43/2/006
 • Görecek Baybars, M. G. & Küçüközer, H. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kuantum fiziğine ilişkin kavramsal anlamaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1). http://dx.doi.org/10.21666/mskuefd.36735
 • Kaiser, H.F. (1974). An index of factotial simplicity. Psycmetrika, 39(1), 31-36.
 • Kalkanis, G., Hadzidaki, P. & Stavrou, D. (2003). An instructional model for a radical conceptual change towards quantum mechanics concepts. Science Education, 87, 257-280. https://doi.org/10.1002/sce.10033
 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Pre-service physics teachers’ opinions about the difficulties in understanding introductory quantum physics topics. Journal of Education and Training Studies, 5(1), 101-109. https://doi.org/10.11114/jets.v5i1.2012
 • Levrini, O. & Fantini, P. (2013). Encountering productive forms of complexity in learning modern physics. Science & Education, 22, 1895-1910. https://doi.org/10.1007/s11191-013-9587-4
 • Manilla, K., Koponen, I. T. & Niskanen, J. A. (2002). Building a picture of students‘ conceptions of wave- and particle-like properties of quantum entities.European Journal of Physics, 23, 45-53. https://doi.org/10.1088/0143- 0807/23/1/307
 • Mashhadi, A. ve Woolnough, B. (1999). Insights into students’ understanding of quantum physics: visualizing quantum entities. European Journal of Physics, 20, 511-516.
 • McDermott, L. C. & Redish, E. F. (1999). Resource letter: PER-1: Physics education research. American Journal of Physics, 67, 755-767. https://doi.org/10.1119/1.19122
 • Müller, R. & Wiesner, H. (2002). Teaching quantum mechanics on an introductory level. American Journal of Physics, 70, 200-209. https://doi.org/10.1119/1.1435346
 • Özdamar, K. (2016). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitapevi.
 • Özdemir, E. & Erol, M. (2011). Kuantum Fiziğinde Belirsizlik İlkesi: Hibrit Öğretimin Akademik Başarıya ve kalıcılığa etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 20- 35.
 • Podolefsky, N. S. & Finkelstein, N. D. (2007). Analogical scaffolding and the learning of abstract ideas in physics: An example from electromagnetic waves. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 3, 010109-1-12. https://doi.org/10.1103/physrevstper.3.010109
 • Pospiech, G. (2000). Uncertainty and complementarity: The heart of quantum physics. Physics Education, 35(6), 393-399. https://doi.org/10.1088/0031- 9120/35/6/303
 • Rebello, N. S. & Zollman, D. (1999). Conceptual understanding of quantum mechanics after using hands-on and visualizatıon instructional materials. Papers presented at the annual meeting National Association for Research in Science Teaching. 10 Mayıs 2017 tarihinde https://web.phys.ksu.edu/papers/narst/QM_papers.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sayer, R., Maries, A. & Chandralekha, S. (2017). Quantum interactive learning tutorial on the double-slit experiment to improve student understanding of quantum mechanics. Physical Review Physics Education Research, 13, 010123-1-23.
 • Singh, C. (2008). Interactive learning tutorials on quantum mechanics. American Journal of Physics, 76(4), 400-405. https://doi.org/10.1119/1.2825387
 • Steinberg, R. N., Oberem, G. E. & McDermott, L. C. (1996). Development of a computer‐based tutorial on the photoelectric effect. American Journal of Physics, 64, 1370-1379. https://doi.org/10.1119/1.18360
 • Şen, A. İ. (2002). Fizik öğretmen adaylarının kuantum fiziğinin temeli sayılan kavram ve olayları değerlendirme biçimleri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 76-85.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. 6. Baskıdan Çeviri Editörü: Mustafa Baloğlu. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (5. Basım) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A.A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. (Üçüncü sürüm) e-Kitap, Mersin.
 • Thacker, B. A. (2003). A study of the nature of students’ models of microscopic processes in the context of modern physics experiments. American Journal of Physics, 71, 599-606. https://doi.org/10.1119/1.1566431
 • Vokos, S., Shaffer, P.S., Ambrose, B.S. & McDermott, L.C. (2000). Student understanding of the wave nature of matter: Diffraction and interference of particles. American Jornal of Physics, 68, S42-S51. https://doi.org/10.1119/1.19519
 • Yıldız, A. & Büyükkasap, E. (2011a). Öğretmen adaylarının belirsizlik ilkesini anlama düzeyleri ve öğrenme amaçlı yazmanın akademik başarıya etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 134-148.
 • Yıldız, A. & Büyükkasap, E. (2011b). Öğretmen Adaylarının Fotoelektrik Olayını Anlama Düzeyleri ve Öğrenme Amaçlı Yazmanın Başarıya Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2259-2274.
 • Zollman, D. A., Rebello, S., & Hogg, K. (2002). Quantum mechanics for everyone: Hands-on activities integrated with technology. American Journal of Physics, 70, 252-259. https://doi.org/10.1119/1.1435347

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.