YAŞAR KARADAĞ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye)
Uğur BÜYÜKBURÇ
(Girilmedi)
Yıl: 2003Cilt: 27Sayı: 3ISSN: 1300-011X / 1303-6173Sayfa Aralığı: 169 - 174İngilizce

256 0
Effects of seed rates on forage production, seed yield and hay quality of annual legume-barley mixtures
2001 ve 2002 yıllarında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlalarında yürütülen çalışmada adi fiğ, mürdümük ve arpanın yalın ekimleri ile baklagil ve arpa ikili karışımlarının ot verimi ve kalitesi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek toplam tohum verimi (2.95 t ha"1) % 25 mürdümük ve % 75 arpa karışımından elde edilirken, en yüksek yaş ot (39.651 ha"1) ve kuru madde verimi (10.71 t ha"1) % 25 adi fiğ ve % 75 arpa karışımından elde edilmiştir. Ayrıca, en yüksek ham protein verimi (l .53 t ha"1) % 50 mürdümük ve % 50 arpa karışımından alınmıştır. Kuru madde ve tohum verimlerinin ortalama oransal verim toplamları (RYT) sırasıyla l .78 ve 179 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, % 25 adi fiğ ya da mürdümük ve % 75 arpa karışımının yaş ot, kuru madde ve tohum verimi için, % 50 mürdümük ve % 50 arpa karışımının ise ham protein verimi açısından bölgeye tavsiye edilebilir nitelikte olduğu görülmüştür.
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiDiğerErişime Açık
 • Açıkgöz/E-. and S. Çakmakçı. 1986. Bursa koşullarında adi fiğ ve tahıl karışımlarının ot verimi ve kalitesi üzerinde araştırmalar. U.Ü. Zir.Fak. Derg. 5: 65-73, Bursa.
 • Ahlgren, G.H. 1956. Forage Crops. McGraw-Hill Book Comp. 2nd Ed., New York, Toronto, London.
 • Altinok, S. and H.B. Hakyemez. 2002. Ankara koşullarında tüylü fiğ ve koca fiğin arpa ile karışımlarında farklı karışım oranlarının yem verimlerine etkileri. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 8: 45-50.
 • Arslan, A. and H. Gülcan. 1996. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kışlık ara ürün olarak yetiştirilen değişik fiğ + arpa karışımlarında biçim zamanının ot verimi ve bazı tarımsal özelliklere etkisi üzerinde bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, 341-347, Erzurum.
 • Büyükburç, U. 1996. Türkiye'de mer'a, çayır ve yembitkileri ile diğer kaba yem kaynaklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler. GOÜ. Yay. Tokat, 70
 • Cox, G.W. and M.D. Atkins. 1979. Agricultural Ecology. W.H. Freeman and Company, San Francisco.
 • Droushiotis, D.N. 1989. Mixtures of annual legumes and small-grained cereals for forage production under low rainfall. Journal of Agricultural Science 113: 249-253.
 • Hatipoğlu, R. and T. Tükel. 1997. Tarımsal ekosistemlerde bitkiler arasındaki rekabet. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 12: 177-186.
 • Kökten, K. and V. Tansı. 1999. Research on the possibilities öf growing chickling mixtures with different cereals species under Çukurova conditions. 111. Turkey Field Crops Congree. November 15-18, Adana, 207-212.-
 • Nelson, D.W. and L.E. Sommers. 1973. Determination of total nitrogen in plant material. Agronomy Journal 65: 109-112.
 • Osman, A.E. and N. Nersoyan. 1985. Annual legumes for integrating rainfed crop and livestock production. Proceedings. XVth International Grassland Congress 5: 123-125.
 • Rauber, R., K. Schmidtke and H. Kimpel-Freund. 2000. Kpnkurrenz und ertragsvorteile in gemengen aus erbsen (Pisum sativum L.) und hafer (Avena sativa L). Journal of Agronomy and Crop Science 185:33-47.
 • Roberts, C.A., K.I. Moore and K.D. Johnson. 1989. Forage quality and yield of wheat-vetch at different stages of maturity and vetch seeding rates. Agronomy Journal 81: 57-60.
 • Rynolds, M.P., K.D. Sayre and H.E. Vivar. 1982. Intercropping wheat and barley with N fixing legume species: A method for improving ground cover, N-use efficiency and productivity in low input systems. Journal of Agricultural Science. 123: 175-183.
 • Soya, H., Ş. Gülenç, R. Avcıoğlu and H. Geren. 1999. Kışlık ikinci ürün olarak tüylü fiğin arpa ile karışımlarında değişik hasat dönemlerinin verim ve verim özelliklerine etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitk. Kon. 15-18 Kasım, 59-62, Adana.
 • Tan, M. and Y. Serin. 1996. Değişik fiğ + tahıl karışımları için en uygun karışım oranı ve biçim zamanının belirlenmesi üzerinde bir • araştırma. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der. 27: 475-489.
 • Tükel, T., E. Hasar and R. Hatipoğlu. 1997. Effect of mixture rates and cutting dates on the forage yield and quality of vetch-triticale mixtures and their seed yields under lowland conditions of Çukurova. XVl]lrd International Grassland Congress, June 8-19, Canada, 25-26.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.