Gül Büşra ÖZDAMAR
(Düzce Üniversitesi)
ÖZKAN ŞAHİN
(Düzce Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 22Sayı: 41ISSN: 1301-5265 / 2651-4974Sayfa Aralığı: 337 - 358Türkçe

98 0
2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN TÜRK FİNANS VE REEL SEKTÖRLERİNE ETKİSİ
2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde mortgage sisteminde yaşanan sorun ile başlayan 2008 küresel krizinin Türkiye Ekonomisi’ni etkileyip etkilemediği Borsa İstan-bul’da faaliyet gösteren metal eşya, makine ve gereç yapım ile bankacılık sektörü firmala-rının finansal oranları aracılığıyla gerçekleştirilecek analizler ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 2005–2013 yılları arasında çeyrek dönemler itibariyle bilançolarına ulaşılabilen toplam 33 (otuzüç) işletmenin verisi üzerinden One Way Anova testi yapılarak krizin etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda metal eşya, makine ve gereç yapım sektörü için likidite oranlarında, performans oranlarında ve karlılık oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Fakat faaliyet oranları içerisinde yer alan stok devir hızı ile aktif devir hızı oranlarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılığa rastlanma-maktadır. Ayrıca alacak devir hızı oranında kriz döneminde alacaklarını tahsil etme yetene-ğinin azalması sebebiyle dönemler arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Kriz döne-minde kaldıraç oranlarında da dönemler arası anlamlı farklılıklar görülmektedir. Bankacılık sektörü için ise karlılık oranlarında anlamlı farklılığa rastlanmamaktadır. Fakat kaldıraç oranında ve performans oranlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmaktadır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Afşar, M. (2011). Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (2). 143-171.
 • Akdoğan, N. ve Tenker, N. (2007). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri. Ankara. Baran Ofset.
 • Artar, O. K. ve Sarıdoğan A. A. (2011). Küresel Finansal Krizin Türkiye’de Bankacılık Sektörü Mali Yapısına Etkileri. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0 (2), 1 – 17.
 • Aydın, N., Şen, M. ve Berk, N. (2012). Finansal Yönetim – 1. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Web Ofset.
 • Baran, H. (2009). İşletmelerde Kriz yönetimi.(A& G Bülten) Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü.
 • BDDK. (2010). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi. Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı), s.20.
 • Bedük, A. (2010). Karşılaştırmalı İşletme-Yönetim Terimleri Sözlüğü. Konya, Selçuk Üniversitesi Basımevi.
 • Çabuk A. ve Özkan G. (2010). Küresel Finansal Krizin Türk Reel Sektörüne Etkileri: Bursa Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 1 – 23.
 • Çınar, S. ve Hepaktan, C. E. (2011). Mali Krizin (2008) Reel Sektöre Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 155 – 168.
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (1.Basım). İstanbul. Beta Yayıncılık.
 • Eğilmez, M. (2008). Küresel Finans Krizi. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Hodorogel, R. G. (2009). The Economic Crisis and its Effects on SMEs, Econpaper, 05 (534), 79-88.
 • Işık, S., Duman, K. ve Korkmaz, A. (2004). Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.19, Sayı.1.
 • Kula V. ve Özdemir L. (2009). 2008 Küresel Krizinin Şirketlerin Mali Durumu Üzerine Etkileri: İMKB’de İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Finans Sempozyumu, 2009. 195-215.
 • Kansu, A. (2004). Türkiye 1994 ve 2001 Krizleri. İstanbul. Derin Yayınları.
 • Oktar, S. ve Dalyancı, L. (2010). Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29 (2), 1-22.
 • Ongan, N. (2005). Ekonomik Krizin Emek Piyasalarına Etkileri. İstanbul. Net Basım Ve Yayıncılık.
 • Turgut, A. (2007). Türleri, Nedenleri ve Göstergeleriyle Finansal Krizler. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20 (4-5), 35-46.
 • Tutar, H. (2011). Kriz ve Stres Yönetimi. Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. ve Karataş, T. (2009). Türkiye Ekonomisinde 2001 Krizi Sonrası Süreçte Cari İşlemler Açığının Nedenleri Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 27 (2), 69-96.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.