Mahmut VURAL
(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Bülent BAYRAKTAR
(Balıkesir Üniversitesi)
Hüseyin ÖĞÜT
(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
M. Rüştü ÇİFTÇİ
(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Gülnara KARADENIZ
(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 22Sayı: 41ISSN: 1301-5265 / 2651-4974Sayfa Aralığı: 401 - 418Türkçe

87 0
ÖZEL OTOMOBİL SAHİPLERİNİN SERVİS BAKIM ALIŞKANLIKLARI (BİŞKEK ÖRNEĞİ)
Periyodik bakım, motorlu araçların belli aralıklarla kontrol, ayar ve değiştirme işlem-lerinin gerçekleştirilmesi işlemidir ve aracın performansı açısından büyük önem arz etmek-tedir. Periyodik bakımların zamanında yapılması aracın daha uzun ömürlü olmasını, yakıt tasarrufunu ve daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Kırgızistan’da sıfır araç satışından çok, ikinci el pazarının yoğunlukta olması araç parkının ortalama yaşını yükselt-mekte, bu durum bakım ve servis hizmetlerini daha önemli hale getirmektedir. Otomobil sahiplerinin araç bakım alışkanlıklarını ölçmeye yönelik herhangi bir çalışmanın Kırgızis-tan’da yapılmamış olması bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Araştırmada Bişkek’teki araç sahiplerinin servis alışkanlıkları farklı bölge, yaş, eğitim ve meslek grup-larından oluşan bir örnek grup üzerinde uygulanan anket çalışması ile irdelenmiştir. Veri analizinde multinominal lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dü-şük gelire sahip olan anketörlerin otomobillerini daha erken zamanlarda bakım yaptırdığı, çevreye salınan emisyon gazlar hakkında bilgilerinin olduğu ve yoğun olarak Japon araçla-rının kullanıldığı tespit edilmiştir.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Tarih
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Edebiyat
Sosyal > İşletme
Sosyal > Felsefe
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Halkla İlişkiler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Angeroq. (2017, kasım 30). Факторы, влияющие на вероятность возникновения ДТП. Организация и безопасность движения: http://road-traffic-safety.blogspot.com/2011/01/dtp-factory.html adresinden alındı
 • Arıtan, T., ve Akyüz, A. M. (2015). Tüketicilerin Otomobil Markalarına Yönelik Marka Sadakatleri ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Management Economics and Business.
 • Arslan, K. (2003). Otomobil Alımında Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi.
 • Baş, T. (2010). Anket. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bayraktar, B. (2004). Otomobil Sektoründe Uygulanan Önemli Demografik Bölümlendirme Kriterleri (Genel Bir Bakış). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Bişkin, F. (2010). Markanin Pazarlama Açısından Önemi Ve Tüketici Tercihleri-Memnuniyeti Çerçevesinde Otomobil Sahipleri Üzerinde Bir Araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 411-434.
 • Deloitte. (2014). Global Automotive Consumer Study, The Changing Nature of Mobility. Deloitte.com: https://www2.deloitte.com/content/dam/ Deloitte/au/Documents/manufacturing/deloitte-au-mfg-2014-global-automotive-consumer-study-changing-nature-mobility-290914.pdf adresinden alındı
 • Güngör, İ., ve İşler, D. B. (2005). Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Otomobil Seçimi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 21-33.
 • International Road Transport Union. (2013). Автомобильный транспорт Кыргызстана 2012-2013. International Road Transport Union: https://www.iru.org/sites/default/files/2016-02/ru-road-transport-kyrgyzstan-12-13.pdf adresinden alındı.
 • Kahraman, A. (2003). Otomobil Alanında Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 83-103.
 • Karahan, M., ve Dinç, H. (2016). Otomobil Bakım ve Servis Hizmetleri Tercihine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16.
 • Kelen, F. (2014). Motorlu Taşıt Emisyonlarının İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerine Etkileri. Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 1, 80-87.
 • Köylüoğlu, A. S., Acar, Ö. E., ve İnan, Ü. E. (2018). Tüketicilerin Otomobil Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Akademisyenlere Yönelik Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi.
 • MEGEP. (2011). Otomotiv Periyodik Bakımı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Özçelik, E. A. (2004). Konya İlinde Otomobil Taşıtlarında Motor Yağ-Yakıt Seçimi ve Bakım Alışkanlıklarının Belirlenmesi (Yayımlanmamış Y.L. Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Özgüner, Z., ve Kurduldu, H. S. (2015). Yetkili Servislerde Verilen Satış Sonrası Hizmetlerin, Müşteri Memnuniyetine Etkisi: İstanbul İli Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Cankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • Özgüven, N. (2010). Marka Değeri: Global Markaların Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi.
 • Ruhlusaraç, M., ve Nakip, M. (2016). Akademisyenlerin Otomobil Satın Alım Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD).
 • Sezgin, M., ve Arat, T. (2008). Otomobil Servislerinden Yararlanan Müşterilerin Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 257-273.
 • Sputnik Кыргызстан. (2017, 06 13). Количество ввозимых автомобилей в 16 раз превышает количество вывозимых! (2016). Sputnik Кыргызстан: https:// ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160319/1023356961.html adresinden alındı
 • Zortuk, M., Koç, E., ve Bayrak, S. (2013). Hanehalkları Satın Alma Kriterlerinin Analizi: Multinominal Lojistik Regresyon Yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 163-176.
 • Кыргызское телеграфное. (2015, 08 13). В Бишкеке за 10 лет количество автотранспорта выросло в 3 раза и составило 370 тыс.,. Кыргызское
 • телеграфное: https://kyrtag.kg/ru/news/v-bishkeke-za-10-let-kolichestvo-avtotransporta-vyroslo-v-3-raza-i-sostavilo-370-tys-adresinden alındı
 • Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики. (2015). Масштабы, последствия и меры профилактики ДТП в Кыргызской Республике. Бишкек. Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики: www.nisi. kg adresinden alındı
 • Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. (2017, 11 16). Численность населения Кыргызской Республики на 1 января 2017 года. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: www.stat.kg adresinden alındı
 • Правительства Кыргызской Республики. (2016, 03 31). Национальный Доклад О Сотоянии Окружающей Среды Кыргызской Республики За 2011-2014 Годы. Орхусские Центры Кыргызстана: http://aarhus.kg/ wp-content/uploads/2017/01/NDSOS_1114_sait.pdf adresinden alındı.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.