SEÇKİN ESER
(Kırklareli Üniversitesi)
A. Celil ÇAKICI
(Mersin Üniversitesi)
Duygu BABAT
(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
İSMAİL KIZILIRMAK
(İstanbul Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 22Sayı: 41ISSN: 1301-5265 / 2651-4974Sayfa Aralığı: 465 - 480Türkçe

93 2
Turlarda Teknoloji Kullanımı: Turistler ve Turist Rehberleri Gözüyle Bir Değerlendirme
Teknoloji, günlük yaşamın yanı sıra işletme faaliyetlerini de önemli ölçüde etkilemek-tedir. Bu nedenle, seyahat acentaları ve rehberler, bir turu daha etkin yönetebilmek için teknolojiden uzak duramamaktadırlar. Turist rehberlerinin ve turistlerin turlarda teknoloji uygulaması ve kullanımına dönük bakış açısının değerlendirilmesi ve turistlerin tekno-loji uygulamalarına ilişkin beğeni ve eleştirileri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Veriler, 2018 yılı Mart ayında 21 turist rehberinden ve 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında 31 turistten görüşme formu yaklaşımı ile toplanmıştır. Veri-ler içerik analizine tabi tutulmuştur. Görüşmeyi kabul eden turist rehberlerinin teknolojik uygulamalardan mikrofon sistemi, canlandırma, 3D animasyon sistemi, interaktif inceleme uygulamalarının kullanımına dönük olumlu bir tutum sergilediği tespit edilmiştir. Buna karşın, rehberlerin, turistlerin “audio- guide” kullanımları ve “sanal asistan” uygulamaları-na ise olumsuz baktıkları belirlenmiştir. Turistlerin ise turlarda sınırlı ölçüde teknoloji kul-lanımına ve mikrofon sistemine sıcak baktıkları, turlarında önceliklerinin turist rehberleri olduğu belirlenmiştir. Çalışma, turist rehberlerinin teknolojiyi iletişim, anlatım ve tekrar anlatım süreçlerinde ana araç olarak değil yardımcı ve tamamlayıcı bir araç olarak görme-leri gerektiği önerisi ile son bulmaktadır.
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ap, J. ve Wong, K. K. F. (2001). Case Study On Tour Guiding: Professionalism, Issues And Problems. Tourism Management, 22 (5), 551-563.
 • Chilembwe, J. M. ve Mweiwa, V. (2014). Tour Guides: Are They Promoters And Developers? Case Study of Malawi. International Journal of Research in Business Management, 2(9), 29-46.
 • Çakmak, T.F. ve Demirkol, Ş. (2017). Teknolojik Gelişmelerin Turist Rehberliği Mesleğine Etkileri Üzerine Bir Swot Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7 (7). 221-235.
 • Çapar, G. ve Karamustafa, K. (2018). Turist Rehberliği ve Teknoloji. S. Eser, S. Şahin ve A.C. Çakıcı (Eds.) Turist Rehberliği içinde. Ankara: Detay Yayıncılık, 205-2019.
 • Çetin, S. A. (2014). Kış Turizmi Girişimciliğinin Ekonomik ve Çevresel Etkileri. 14. Ulusal Turizm Kongresi. Erciyes Üniversitesi. Kayseri. 5- 8 Aralık.
 • Çolakoğlu, E. O., Efendi, E. ve Epik, F. (2017). Tur Yönetimi Turist Rehberliği. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Garda, B. ve Temizel, M. (2016). Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 12, 83-103.
 • İstanbullu Dinçer, F, Çakmak, T.F. (2015) Gözetim Toplumu Yönetiminin Turizm Açısından Değerlendirilmesi, I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi 28-30 Mayıs 2015 Konya, Cilt 2, 178- 188.
 • İşler, B. D. ve Güzel, Ö. F. (2014). Tur Yönetiminde Profesyonel Turist Rehberlerinin Deneyimsel Rolü: Alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (1), 125-138.
 • Mancini, M. (2001). Conducting Tours, Delmar, New York.
 • Mason, M. (2010). Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative Interviews. FQS Forum: Qualitative Social Research,11(3), Art. 8.
 • Solmaz, S. A. ve Erdoğan, Ç. (2014). Turizm Eğitimi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi. Erciyes Üniversitesi. Kayseri. 5- 8 Aralık.
 • Tekin, Ö., Bideci, M.ve Avcıkurt, C. (2017). Turist Rehberliği Üzerine Araştırmalar içinde. Turist Rehberliğinde Yeni Teknolojiler Kullanımı. (Ed. Güzel, Ö. Altıntaş, V. ve Şahin, İ. 291-305.
 • Uygur, M. S. (2007), Turizm Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Weiler, B., ve Walker, K. (2014). Enhancing The Visitor Experience: Reconceptualising The Tour Guide’s Communicative Role. Journal of Hospitality & Tourism Management, 21, 90-99.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.