Duygu Dinçer
(İbn Haldun Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 18Sayı: 71ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 1222 - 1238Türkçe

98 2
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SUÇLULUK KAVRAMI ÜZERİNE METAFORİK BİR İNCELEME
Suçluluk duygusu olumsuz sosyal duygulardan biridir ve kişilerarası ilişkileri düzenlemektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin suçluluk kavramına ilişkin algılarını metafor analizi yoluyla incelemektir. Çalışmaya 278 üniversite öğrencisi katılmıştır. Elde edilen metaforlar betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları suçluluk duygusuna ilişkin metaforların üç tema ve on üç alt kategori altında toplandığını göstermiştir. Bu sonuçlara göre suçluluk duygusu hata yapma, norm ihlali ve olumsuz değerlendirilme durumlarında ortaya çıkmaktadır. Bu duyguya davranış ve zarar odaklı değerlendirmeler, benlikle ilgili değerlendirmeler, pişmanlık, vicdani rahatsızlık ve huzursuzluk, acı çekme, zihin karmaşası, yakalanma ve ceza korkusu ve kurtulma isteği eşlik etmektedir. Son olarak, suçluluk duygusu insanları itiraf, telafi ve kalıcı iz deneyimlemeye sevk etmektedir. Araştırma bulguları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abe, J. A. (2004). Shame, guilt, and personality judgment. Journal of Research in Personality, 38(2), 85-104.
 • Akbağ, M. ve Erden-İmamoğlu, S. (2010). Cinsiyet ve bağlanma stillerinin utanç, suçluluk ve yalnızlık duygularını yordama gücünün araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 651-682.
 • Akpınar, G. ve Dündar, H. (2015). Üniversite gençliği döneminin gelişimsel özellikleri ve psikolojik zorlukları. F. Yurtseven ve M. Paker (Ed.), Üniversite psikolojik danışmanlık el kitabı (s. 17-45) içinde. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Amodio, D. M., Devine, P. G. ve Har, E. (2007). A dynamic model of guilt: Implications for motivation and self-regulation in the context of prejudice. Psychological Science, 18(6), 524-530.
 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480.
 • Aslan, M. (2017). Üniversite öğrencilerinde erken dönem uyumsuz şemaların suçluluk ve affetmeyi yordaması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Baumeister, R. F. (2005). The cultural animal: Human nature, meaning, and social life. New York, NY: Oxford University Press.
 • Baumeister, R. F. ve Alquist, J. L. (2009). Is there a downside to good self-control? Self and Identity, 8(2-3), 115–130.
 • Baumeister, R. F., Stillwell, A. M. ve Heatherton, T. F. (1994). Guilt: An interpersonal approach. Psychological Bulletin, 115(2), 243-267.
 • Biaggio, A. M. (1969). Internalized "versus" externalized guilt: A cross-cultural study. Journal of Social Psychology, 78(1), 147-149.
 • Blavier, D.C. ve Glenn, E. (1995). The role of shame in perceptions of marital equity, intimacy and competency. The American Journal of Family Therapy, 23(1), 73-82.
 • Bugay, A. ve Demir, A. (2011). The psychometric properties of the Turkish Version of Trait Shame and Guilt Scale. Eurasian Journal of Educational Research, 45, 17-30.
 • Darwin, C. (2001). İnsan ve hayvanlarda beden dili. (O. Tuncay, Çev.). İstanbul: Gün Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 1872)
 • Deniz, M. E. (2006). Ergenlerde bağlanma stilleri ile çocukluk istismarları ve suçluluk-utanç arasındaki ilişki. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 89-99.
 • Ekman, P. (2012). Yalan söylediğimi nasıl anladın? Yüz ifadelerinden duyguları ve düşünceleri okumak. (E. İ. Akter, Çev.). İstanbul: Okuyan Us. (Orijinal çalışma basım tarihi 2003)
 • Erikson, E. (1993). Childhood and society. London, UK: Paladin Grafton Books. (Orijinal basım tarihi 1951) Erzi, S. (2016). Genç yetişkinlerin olumlu sosyal davranışlarının, suçluluk duyguları, olumlu sosyal ahlaki muhakemeler ve ahlaki benlik özellikleri bakımından incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fang, S. C. ve Chiou, A. (2007). Research proposal on the study of moral emotions and moral behavior with applications on cross cultural business ethics. Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Australia, 1314-1321.
 • Freud, S. (1999). Uygarlık din ve toplum. (4. baskı) (S. Budak, Çev.). Ankara: Öteki Ajans. (Orijinal çalışma basım tarihi 1930 [1929])
 • Giddens, A. (2010). Modernite ve bireysel kimlik: Geç modern çağda benlik ve toplum. (Ü. Tatlıcan, Çev.). İstanbul: Say Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1991)
 • Goffman, E. (1956). Embarrassment and social organization. American Journal of Sociology, 62(3), 264-271.
 • Grinder, R. E. ve McMichael, R. E. (1963). Cultural influence on conscience development: Resistance to temptation and guilt among Samoans and American Caucasians. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66(5), 503-507.
 • Güleç, N. (2005). Depresyonda utanç, suçluluk, öfke ve kendilik değeri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Horney, K. (2011). Nevrozlar ve insan gelişimi: İnsanın kendini gerçekleştirme mücadelesi. (E. Erbatur, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 1950) Hynie, M., MacDonald, T. K. ve Marques, S. (2006). Self-conscious emotions and self-regulation in the promotion of condom use. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(8), 1072-1084.
 • İnandılar-Topaç, H. (2010). Shame-pronenes vs guilt pronenes and their relationship to attributional styles, coping strategies and depressive symptom levels of university students (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kim, S., Thibodeau R. ve Jorgensen, R. S. (2011). Shame, guilt, and depressive symptoms: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 137(1), 68–96.
 • Lewis, H. B. (1971). Shame and guilt in neurosis. Psychoanalytic Review, 58(3), 419-438.
 • Lewis, H. B. (1984). Freud and modern psychology: The social nature of humanity. The Psychoanalytic Review, 71(1), 7-26.
 • Lewis, M. (2007). Early emotional development. A. Slater ve M. Lewis (Ed.), Introduction to infant development (2. bsm.) (s. 216-232) içinde. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Lewis, M. (2008). Self-conscious emotions: Embarrassment, pride, shame, and guilt. M. Lewis ve J. M. Haviland-Jones (Ed.). Handbook of Emotions (3. bsm.) (s. 742-756) içinde. New York, NY: Guilford Press.
 • Lindsay-Hartz, J. (1984). Contrasting experiences of shame and guilt. American Behavioral Scientist, 27(6), 689-704.
 • Locke, G. W., Shilkret, R., Everett, J. E., ve Petry, N. M. (2015). Interpersonal guilt and substance use in college students. Substance Abuse, 36(1), 113-118.
 • Motan, İ. (2007). Recognition of self-conscious emotions in relation to psychopathology (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Muris, P., Meesters, C. ve Asseldonk, M. (2018). Shame on me! Self-conscious emotions and Big-Five personality traits and their relations to anxiety disorder symptoms in young, non-clinical adolescents. Child Psychiatry and Human Development, 49(2), 268-278.
 • Nathanson, D. L. (1987). The many faces of shame. New York, NY: Guilford Press.
 • Onat, O. (2011). Genç yetişkinlerin ahlaki kimliklerinin incelenmesine yönelik nitel bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özbayrak, C. (2006). Türkiye örnekleminde duygular ve bilişsel-duygu değerlendirme süreci (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Piers, G. ve Singer, M. B. (1972). Shame and guilt: A psychoanalytic and a cultural study. New York, NY: W. W. Norton & Company.
 • Plutchik, R. (2000). Emotions in the practice of psychotherapy: Clinical implications of affect theories. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Roseman, I. J., Wiest, C. ve Swart, T. S. (1994). Phenomenology, behaviors, and goals differentiate discrete emotions. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 206-221.
 • Sarıçam, H., Akın, A. ve Çardak, M. (2012). Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Civil Academy Journal of Social Sciences, 10(1-2), 235-247.
 • Smith, R. H., Webster, J. M., Parrott, W. G. ve Eyre, H. L. (2002). The role of public exposure in oral and nonmoral shame and guilt. Journal of Personality and Social Psychology, 83(1), 138–159.
 • Szyncer, D. (2019). Forms and functions of the self-conscious emotions. Trends in Cognitive Sciences, 23(2), 143-157.
 • Şahin (2007). Çocuk yetiştirme tarzları ve benlik düzenleme farklılıklarının kendilik-bilinci duygusal eğilimleriyle ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Tangney, J. P. (1995). Shame and guilt in interpersonal relationships. J. P. Tangney ve K. W. Fischer (Ed.), Self-conscious emotions: The psychology of shame, guilt, embarrassment, and pride (s. 114-142) içinde. New York: Guilford Press.
 • Tangney, J. P. ve Dearing, R. L. (2002). Shame and guilt. New York, NY: Guilford Press.
 • Tracy, J. L. ve Robins, R. W. (2004). Putting the self into self-conscious emotions: A theoretical model. Psychological Inquiry, 15(2), 103-125.
 • Wolf, S. T., Cohen, T. Y., Panter, A. T. ve Insko, C. A. (2010). Shame-proneness and guilt-proneness: Toward the further understanding of reactions to public and private transgressions. Self and Identity, 9(4), 337-362.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.