Özge GENÇEL ATAMAN
(Balıkesir Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 22Sayı: 41ISSN: 1301-5265 / 2651-4974Sayfa Aralığı: 113 - 132Türkçe

150 1
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA YAPILAN FLÜT İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ
Lisansüstü programların bir alanı olan ve müzik öğretmenliği bilim dalları çatısı altın-da sürdürülen lisansüstü eğitim faaliyetleri, bireylerin müzik öğretmenliği mesleği alanın-da derinlemesine çalışarak uzmanlaşması ve üst seviyede bilgiye sahip olmasını sağlayan eğitim süreçleridir. Müzik öğretmenliği lisansüstü programlarında alanın gereği olarak bir-çok çalgının eğitimine yer verilmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilen flüt eğitimi de çalgı eği-timinin bir alanı olarak müzik öğretmenliği bilim dallarının programlarında yer alarak bu alandaki lisansüstü tez çalışmalarını beraberinde getirmektedir. Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan flüt ile ilgili lisansüstü tezlerdeki araştırma eğilimlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma, doküman incelemesi tekniğinin kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen ve müzik öğretmenliği bilim dallarında flüt ile ilgili olarak yapılan 12’si doktora ve 30’u yüksek lisans olmak üzere toplam 42 tezden oluşmaktadır. Araştırmaya ait veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Lisansüstü Tez Sınıflandırma Formu” yoluyla elde edilmiş ve verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularından yola çıkılarak, müzik öğretmen-liği bilim dallarında gerçekleştirilen flüt ile ilgili lisansüstü tezlerin yıllara, üniversitelere, konu alanlarına, araştırma yöntemlerine, çalışmaya dahil edilen grubu belirleme şekline, örneklem seçme yöntemlerine, geçerlik-güvenirlik yöntemlerine, veri toplama araçlarına ve veri analiz yöntemlerine göre nasıl bir dağılım gösterdiği sorularına cevap aranmış ve konu ile ilgili önerilere yer verilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.