SERDAR YETİŞEN
(Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Isparta, Türkiye)
HİDAYET GİZEM ÜNLÜ
(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Isparta, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 16ISSN: 2147-2610 / 2147-2610Sayfa Aralığı: 72 - 89Türkçe

56 1
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE PERSPEKTİFİ: 2007 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Bilgi çağı/bilgi toplumu olarak isimlendirilen 21’inci yüzyılda sosyo-kültürel ve ekonomik yapılar hızla değişmekte, bilgi potansiyel güç ve zenginliğin temel kaynağı olarak kabul edilmekte, ülke ekonomileri bilgi temelli büyüme modelleri üzerine kurulmaktadır. Bu yüzyılda, üniversiteler sadece eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan kurumlar olarak değil; aynı zamanda bilgi ekonomisine katkı sağlayan ve bu bağlamda ülkelerin ekonomik gelişimini doğrudan etkileyen kurumlar haline dönüşmüşlerdir. Bu doğrultuda yüksek öğretimde kalite konusu giderek önem kazanmaktadır. Bologna Süreci, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturup yaygınlaştırmayı temel hedef olarak benimsemiş ve bu hedef günümüzde yükseköğretim alanının en önemli gündem maddesini oluşturmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’de üniversitelerin kurum iç değerlendirme raporu hazırlaması, 2015 yılında yönetmelik ile 2017 yılında ise yasa ile zorunlu hale gelmiştir. Kurum iç değerlendirme raporlarının kalite güvencesi, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme ve yönetim sistemi olmak üzere dört temel bölümden oluştuğu görülmektedir. Bu çalışmada; 2007 yılında kurulan 2017 yılı bütçesi yüz milyon liranın ve öğrenci sayısı on beş binin üzerinde olan Bingöl, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitelerinin kurum iç değerlendirme raporları eğitim perspektifinde karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan üniversiteler tarafından hazırlanan kurum iç değerlendirme raporları eğitim öğretim açısından 22 başlığı ele almakta ve bu başlıklardan 15 tanesi çalışmaya konu olan tüm üniversiteler tarafından kabul edilmektedir
Sosyal > İletişim
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ATATEKİN Eda ve DULUPÇU Murat Ali (2018), “Kalitede Yeni Bir Sayfa Mı Yoksa Eskilerin Tekrarı Mı? Bazı Devlet Üniversitelerinin Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının Eğitim Perspektifi”, Üniversite Araştırmaları Dergisi Sayı:1, Cilt: 1:14- 24.
 • AYDIN C.Hakan, MUTLU Mehmet Emin, USTA İlker, AYDIN Sinan, KESKİN ÖZDAMAR Nilgün, ÇALIİKAN Hasan, GÜNEİ UÇA Esra Pınar, KOÇDAR Serpil (2015), Temel Bilgi Teknolojileri-I, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No:3190, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:2071.
 • AYDINALP Dilşad (2011), “Almanya, Danimarka, Birleşik Krallık, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri Ve Türkiye’de Yükseköğretim Programlarında Kalite Güvencesi Ve Akreditasyon”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • AYVAZ Berk, KUİAKÇI Ali Osman ve BORAT Oğuz (2016), “Kalite Güvencesi Ve Akreditasyon Süreçleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:88:1-8.
 • Bingöl Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/by1rs+Bingöl_Universitesi_2016_FAALIYE T_RAPORU.pdf (Erişim Tarihi: 12.07.2018).
 • Bingöl Üniversitesi 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017), http://www.bingöl.edu.tr/documents/file/bu_HeadDepartmentsDocuments/B%C4%B0N G%C3961%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20%C4%B0DR%2 0NC4%B0SAN-607d7211-928a-4e57-be72-11d490bde793.pdf (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • EUA-European University Association (2015), Trends 2015: Learning and Teaching In European Universities By Andre Sursock, Belgium:EUA.
 • HARVEY Lee (2004), “The Power of Accreditation”, Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 26, Issue:2: 207-224.
 • IBRAHIM Hasan Al-Haj (2014), “Quality Assurance and Accreditation in Education”, Open Journal of Education, Vol. 2, Issue:2: 106-110, Sciknow Publications Ltd.
 • 30111 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701- 21.htm (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • Karabük Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://strateji.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1263132018115155.pdf (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • Karabük Üniversitesi 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017), http://strateji.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126/54201750117.pdf (13.08.2018).
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://dosya.kmu.edu.tr/strateji/userfiles/Raporlar%C4%B0dare%20faaliyet%20raporu/ 2017%20y%C4%B11%C4%B1%20faaliyet%20raporu%20qebde%20yay%C4%B1mla nan.pdf (Erişim Tarihi: 12.07.2018).
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017), http://dosya.kmu.edu.tr/strateji/userfiles/files/Kurum%20%C4%B0%C3%A7%20De%C 4%9Ferlendirme%20Raporu(1).pdf (Erişim Tarihi:13.08.2018).
 • Kırklareli Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://sgdb.klu.edu.tr/dosyala/birimler/sgdb/dosyalar/dosya_ve_belgeler/2017%20faaliy et%raporu.pdf (Erişim Tarihi: 12.07.2018).
 • Kırklareli Üniversitesi 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (2017), http://sgdb.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sgdb/dosyalar/dosya_ve_belgeler/2016%20Y%C 4%B11%C4%B1%20K1%C3%BC%20Kurum%20%C4%B0%C3%A7%20De%C4%9F erlendirme%20Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • KISAKÜREK Mehmet A. (2007), Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri Ve Akreditasyon Çalıştayı, 9-12.
 • KOHLER Jur (2003), “Quality Assurance, Accreditation and Recognition of Qualifications As Regulatory Mechanisms in The European Higher Education Area, Higher Education in Europe, Vol.28, Issue:3:317-330.
 • http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/011.pdf (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/ca96ad66663cbd6c03ab3608888241a/nhbvu-2017-yiliidare-faaliyet-rapour.pdf (Erişim Tarihi:12.07.2018).
 • Nevşehir Üniversitesi 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu, https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/f0723a55d60cb868b0caaf2fb330be4a/2016-icdegerlendirme-raporu.pdf (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • ÖZÇİÇEK Yunus (2018), “Yükseköğretim Kurumlarında Akreditasyon Uygulamalarına Yönelik Öneri: Bir Kamu Üniversitesi Örneği”, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Tunceli.
 • ÖZDEMİR Serkan ve KARAKOÇ Mehtap (2018), “Bilgi Ekonomisi Özelinde Üniversitelerde Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi vee Raporlanması”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol.5, Issue:18:444-461.
 • SONGUR Mehmet (2017), “Türkiye’de Beşeri Sermaye Ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translong Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı:2:201-224.
 • STEPHENSON John (2012), “The Concept of Capability and Its Importance in Higher Education”, in Capability &Quality in Higher Education, Edited by John Stephenson and Mantz Yorke, Routledge.
 • TÜRKOĞLU Musa, YETİİEN Serdar ve SEZGİN Aykut (2016), “Düzey 2 Bölgelerinde Bölgesel Rekabet, Kültür Ve Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:17:199-215.
 • ÜLKER Nilüfer (2015), “Yabancı Dil Hazırlık Programlarının Akreditasyonunun Akademik Kaliteye Etkisi Üzerine Uluslararası Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (2016), Kurumsal İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, http://www.yok.gov.tr/documents/23233405/23540205/kurum+i%C3%A7%20de%C4% 9Ferlendirme+rapor+haz%C4B1rlama+k%C4B1lavuzu.pdf/133cab6f-f0aa-4ee0-ad48- 0b0868a883ae (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • YÖK-Yükseköğretim Kurulu (2007), Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Yükseköğretim Kurulu, Ankara.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:2007%27de_kurulan_%C3%BCniversiteler (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/8 (Erişim Tarihi: 13.08.2018).
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-3.htm (Erişim Tarihi: 13.08.2018).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.