MUSA TÜRKOĞLU
(Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Isparta, Türkiye)
SERDAR YETİŞEN
(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Isparta, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 6Sayı: 15ISSN: 2147-2610 / 2147-2610Sayfa Aralığı: 649 - 675Türkçe

56 5
TÜRKİYE'DE 2008 YILINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile Türkiye’de yeni bir kamu yönetimi anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış; stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim kavramlarını kapsamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2008 yılında kurulan dokuz devlet üniversitesi tarafından hazırlanan ilk stratejik planlar misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Ġçerik analizi sonucunda, üniversitelerin genel yönelim ve ayrışmaları ortaya konulmuştur. Buna göre; çalışmaya konu olan üniversitelerin ilk stratejik planlarında; “temel değerlere duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen, liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek” misyonunu benimsediği, “bulunduğu bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir üniversite olmak” vizyonunu üstlendiği ve “üniversitenin kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek, tanıtımını yapmak ve üniversiteden duyulan memnuniyeti artırmak” ve “Ar-Ge alt yapısını geliştirmek, bilimsel projelerin sayısını artırmak ve araştırmalar için makale yayımlamak” amaçları doğrultusunda hareket ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca, stratejik planlar ve bu planların kapsadığı dönemlerde yılık olarak hazırlanan idare faaliyet raporlarından yararlanarak oluşturulan değerlendirme tablosundan hareket ederek; ġırnak Üniversitesi haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin belirlemiş olduğu hedefler için en az 1 performans göstergesine sahip olduğu ve Bingöl Üniversitesi haricinde çalışmaya konu olan üniversitelerin belirlediği hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için kullanacağı performans göstergelerinin kısmen uyumlu olduğu söylenebilmektedir.
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ardahan Üniversitesi 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/kurum/227/Ardahan+Universitesi (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Ardahan Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/cgEPg+2014_idari_faaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/e0H56+2015_faaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Ardahan Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://www.ardahan.edu.tr/dosyalar/icerik/sgdb/faaliyet_raporu/mobile/index.html#p=1 6 (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Ardahan Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://www.ardahan.edu.tr/dosyalar/icerik/sgdb/2017_idare_faaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bartın Üniversitesi 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı, http://sgdb.bartin.edu.tr/handler/DosyaHandler.ashx?DosyaId=27773 (Erişim Tarihi: 20.07.2018)
 • Bartın üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://sgdb.bartin.edu.tr/handler/DosyaHandler.ashx?DosyaId=3780 (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bartın üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://sgdb.bartin.edu.tr/handler/DosyaHandler.ashx?DosyaId=3779 (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bartın üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://sgdb.bartin.edu.tr/handler/DosyaHandler.ashx?DosyaId=3778 (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bartın üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://sgdb.bartin.edu.tr/handler/DosyaHandler.ashx?DosyaId=4857 (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bartın üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://sgdb.bartin.edu.tr/handler/DosyaHandler.ashx?DosyaId=27772 (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bayburt Üniversitesi 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı, https://www.bayburt.edu.tr/uploads/.global/0b4ad605c34c93aaeffcb77cb715ea84.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bayburt Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/kw5K4+Bayburt_Faaliyet_2014_compresse d.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bayburt Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/dM9ho+2015-faaliyet-raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bayburt Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/1N98K+IDARE_FAALIYET_2016_.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Bayburt Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://www.bayburt.edu.tr/uploads/.global/6ad7b36f14897a7eb6a362cc46c6e81c.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • DEMİR, Cengiz (2010), “Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XXV, Sayı:1:69-88.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2006), Kamu idareleri için stratejik planlama kılavuzu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Gümüşhane Üniversitesi 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı, http://strateji.gumushane.edu.tr/media/uploads/strateji/files/stratejik_plan_mwotaeh.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018)
 • Gümüşhane Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/nZqJU+2013_idare_faaliyet_raporu_pdgum usf.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Gümüşhane Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/cuKIq+GUMUSHANE_UNI_2014-idarefaaliyet-raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Gümüşhane Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/M28fY+gumus2015_yili_idare_faaliyet_rap oru.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Gümüşhane Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://strateji.gumushane.edu.tr/tr/duyuru/2016-y%C4%B1l%C4%B1-idare-faaliyetraporu (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • GÜNAY Aslı ve DULUPÇU Murat Ali (2015), “Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt:V, Sayı:3:236-254.
 • Hakkari Üniversitesi 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/Nk2Uq+HakkariUniversitesiSP1317. pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Hakkari Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/t9npw+Hu_2013_faaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Hakkari Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/36KFE+Hakkari_Universitesi_2014_idari_fa aliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Hakkari Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/1wp3w+2015_hu_faaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Hakkari Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/LnijY+Hakkari_Universitesi_2016_yili_idari _faaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Hakkari Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/iAyfo+2822018143954835.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Iğdır Üniversitesi 2011-2015 Dönemi Stratejik Planı, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/2JaKG+Igdir_Universitesi_2011- 2015_Stratejik_Plani.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Iğdır Üniversitesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/267I%C4%9Fd%C4%B1r%20%C3 %9Cniversitesi%202011%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Iğdır Üniversitesi 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/1132012%20I%C4%9Fd%C4%B1r %20%C3%9Cniversitesi%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/154Faaliyet%20Raporu%202013.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Iğdır Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/330I%C4%9Fd%C4%B1r%20%C3 %9Cniversitesi%202014%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Iğdır Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/393I%C4%9Fd%C4%B1r%20%C3 %9Cniversitesi%202015%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Kalkınma Bakanlığı (2018), Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu, 3.sürüm.
 • Munzur Üniversitesi 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/Mwng0+Tunceli_Universitesi_2013- 2017_Stratejik_Plani.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Munzur Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/sgd/Pages/File/2014_idari_faaliyet%20_raporu. pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Munzur Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/sgd/Pages/File/FR%202015%20%C3%A7al% C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%201-128.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Munzur Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/sgd/Pages/File/2016ypp.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Munzur Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/sgd/Pages/File/FaaliyetRaporu_2017.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Şırnak Üniversitesi 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/v6D3o+SirnakUniversitesiSP1317.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Şırnak Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/hTv3Q+Sirnak_Unv2013_YILI_DARE_FAA LYET.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Şırnak Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/9kgoS+Sirnak_Unv2014_YILI_DARE_FAA LYET.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Şırnak Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ctbuq+Sirnak_Unv_IDARE_FAALIYET_RA PORU_2015_HAK.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Şırnak Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://sirnak.edu.tr/resimler/files/FFaaliyet-Raporu-2016-SonsonSON.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Şırnak Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://sirnak.edu.tr/resimler/files/IRNAK%20NVERSTES%202017%20FAALYET%20S ON2.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • USTA Aydın (2014), “Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama: Önemi, Bileşenleri, Evreleri ve Uygulanabilirliği”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Sayı:2:31-53.
 • Yalova Üniversitesi 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı, http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/60/2013- 2017_Yalova_Universitesi_Stratejik_Plan.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Yalova Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/60/2013_iDARE_FAALiYET_RAPORU.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Yalova Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/60/2014faaliyetweb.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Yalova Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/60/1_2015_FAALYET_RAPORU_SON_HAL_ Otomatik_olarak_kaydedildi.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Yalova Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/60/YALOVA_UNVERSTES2016_yl_faaliyet_ra poru.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • Yalova Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu, http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/60/2017_yl_faaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 20.07.2018).
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Bart%C4%B1n_%C3%9Cniversitesi (Erişim Tarihi: 20.07.2018)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.