FİLİZ ÇOBAN ORAN
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 16ISSN: 2147-2610 / 2147-2610Sayfa Aralığı: 314 - 331Türkçe

49 2
KİMLİK POLİTİKALARININ GÜNDELİK ÜRETİMİ BAĞLAMINDA AVRUPA İMGESİNDE TÜRK KİMLİĞİ
Modernistlerin yaklaşımlarına göre milliyetçilik, makro-yapısal güçlerin yukarıdan inşa ettiği ve ulus-devletleri oluşturan bir ideolojidir. Buna karşılık, yeni milliyetçilik yaklaşımlarından Micheal Billig‟in banal milliyetçilik yaklaşımı, milliyetçiliği sıradan insanların gündelik eylemlerinin, umutlarının, arzularının, kanılarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının bir ürünü olarak görmeyi önermektedir. Her millet kendi ortak geçmiş ve hatıralarına sahiptir. Fakat, milletlerin ve milliyetçiliğin banal yeniden üretiminde hatırlama ve unutmanın karmaşık bir diyalektiği bulunur. Kolektif bir hatırlama aynı zamanda kolektif bir unutma biçimidir. Kamusal alanlarda dalgalanan binlerce milli bayrak, sürekli milliyeti hatırlatırken çoğu kez farkına varılmaz ve unutulur. Milliyetçiliğin gündelik üretimi sürekli ve bilinçsizce olduğundan, ulusal bir anma törenindeki kolektif hatırlamadan farklıdır. Bu perspektifi kullanarak bu çalışma, gündelik eylemler ve söylemlerin uluslararası ilişkilerde bize karşı onlar ayrımını oluşturan kimlik politikalarının inşasında önemli bir rol oynadığını iddia etmektedir. Billig‟in banal milliyetçilik kavramıyla, Edward Said‟in oryantalizm kavramlarını kullanarak banal oryantalizm kavramını türetmektedir. Oryantalizm, Doğu‟nun ve Doğulunun Avrupalı Batı deneyiminde ve imgelemindeki özel yerini ifade etmektedir. Bu çalışma, Avrupalıların Türkler hakkındaki düşünme ve görme biçimlerine farkında olmadan yüzyıllardır şekil veren imgelemleri ortaya koymaktadır. Bu amaçla, makale Türklerin gündelik hayatı hakkındaki edebi ve sanatsal literatürü inceleyerek Osmanlı dönemi Avrupa imgesindeki Türklük ve Türk kimliğinin yerini saptamaktadır. Araştırma sonucunda Avrupa kolektif hafızasındaki açığa çıkarılan çelişkili ve önyargılı ifadelerle, Türk milletine ilişkin bütüncül yaklaşımların Avrupa ve Türkiye bütünleşme ve dışlama ilişkilerinde belirli kimlik politikalarına hizmet ettiğini göstermektedir.
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKYÜZ, Y. (1988). Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • ALPARSLAN, B. (2005). “Türk imajının Görsel Yansımaları”, içinde Dünyada Türk İmgesi, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • ANDERSON, B. (1994). Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. İstanbul: Metis Yayınevi (çev:İskender Savaşır)
 • BABAOĞLU Balkış, L. (2011). “15. Yüzyıl Sonu, 16. Yüzyıl Başında Avrupa'daki Türk İmajının Albrecht Dürer'in Eserlerine Yansıması”, in Tradition, Identity, Synthesis: Cultural Crossings and Art, eds: Serpil Bağcı & Zeynep Yasa Yaman, Ankara.
 • BALAKRİSHMAN, G. (ed.) (2007). Mapping the Nation. London: Verso
 • BİLLİG, M. (1995). Banal Nationalism, Londra: Sage
 • BURÇOĞLU, N. K. (1999). The Image of the Turk In Europe From The Declaration of the Republic in 1923 to the 1990s. İstanbul: The Isıs Press.
 • BURGESS, J. P. (2005). Cultural Politics and Polical Culture in Postmodern Europe. Amsterdam: Rodopi.
 • COLES, P. (1975). Avrupa’da Osmanlı Tesirleri, İst: Ötüken Yayınevi.
 • DAŞÇI, S. (2007). “Bir Gravür Ustası Stefano Della Bella: Üslubu, Yapıtları ve Doğulu İmgesine Yaklaşımı”, İnsan Bilimleri, Cilt:4, Sayı:1.
 • DELLAL, N. A. (2006). Türk Sorunu: Asya-Avrupa Ekseninde Türkler. İstanbul: Büke Yayınları.
 • EDENSOR, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life, Oxford: Berg.
 • FİNDLEY, C. V. (2004). Dünya Tarihinde Türkler. İstanbul: Kitap Yayınevi (çev: Ayşen Anadol)
 • FOUCAULT, M. (2006). Entelektüelin Siyasi İşlevi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları (çev. Işık ERGÜDEN, Osman Akınhay)
 • ERGÜDEN, Osman (2005) Özne ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları (çev. Işık Ergüden, Osman Akınhay)
 • ERGÜDEN, Osman (1999) Bilginin Arkeolojisi. İstanbul: Birey Yayıncılık (çev: Veli Urhan)
 • GELLNER, E. (1983). Nation and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell
 • GİLBERT, P. (1998). The Philosophy of Nationalism. Colorado USA: Westview Press, A Division of Harper Collins Publishers.
 • GOODY, J. (2005). Avrupa’da İslam Damgası. İstanbul: Etkileşim Yayınları (çev. Şahabettin Yalçın)
 • HALL, S. (1998). “Eski ve Yeni Kimlikler, Eski ve Yeni Etniklikler”, içinde Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Der: Anthony D. King, (çev: Gülcan Seçkin‐Ümit Hüsrev Yolsal), Ankara: Bilim ve Sanat Yay.
 • HENTCH, T. (1996). Hayali Doğu. İstanbul: Metis Yayınları.
 • HOBSBAWM, E. (2008). Geleneğin İcadı. İstanbul: Agora Kitaplığı (çev: Mehmet Murat İahin).
 • HOBSBAWM; E, (1991) Nations and Nationalism since 1780. Cambridge: Cambridge University Press.
 • İNALCIK, H. ve Renda, G. (2003). Osmanlı Uygarlığı 2, İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı.
 • İNALCIK, H.(2006) Turkey and Europe in History, İst: EREN
 • İNALCIK, H. (1974) “Turkish Impact on the Development of Modern Europe”, in the Ottoman State and its Place in World History, ed. K. Harpat, Laiden: E.J. Brill
 • KUÇURADİ, I. (1997). Uludağ Konuşmaları: Özgürlük, Ahlak ve Kültür Kavramları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • KULA, O. B. (2006). Avrupa Kimliği ve Türkiye. İstanbul: Büke Yayıncılık.
 • KULA, O.B. (2002) Batı Düşününde Türk ve İslam İmgesi. İstanbul: Büke Yayıncılık.
 • KULA, O.B, (1999) Alman Kültüründe Türk İmgesi I, II, III. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • KUMRULAR, Ö.(2008). Türk Korkusu: Avrupa’da Türk Düşmanlığının Kökeni. İstanbul: Doğan Kitap.
 • KUMRULAR, Ö. (2005). “Köpekler ve Domuzlar Savaşında Kanuni‟nin Batı Siyasetinin Bir İzdüşümü Olarak Türk İmajı”, İçinde Dünyada Türk İmgesi. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Mazumdar, S. and Kaiwar V. (2003). Race, Orient, Nation in the Time-Space of Modernity Antinomies of Modernity. London: Duke University Press.
 • NERVAL, G. (2002). Doğu’ya Seyahat. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı, (çev: Muharrem Taşçıoğlu).
 • NEUMANN, I. B. (1998). Uses of the Other: ‘The East’ in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • NEUMANN, I. B, (1997) “The Turk” as Europe’s Other, in Burgess, J. Peter (ed.) Cultural Politics and Polical Culture in Postmodern Europe. Amsterdam: Rodopi.
 • ORTAYLI, İ. (1987) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İst: Hil Yayınları
 • ÖZKAN, N. (2004). Modena Devlet Arşivindeki Osmanlı Devleti’ne İlişkin Belgeler 1485-1791. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ÖZKIRIMLI, U. (2006). Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • RASCH, G. (2004). 19. yy. Sonlarında Avrupa’da Türkler. İstanbul: Yeditepe Yayınevi (çev: Hüseyin Salihoğlu).
 • RENAN, E. (1946). Nutuklar ve Konferanslar. Ankara: Sakarya Basımevi.
 • RİCAUT, P. (1978). Türklerin Siyasi Düsturları. İstanbul: Kervan Kitapçılık.
 • SAİD, Edward W. (1999). Şarkiyatçılık: Batı'nın Şark Anlayışları. İstanbul: Metis Yayınevi.
 • SCHREİBER, G. (1999). Edirne’den Viyana Kapılarına Kadar Türklerden Kalan. İstanbul: Aksoy Yayıncılık, (çev. Esat Nermi Erendor).
 • SCHULZE, H. (2005). Avrupa’da Ulus ve Devlet. İstanbul: Literatur Yayınları.
 • SERVANTE, A. (2005). “Batılıların Gözünde Türk İmajının Geçirdiği Değişimler”, İçinde Dünyada Türk İmgesi, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • SMİTH, A. D. (2002). Küreselleşme Çağında Milliyetçilik. İstanbul: Everest Yayınları.
 • SMİTH, A.D. (1993) The Nation: Invented, Imagined, Reconstructred, in Reimagining the Nation, Ringrose, M. and Lerner, A. J (eds.). Buckingham: Open University Press.
 • TOYNBEE, A. J. (2008). Türkiye ve Avrupa. İstanbul: Örgün Yayınevi (çev: Kasım Yargıcı, Mehmet Ali Yalman).
 • TOURNEFORT, J. (2005). Tournefort Seyahatnamesi. İstanbul: Kitap Yayınevi, (çev: Teoman Tunçdoğan ve Ali Berkay).
 • TYLOR, E. B. (2016). “Kültür Bilimi”, VeriVerita, Sayı 4, s: 91-109, (çev: Esra Dağbağcı).
 • YILMAZ, H. (2005). Avrupa Haritasında Türkiye, İst: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.