AYŞE GÜL FİDAN
(Ankara Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 16ISSN: 2147-2610 / 2147-2610Sayfa Aralığı: 644 - 651Türkçe

31 1
KANUNi DEVRi SÜLEYMANNÂME YAZICILIĞI VE KENZU’L-CEVÂHİRİ’SSENİYYE FÎ FUTÛHÂTİ’S-SÜLEYMÂNİYYE
Osmanlı Devleti tarihinin en uzun süren saltanat dönemi olan Kanunî Sultan Süleyman devrine ait birçok yazma eser günümüze ulaşmış ve araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Osmanlı Devleti tarih yazıcılığında önemli bir yer tutan tarih kayıtları arasında yer alan Kanunî Sultan Süleyman döneminin siyasi ve sosyal olaylarına yer veren bu eserler, Yavuz Sultan Selim dönemi Selimname yazıcılığının bir devamı niteliğinde olup, genel olarak Süleymannâme olarak adlandırılmaktadır. Çalışmamızda, devletin resmi tarih yazıcılığı geleneği ve bu geleneğin bir parçası olan Süleymannâme yazıcılığı kısaca ele alınarak, henüz detaylı olarak incelenmemiş olan Farsça olarak kaleme alınmış; Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 3392 numarada kayıtlı Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye fî Futûhâti’s-Süleymâniyye adlı yazma eserin ihtiva ettiği bilgiler, nüsha özellikleri, müellifi ve diğer Süleymannâmeler arasındaki yeri değerlendirilecektir. Eserin dil ve üslup özelliklerine gelince her ne kadar anlaşılması güç olmasa da özellikle Kanûnî Sultan Süleyman’ı öven giriş kısmı oldukça ağdalı ve uzun cümlelerin kullanıldığı tasvir ve şiirlere yer vermektedir. Tarihi olayların anlatıldığı sonraki bölümler nispeten daha açık ifadeler ile kaleme alınmıştır. Çalışmamızda daha önce içerikleri hakkında bilgi sahibi olduğumuz öne çıkan eserlere değinilmiş ve bu zamana kadar üzerinde henüz detaylı bir inceleme yapılmayan,1520-1530 yıllarının tarihi gelişmelerini içeren Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye fî Futûhâti’s-Süleymâniyye’nin nüsha özellikler, içeriği, müellifi ve dil ve üslup özellikleri ile ilgili araştırmalarımıza muhtasar bir şekilde yer verilmiştir
Sosyal > Sanat
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • AFYONCU, Erhan, (2014), Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Ġstanbul: Yeditepe Yayınları.
  • BABİNGER, Franz, (1982), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (Çeviren: Coşkun Üçok), Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
  • KAZICI, Ziya, (2005), “Osmanlı Müesseselerinin Yazılı Kaynakları”, Sayı 5, Yıl:3, İstem Dergisi, Konya: 105 -133.
  • Kenzu’l-Cevâhiri’s-Seniyye fî Futûhâti’s-Süleymâniyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nr. 3392. (Yazma Eser).
  • SAĞIRLI, Abdurrahman, (2010), “Süleymannâme”, Cilt XXXVIII, İstanbul: TDV Ġslâm Ansiklopedisi: 124-127.
  • SEVERCAN, ġerafettin, (1999), “Süleymannâmeler”, Osmanlı, Cilt VIII (Editör: Güler Eren), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
  • UĞUR, Ahmet, (2009), “Selimnâme”, Cilt XXXVI, Ġstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi: 440-441.
  • YURDAYDIN, Hüseyin G., (1996), “Celâl-zade Salih’in Süleyman-Nâmesi”, Cilt XIV, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi: 1-12.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.