Orhan CENGİZ
(Çukurova Üniversitesi, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Adana, Türkiye)
Muammer TEKEOĞLU
(Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 16ISSN: 2147-2610 / 2147-2610Sayfa Aralığı: 895 - 924Türkçe

30 0
KÜRESEL GÖÇÜN DEĞİŞEN YAPISI KARİISINDA DEVLETMÜDAHALECİLİĞİNDE PRAGMATİK DÖNÜŞÜM
21. yüzyılda dünya konjonktüründe yaşanan ivme ile birlikte jeopolitik eksende yaşanan mücadelelerin ekonomik alana olan yansımaları küresel göç sorunu gibi farklı bir forma bürünen ve reel politik açıdan kapsayıcı etkiler doğuran yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. 21. yüzyıl içerisinde göç olgusuna yeni bir yön veren en önemli gelişme, 2011 yılında Kuzey Afrika’da başlayıp daha sonra Ortadoğu ülkelerine sıçrayan toplumsal protestolar sonucunda “Arap Baharı” olarak nitelendirilen ve birçok ülkede siyasi rejimlerin değişimi yönündeki talepleri içeren bu kolektif hareketler olmuştur. Sadece bölge ülkelerini etkilemekle kalmamış, buralardan gelişmiş ülkelere doğru başlayan kitlesel mülteci akınlarının hız kazanmasına da yol açmıştır. 2008 küresel finans krizi ve Euro bölgesi borç krizinin getirdikleri nedeniyle uluslararası ekonomik işleyişi derinden etkileyen gelişmelerle mücadele eden ülkeler, jeopolitik risklerdeki artışlar ve politik kırılganlıklar nedeniyle savunma harcamalarına ağırlık vermiştir. Bölgesel gelişmelerin belirli bir süreç içerisinde yayılarak küresel ekonomik düzenin işleyişini etkilemesi farklı alanlara tezahür eden sonuçlar doğurmuştur. Bu bağlamda Ortadoğu’dan yükselerek tüm dünyaya sirayet eden göçmen/mülteci krizi devletlerin ekonomik açıdan mevcut konumunu değişikliğe zorlamıştır. Neoliberal göç kuramının temelinde yer alan işgücü arzı ve talebi çerçevesinde ortaya konulan pür iktisadi yaklaşımdan farklı olarak yaşanan toplumsal ve politik talepler, Türkiye başta olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devletin ekonomik fonksiyonlarının yeniden müdahaleci yapıya bürünmesine yol açmıştır. Bu amaçla çalışmada 2011 yılından itibaren Mülteci Krizine dönüşen yeni göç dalgasının Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ekonomisinde devletin rollerini hangi parametreler aracılığıyla etkilediği ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine olan etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > İktisat
Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Tarih
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ABADAN-UNAT, N. (2017). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, 3. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • ABREU, A. (2012). The New Economics of Labor Migration: Beware of Neoclassicals Bearing Gifts, Forum for Social Economics, XLI, I: 46-67.
 • AİYAR, S., Barkbu, B., Batini, N., Berger, H., Detragiache, E., Dizioli, A., Ebeke, C., Lin, H., Kaltani, L., Sosa, S., Spilimbergo, A. & Topalova, P. (2016). The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, IMF Staff Discussion Notes.
 • AKÇAPAR, Ş. (2016). Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu, (Der. S. G. Ihlamur-Öner & N. A. İirin-Öner), Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar içinde, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ARANGO, J. (2000). Explaining Migration: A Critical View, UNESCO. Blackwell Publishers, 283-296.
 • BALİBAR, E., & Wallerstein, I. (2013). Irk Ulus Sınıf Belirsiz Kimlikler (Çeviren: Nazlı Ökten,), 5. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • BATIR, K. (2017). Avrupa Birliği’nin Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye ile AB Arasında İmzalanan Geri Kabul Anlaşması Çerçevesinde Hukuki Bir Değerlendirme, Yönetim Bilimleri Dergisi, XV, XXX: 585-604.
 • BUDNİK, K. B. (2011). Temporary Migration in Theories of International Mobility of Labour, National Bank of Poland Working Paper No. 89, 1-37.
 • CANPOLAT, H. & Arıner, H. O. (2012). Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi, ORSAM Rapor No: 123, The Black Sea International Rapor No: 22.
 • CASTLES, S. & Miller, M. J. (1998). The Age of Migration: International Population Movements in The Modern World, 2nd Edition, London: Macmillan Press.
 • CERNA, L. (2014). The EU Blue Card: Preferences, Policies, and Negotiations Between Member States, Migration Studies, II, I: 73–96.
 • COLİC-PEİSKER, V. (2017). Globalization and Migration, Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, 1-7.
 • ÇAĞLAYAN, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İlke), XVII: 67-91.
 • DEMİR, O. Ö. & Soyupek, Y. (2015). Mülteci Krizi Denkleminde AB ve Türkiye: İlkeler, Çıkarlar ve Kaygılar, Global Politika Strateji, Global Analiz VI, 1-41.
 • DURUEL, M. (2017). Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, III, II: 207-222.
 • ELMAS, F. Y. (2016). Avrupa Birliği Göç-Dış Politika İlişkisinde Paradigma Değişimi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • European Commission (2015). Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, 1-22.
 • European Commission (2017). Public opinion in the European Union, Standard Eurobarometer 88.
 • European Commission (2018). EU Facility for Refugees in Turkey: The Commission Proposes to Mobilise Additional Funds for Syrian Refugees, European CommissionPress Release
 • HAAS, H. (2010). Migration and Development: A Theoretical Perspective, International Migration Review, Spring, XLIV, I: 227–264.
 • HAGEN-ZANKER, J. (2008). Why Do People Migrate? A Review of the Theoretical Literature, MPRA Paper No. 28197, 1-25.
 • HOBSBAWM, E. (2008). Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm (Çeviren: Osman Akınhay), İstanbul: AgoraKitaplığı (Eserin orijinali 2007’de yayınlandı).
 • http://www.afad.gov.tr (E. T. 15.05.2018).
 • https://data2.unhcr.org/en/documents/download/49750 (E. T. 10.06.2018).
 • https://www.dw.com (E. T. 13.08.2018).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (E. T. 19.02.2018).
 • http://www.ekonomistler.org.tr (E. T. 15.06.2018).
 • http://www.mfa.gov.tr (E. T. 06.04.2018).
 • http://multeciler.org.tr (E. T. 22.05.2018).
 • https://www.tobb.org.tr (E. T. 03.03.2018).
 • İÇDUYGU, A. (2015). Syrian Refugess in Turkey, The Long Road Ahead. Transatlantic Council on Migration, Migration Policy Institute, 1-23.
 • KANCS, D. & Ciaian, P. (2010). The Impact of the EU Blue Card Policy on Economic Growth in the African Sending Countries, EERI Research Paper Series, No. 10, Economics and Econometrics Research Institute (EERI), 1-32.
 • KLEİNMAN, M. (2015). Kriz mi? Ne Krizi? Avrupa Refah Devletlerinde Süreklilik ve Değişim, (Çeviren: Burcu Yakut Çakar & Utku Barış Balaban), 7. Baskı, (Der. Ayşe Buğra & Çağlar Keyder), Sosyal Politika Yazıları içinde, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • KUREKOVA, L. (2011). Theories of Migration: Conceptual Review and Empirical Testing in the Context of the EU East-West Flows, Interdisciplinary Conference on Migration. Economic Change, Social Challenge. April 6-9, 2011, University College London, 1- 37.
 • LİNDSTROM, C. (2005). European Union Policy on Asylum and Immigration. Addressing The Root Causes of Forced Migration: A Justice and Home Affairs Policy of Freedom, Security and Justice? Social Policy & Administration, XXXIX, VI: 587-605.
 • MASSEY, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development Review, XIX, III: 431-466.
 • MORAWSKA, E. (2007). International Migration: Its Various Mechanisms and Different Theories That Try to Explain It, Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, 1-32.
 • NEİSSER, H. (2007). European Migration Policy. In Belachew Gebrewold (Ed.), Africa and Fortress Europe: Threats and Opportunities (pp. 139-158), Hampshire & Burlington: Ashgate Publishing Limited.
 • OKTAY, E. Y. (2011). Küreselleşen Dünyada Uluslararası Göç, (Ed. Hüseyin Altay & Ali İen), Küresel Ekonomi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri içinde, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • OKYAYUZ, M. (2005). Küresel Ekonomi ve Göç, (Der. Cem Karadeli), Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme içinde, Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • ÖZDEN, Ş. (2013). Syrian Refugees in Turkey. Migration Policy Centre Research Report. Partnership: An Accident Report, Economic Policy Vignette, The Georgetown Center for Business and Public Policy.
 • PİKETTY, T. (2014). Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, (Çeviren: Hande Koçak), İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • ROBİNSON, R. (2005). Beyond The State-Bounded Immigrant Incorporation Regime, Ottawa: The North-South Institute.
 • SÖNMEZ, P. (2015). Avrupa Birliği'nde Yeni Dönem Postkolonyal İlişkiler ve Göç Politikaları Diyaloğu. Doktora Tezi. T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı Akademik Araştırmalar Serisi-4, İstanbul.
 • TOPÇUOĞLU, R. (2016). Düzensiz Göç: Küreselleşmede Kısıtlanan İnsan Hareketliliği, (Der. S. G. Ihlamur-Öner & N. A. İirin-Öner), Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar içinde, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • United Nations (2017). International Migration Report 2017, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
 • WALLERSTEİN, I. (2003). Dünya-Sistemleri Kavramına Karşı Dünya-Sistemi Kavramı: Bir Eleştiri (Çeviren: Esin Soğancılar), (Der. Andre Gunder Frank & Barry K. Gills), Dünya Sistemi: Beş Yüzyıllık mı, Beş Binyıllık mı? içinde, Ankara: İmge Kitabevi.
 • World Bank (2018). Migration and Remittances. Recent Developments and Outlook, Special Topic: Transit Migration, Migration and Development Brief 29.
 • ZİMMERMANN, K. F. (2005). Introduction: What We Know About European Migration, In Klaus F. Zimmermann (Ed.), European Migration What Do We Know? (pp. 1-14), New York: Oxford University Press.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.