MEHMET OĞUZHAN İLBAN
(Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü, Balıkesir, Türkiye)
MUAMMER BEZİRGAN
(Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Balıkesir, Türkiye)
Fatih ÇOLAKOĞLU
(Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü, Balıkesir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 2147-8775Sayfa Aralığı: 622 - 640Türkçe

113 11
Destinasyon Bağlılığı Yaratmada Gastronomi Marka İmajı ve Gastronomi Aşinalığının Rolü: Kemer Örneği
Günümüzde turistlerin seyahat motivasyonları incelendiğinde; deniz – kum – güneş üçlüsünün var olduğu destinasyonlara yapılan gezilerin oldukça fazla olduğu ve birincil motivasyon kaynağı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan gastronomi turizmi de temel olarak turistlerin seyahat tercihlerinde ikincil motivasyon kaynağı olarak görülmektedir. Gastronomik zenginlikler destinasyonların hem turizm potansiyellerinin hem de yerel bazda kalkınmalarının artırılmasında önem teşkil etmektedir. Buradan hareketle; bu çalışmada yabancı turistlerin destinasyona yönelik gastronomi marka imajı algıları ve gastronomi aşinalığının destinasyon bağlılığı yaratma üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma amacına ulaşabilmek için Antalya ili Kemer ilçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı 8 otel işletmesine gelen 330 yabancı turist, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilgili alan yazın taranarak 3 adet (Gastronomi Marka İmajı, Gastronomi Aşinalığı, Bağlılık) ölçek oluşturulmuştur. Yapısal eşitlik modellemesi kurularak ilgili analizlerin yapıldığı çalışmada; destinasyon aşinalığı ve marka imajının destinasyon bağlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkileri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında; destinasyonların yerel yöneticileri, turizm işletmeleri yöneticileri ve ilgili konularda çalışma yapabilecek akademisyenler için öneriler sunulmuştur.
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alba, J. W., ve Hutchinson, J. W. (1987). Dimensions of consumer expertise. Journal of consumer research, 13(4), 411-454.
 • Andreassen, W. T., Lindestad, B. (1998) Customer loyalty and complex services, International Journal of Service Industry Management, Vol.9, No.1, 7-23
 • Avcıkurt, Cevdet (2004). Ülke: imajı ve Turizm ilişkisi- Türkiye Örneği, Turistik Yerlerin (Destinasyonların) Pazarlanması, Hafta sonu Turizm Konferansı IX, 17-19 Ekim 2004, Nevşehir: ss. 1-17.
 • Baloglu, S. (2001). Image variations of Turkey by familiarity index: Informational and experiential dimensions. Tourism management, 22(2), 127-133.
 • Baloglu, S., ve McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of tourism research, 26(4), 868-897.
 • Baloglu, Seyhmus, David Brinberg. (1997). Affective Images of Tourism Destinations, Journal of Travel Research, 33(1), pp. 11-15.
 • Bessière, J. (1998). Local development and heritage: traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas, Sociologia Ruralis, 38(1), 21-34.
 • Bianchi, C., ve Pike, S. (2011). Antecedents of destination brand loyalty for a long-haul market: Australia's destination loyalty among Chilean travelers.Journal of Travel ve Tourism Marketing, 28(7), 736-750.
 • Biswas, A., ve Blair, E. A. (1991). Contextual effects of reference prices in retail advertisements. The Journal of Marketing, 1-12.
 • Bloemer, J., Ruyter K., Peeters, P. (1998) Investigating drivers of bank loyalty; the complex relationship between image, service quality and satisfaction, International Journal of Bank Marketing, Vol.16 (7), 276- 286.
 • Boo, S., Busser, J. ve Baloglu, S. (2009), "A Model of Customer-Based Brand Equity and Its Application to Multiple Destinations", Tourism Management , 30 (2), 219-231.
 • Casaló, L., Flavián, C., ve Guinalíu, M. (2008). The role of perceived usability, reputation, satisfaction and consumer familiarity on the website loyalty formation process. Computers in Human behavior, 24(2), 325-345.
 • Chang, R. C., Kivela, J., ve Mak, A. H. (2011). Attributes that influence the evaluation of travel dining experience:
 • When East meets West. Tourism Management, 32(2), 307-316.
 • Chen, C. C., ve Lin, Y. H. (2012). Segmenting Mainland Chinese Tourists to Taiwan by Destination Familiarity: a Factor‐cluster Approach. International Journal of Tourism Research, 14(4), 339-352.
 • Chen, J.S. ve Gürsoy, D. (2000). Cross-Cultural Comparison of The Information Sources Used By First-Time and Repeat Travelers and Its Marketing Implications. International Journal of Hospitality Management, 19 (2), 191-203.
 • Cohen E, Avieli N (2004). Food in Tourism: Attraction and Impediment. Annals of Tourism Research 31:755–78.
 • Court, B., ve Lupton, R. A. (1997). Customer portfolio development: Modeling destination adopters, inactives, and rejecters. Journal of Travel Research, 36(1), 35-43.
 • Dick, A.S., Basu, K. (1994) Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 22, No.2, 99-114
 • East, Robert; Philip Gendall; Kathy Hammond ve Wendy Lomax; (2005), Consumer Loyalty: Singular, Additive or Interactive, Australasian Marketing Journal, 13(2), ss.10-26.
 • Engel, J.F. Blackwell, R.D. ve Miniard, P.W. (1993). Consumer Behavior. Chicago: The Dryden Press.
 • Flavián, C., Guinalíu, M., ve Gurrea, R. (2006). The influence of familiarity and usability on loyalty to online journalistic services: The role of user experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(5), 363-375.
 • Fodness, D. ve Murray, B. (1998). A Typology of Tourist Information Search Strategies. Journal of Travel Research, 37 (2), 108-119.
 • Fodness, D., ve Murray, B. (1997). Tourist information search. Annals of tourism research, 24(3), 503-523.
 • Gefen, D. (2000). E-commerce: the role of familiarity and trust. Omega, 28(6), 725-737.
 • Griffin, J. (1995) Customer Loyalty How to Earn It, How to Keep It, Lexington Books, New York
 • Gürsoy, D. ve McCleary, K.W. (2004). An Integrative Model of Tourists’ Information Search Behavior. Annals of Tourism Research, 31 (2), 353-373.
 • Gürsoy, D. ve Umbreit, W.T. (2004). Tourist Information Search Behavior: Cross- Cultural Comparison of European Union Member States. Hospitality Management, 23(1), 55-70.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., ve Tatham, R. L. (2009). Análise multivariada de dados. Bookman Editora.
 • Hall. M. C., Sharples, L., Mitchell R., Macionis, N. ve Cambourne B. (2003). Food Tourism Around the World: Development, management and markets, Butterworth-Heinemann: Elsevier.
 • Hankinson, G. (2005). Destination brand images: a business tourism perspective. Journal of Services Marketing, 19(1), 24-32.
 • Hu, H. H., Hsu, W. L., ve Cheng, B. S. (2004). Reward allocation decisions of Chinese managers: Influence of employee categorization and allocation context. Asian journal of social psychology, 7(2), 221-232.
 • Hung,C.(2005), The Effect of Brand Image on Public Relations Perceptions and Customer Loyalty International Journal of Management; (25, 2), 237-246.
 • Ibanez, Vanessa A.; Patrick Hartmann ve P. Zorilla Calvo; (2006), Antecedents of Costumer Loyalty in Residentila Energy Markets: Service Quality, Satisfaction, Trust and Switching Costs, The Service Industries Journal, 26(6), ss.633-650.
 • İlban, M. O., Köroğlu, A., ve Bozok, D. (2008). Termal turizm amaçlı seyahat eden turistlerde destinasyon imajı: Gönen örneği.
 • Johnson, E. J., ve Russo, J. E. (1984). Product familiarity and learning new information. Journal of consumer research, 11(1), 542-550.
 • Joppe, Marion, (2003) “Optimising tourism DestinationDevelopment in Canada” International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol 15, issue 6
 • Kent, R. J., ve Allen, C. T. (1994). Competitive interference effects in consumer memory for advertising: the role of brand familiarity. The Journal of Marketing, 97-105.
 • Ker M., (1998), Profesyonel İmajın, İmaj Yönetimi Kapsamında Yeri ve Önemi Pazarlama Dünyası, (Yıl:12, Sayı: 71), 25-28.
 • Kercher, M., Okumuş, F.ve Okumuş, B. (2008). “Food Tourism As A Viable Market Segmet: It’s All How You Cook The Numbers”. Journal Of Travel and Tourism Marketing, Volume: 25, Number: 2, 137-146.
 • Kim, H. ve Richardson, S.L. (2003). Motion Picture Impacts On Destination Images, Annals of Tourism Research, 30 (1): 216–237.
 • Kim, Y. G., Suh, B. W., ve Eves, A. (2010). The relationships between food-related personality traits, satisfaction, and loyalty among visitors attending food events and festivals. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 216-226.
 • Kim, Y. H., Goh, B. K., ve Yuan, J. (2010). Development of a multi-dimensional scale for measuring food tourist motivations. Journal of Quality Assurance in Hospitality ve Tourism, 11(1), 56-71.
 • Kivela, J., ve Crotts, J. C. (2005). Gastronomy tourism: A meaningful travel market segment. Journal of Culinary Science ve Technology, 4(2-3), 39-55.
 • Köroglu, A., Güzel Ö. (2007). Türkiye İmajının Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolünü Belirlemeye Yönelik Alman Turistler Üzerinde Bir Araştırma, I. Ulusal Türkiye Turizm Kongresi, 07-08 Eylül, Sakarya: ss. 701-718.
 • Law, R, Cheung,C and Lo, A.( 2004). The Relevance of Profiling Travel Activities for improving Destination Marketing Strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol 16: 6.
 • Lehto, X. Y., O’Leary, J. T., ve Morrison, A. L. (2004). The effect of prior experience on vacation behavior. Annals of Tourism Research, 31(4), 801–818.
 • Lepp, A. ve H. Gibson (2003). Tourist Roles, Perceived Risk and International Tourism. Annals of Tourism Research, 30 (3), 606-624.
 • Luckow, T., Sheehan, V., Fitzgerald, G., ve Delahunty, C. (2006). Exposure, health information and flavour-masking strategies for improving the sensory quality of probiotic juice. Appetite, 47(3), 315-323.
 • Mak, A. H., Lumbers, M., Eves, A., ve Chang, R. C. (2012). Factors influencing tourist food consumption. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 928-936.
 • Milman, A., ve Pizam, A. (1995). The role of awareness and familiarity with a destination: The central Florida case. Journal of travel research, 33(3), 21-27.
 • Morgan, R. M., Hunt, S.D. (1994) The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, Journal of Marketing, Vol.58, July, 20-38
 • Nguyen, Nh. LeBlanc, G. (1998) The mediating role of corporate image on customer’s retention decision: an
 • investigation in financial services, International Journal of Bank Marketing, Vol.16 (2), 52-65
 • Olıver, Richard L.; (1999) Whence Consumer Loyalty, Journal of Marketing, 63, ss.33-44.
 • Özdemir, Gökçe (2008) Destinasyon Pazarlaması. (1.Baskı) Ankara: Detay Yayınları.
 • Özdemir, Ş. ve Karaca, Y., “Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, 2009, ss. 113-134.
 • Peltekoğlu F.B., (2007). Halkla İlişkiler Nedir?. İstanbul, Beta Yayınları
 • Randall, Geoffrey.(2005). (Çev., Elif Özsayar). Branding, (İstanbul, Rota Yayın Yapım).
 • Richards, G. (2002). Gastronomy: An Essential İngredient in Tourism Production and Consumption Tourism and Gastronomy, London: Routledge.
 • Ryu, K., ve Jang, S. (2006). Intention to experience local cuisine in a travel destination: The modified theory of reasoned action. Journal of Hospitality ve Tourism Research, 30(4), 507-516.
 • Selnes, F. (1993) An examination of the effect of Product Performance on Brand Reputation, Satisfaction and Loyalty, European Journal of Marketing, Vol.27 (9), 19-35
 • Seo, S., Kim, O. Y., Oh, S., ve Yun, N. (2013). Influence of informational and experiential familiarity on image of local foods. International Journal of Hospitality Management, 34, 295-308.
 • Sung, H. C., Chang, A. M., ve Lee, W. L. (2010). A preferred music listening intervention to reduce anxiety in older adults with dementia in nursing homes. Journal of clinical nursing, 19(7‐8), 1056-1064.
 • Taşçı, A. ve Knutson, B.J. (2004). An Argument for Providing Authenticity and Familiarity in Tourism Destinations. Journal of Hospitality Marketing ve Management, 11 (1), 85-109.
 • Tideswell, C., ve Faulkner, B. (1999). Multidestination travel patterns of international visitors to Queensland. Journal of Travel Research, 37(4), 364–375.
 • Tse, P., ve Crotts, J. C. (2005). Antecedents of novelty seeking: International visitors’ propensity to experiment across Hong Kong's culinary traditions. Tourism Management, 26(6), 965-968.
 • Vogt, C. A., ve Fesenmaier, D. R. (1998). Expanding the functional information search model. Annals of Tourism Research, 25(3), 551-578.
 • Vogt, C., ve Fesenmaier, D. (1998). Expanding the Functional Information Search. Annals of Tourism Research, 25 (3), 551–578.
 • Wood,N.E. (2001). The interdependence of farming and tourism in Vermont: quantifying the value of the farm mindscape, Unpublished Masters thesis, Department of Community Development and Applied Economics, University of Vermont.
 • Yavuz, M. C. (2007). Uluslararası Destinasyon Markası Oluşturulmasında Kimlik Geliştirme Süreci: Adana Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana.
 • Yoon, Y., and Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management, 26(1), 45-56.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.