EMRE HORASAN
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kars, Türkiye)
CEBRAİL MEYDAN
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kars, Türkiye)
TUNCER YILMAZ
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kars, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 1309-0712Sayfa Aralığı: 720 - 731Türkçe

73 0
Sahiplik Yapısının Değer Odaklı Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisi: BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Amaç – Araştırmanın amacı, Borsa İstanbul (BİST)’da hisse senetleri işlem gören imalat sanayi şirketlerinin sahiplik yapılarının değer odaklı performans ölçütleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını istatistiksel analizler ile tespit etmektir. Yöntem – İşletmelerin sahiplik yapısı (bağımsız) değişkenleri olarak yönetim kurulu büyüklüğü, halka açıklık oranı, halka açıklık süresi ve işletmenin yaşı alınmıştır. Bağımlı değişken olarak değer odaklı performans ölçütleri olan Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ve Piyasa Katma Değeri (Market Value Added-MVA) alınmıştır. Ayrıca analizlerde, işletmelerin ilgili döneme ait toplam varlıklarının doğal logaritması kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. Araştırmada, işletmelerin 2011-2017 dönemine ait yıllık verileri (verilerine eksiksiz ulaşılan 124 işletme), JASP paket programı yardımıyla gerekli istatistiksel analizler (regresyon) yapılarak, değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü irdelenmiştir. Bulgular – Regresyon analizinden elde edilen istatistiksel sonuçlara göre, sahiplik yapılarının EVA üzerinde bir etkisinin olmadığı, kontrol değişkeninin etkisinin ise anlamlı olduğu, MVA modelinde ise halka açıklık oranı ile kontrol değişkenin etkisinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Tartışma – Araştırma bulgularına göre, işletmelerin yönetim kurullarının büyüklüğü, işletmenin yaşı ve halka açıklık süresinin işletmelerin Piyasa Katma Değerleri (MVA) ile Ekonomik Katma Değer (EVA)’leri üzerinde bir etkileri tespit edilmemiştir. Halka açıklık oranının MVA üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu, toplam varlıklarının EVA üzerinde negatif, MVA üzerinde ise pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Al-Thuneibat, A. (2018). The Relationship between the Ownership Structure, Capital Structure and Performance. Journal of Accounting – Business & Management, 25(1), 1-20.
 • Bayrakdaroğlu, A. et al. (2012). Is There a Relationship Between Corporate Governance and Value-based Financial Performance Measures? A Study of Turkey as an Emerging Market. Asia-Pacific Journal of Financial Studies. Vol.41, 224–239.
 • Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). The Modern Corporation and Private Property. New York: The Macmillan Company.
 • Doğan, M., & Topal, Y. (2015). Sahiplik Yapısının Firma Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), 165-177.
 • Ertuğrul, M. (2009). Finansal Performans Ölçümünde Dönüşümlerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 9, S. 1, 19 – 46.
 • Fama, E. F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal Of Political Economy, 88(2), 288-307.
 • Gökçen, G. (2004). Ekonomik Katma Değer (EVA). MUFAD – Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 24, , 105 – 109.
 • Grob, K. (2007). Equity Ownership and Performance An Empirical Study of German Traded Companies. New York: A Springer Company.
 • Hall, J.H.-Geyser, J.M. (2004). The Financial Performance of Farming Co-Operatives: Economic Value Added vs Traditional Measures, Working Paper, University of Pretoria, South Africa.
 • Hamadi, M., & Heinen, A. (2015). Firm performance when ownership is very concentrated: Evidence from a semiparametric panel. Journal of Empirical Finance, 172-194.
 • Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
 • Kang, J., et al. (2002): Economic Value Added (EVA): A Financial Performance Measure, Journal of Accounting and Finance Research, Vol. 10, Iss. 1, 48 – 60.
 • Kılıç, M., & Ayrıçay, Y. (2018). Yönetim Kurulu ve Sahiplik Yapısının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: BIST İmalat Sanayi Sektöründe Bir Alan Araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 177-192.
 • Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of Banking & Finance, 621-632.
 • Paniagua, J., Rivelles, R., & Sapena, J. (2018). Corporate governance and financial performance: The role of ownership and board structure. Journal of Business Research, 229-234.
 • Sabol, A. & Sverer, F. (2017), A Review of The Economic Value Added Literature and Application, UTMS Journal of Economics, Vol. 8, Iss. 1, 19 – 27.
 • Sandhar, S. K., et al. (2014), A Comparative Analysis of EVA & MVA Approach: With Special Reference to Automobile Industry, Journal of Commerce & Accounting Research, Vol. 3, Iss. 2, 40 – 46.
 • Shleifer, A., & Vishny, R. V. (1986). Large shareholders and corporate control. Journal of political economy, 94(3, Part 1), 461-488.
 • Şamiloğlu, F., & Ünlü, U. (2010). Sahiplik Yapısı ve Firma Performansı Arasındaki İlişki: İMKB 100 Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi(46), 66-73.
 • Topal, Y. (2008), Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Pazar Katma Değer (MVA) Arasındaki İlişki: İMKB İmalat İşletmelerinden Örnek, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13, S. 2, 249 – 261.
 • Vu, M.-C., Phan, T. T., & Le, N. T. (2018). Relationship between board ownership structure and firm financial performance in transitional economy: The case of Vietnam. Research in International Business and Finance, 512-528.
 • Zafiris, N. & Bayldon, R. (1999). Economic Value Added and Market Value Added: A Simple Version and Application, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 5, Iss. 2, 83 – 105.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.