Bayram ÇAĞLAR
(Kocaeli Üniversitesi, Kandıra Meslek Yüksekokulu, Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 9Sayı: 33ISSN: 1309-1581 / 1309-1581Sayfa Aralığı: 159 - 182Türkçe

270 2
Kültürel Çalışmalar Perspektifinden Seksenler Dizisinin Alımlaması: Sosyal Medyadaki İzleyici Yorumları
Bu çalışma Kültürel Çalışmaların teorik öncüllerini kendine temel alan, kodlama ve kodaçımı merkezli bir izleyici araştırmasıdır. İzleyiciyi aktif olarak kabul eden bu kuram esas alınarak sosyal medyadaki web sayfası üzerinden izleyici yorumlarının analizi yapılmıştır. Kamu televizyon kanalı TRT 1’de 4 yıl yayımlanan Seksenler’in, ‘diziinfo’ web sayfasındaki izlerkitle yorumlarının çözümlemesi alımlama yöntemine sadık kalınarak gerçekleştirilmiştir. Çözümleme dominant, müzakereci ve muhalif okuma biçimine odaklanarak medya tüketicisinin çoklu veya tercihli metin okumaları üzerinden egemen ideolojinin medya ürünleri aracılığıyla kitlelere taşınması varsayımından hareket etmiştir. Çalışmada medya çıktısının ‘nostalji’ kodlamasıyla izlerkitleye gönderdiği mesajların alımlama biçimleri de test edilmiştir. Bu sınırlamalar çerçevesinde yapılan araştırmada izlerkitle yorumlarından çoğunlukla dizinin medya metin üreticileri tarafından kodlandığı şekliyle alımlandığı ve hedeflenen sonuca ulaşıldığı bilgisine varılmıştır. Fakat söz konusu medya metnini sadece nostaljik kod açımıyla sınırlanarak alımlanmadığı, bunun dışında güncel anlamlar da üretildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca sitcom dizilerinin kitleleri depolitize etmede önemli bir işlev gördüğü, özellikle komedi türü yapımların bir yandan eğlence diğer yandan basmakalıplaştırma yaratmayı sürdürdüğü belirlenmiştir. Bunun yanı sıra televizyonların gönderdiği tek yönlü mesajların sosyal medyadaki web sayfaları üzerinden izlerkitlece tartışılıp yorumlandığı, bu yereyde fanların bir araya geldiği ve ortak bir platformda duygu, düşünce ve dileklerini yapımcıya, senariste ve televizyon kuruluşuna ulaştırdıkları düşüncesinin hâkim olduğu görülmüştür. Böylece sosyal medya, kullanıcılarını daha aktif hale getirerek tek yönlü gönderilen televizyon mesajlarının alımlanma biçimlerinin de ortaya çıkmasına olanak sağlayarak çift yönlü bir iletişim ortamını şekillendirmektedir.
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İletişim
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alyanak. Z.B.(2014).Etnografi ve Çevrimiçi Etnografi. Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma ve Yöntem Teknikleri. (der.)Mutlu Binark. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 117-163.
 • Althusser, L.(2000). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları.(Çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Aksoy, A.& K. Robins.(2003). The Enlargement Of Meaning Social Demand in a Transnational Context. The International Journal for Communication Studies. London Oaks & New Delhi, Vol 65(4-5): 365-388, www.sagepublic.com web adresinden 01.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Ang, I.(1985).Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic İmagination.(translated by Della Couling). London and New York: Routledge.
 • Berger, A.A.(2014).Kültür Eleştirisi: Kültürel Kavramalara Giriş. (Çev. Özgür Emir). İstanbul: Pinhan.
 • Binark, M.(2007).Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu. Yeni Medya Çalışmaları.(der.)Mutlu Binark. Ankara: Dipnot, 21-45.
 • Bloom, P.(2012).Hazzın Bilimi: Sevdiğimiz Şeyleri Neden Severiz? (Çev.Ahmet Birsen). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Boym, S.(2007).Nostalgia and Its Discontents. http://www.iascculture.org/eNews/2007_10/9.2CBoym.pdf, web adresinden 01.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Chandler, D.(2000).An Introduction to Genre Theory.http://visualmemory.co.uk/daniel/Documents/intgenre/chandler_genre_theory.pdf, sitesinden, 02.02.2017 tarihine edinilmiştir.
 • Deloitte TMT İletişim (2014, Ağustos). Dünyanın En Renkli Ekranı Türkiye’de Dizi Sektörü: Yaklaşımlar, Tanımlar ve Açıklamalar. Tekin Özertem,https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/...media.../tr-media-tvreport.pdf, web adresinden 12.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Hall, S.(1973). Encoding and Decoding in the Television Discourse, http://epapers.bham.ac.uk/2962/1/Hall%2C_1973%2C_Encoding_and_Decoding_in_the_Televi sion_Discourse.pdf, web adresinden 01.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Herbig, A.ve Andrew F.H.(2016). Polymediated Narrative: The Case of the Supernatural Episode “Fan Fiction”. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4397, web adresinden 11.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Huyssen, A.(Spring 2006). Nostalgia for Ruins, Grey Room, 23: 6-21 http//www.jstor.org/stable/20442718, web adresinden 14.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Fuchs, C.(2010). Alternative Media as Critical Media. European Journal of Social Theory.13(2): 173-192, fuchs.uti.at/wp-content/uploads/altmedia.pdf, web sayfasından 30.11.2017. tarihinde edinilmiştir.
 • Kellner, D.(2015).Cultural Studies, Multiculturalism, And Media Culture. https://pages.gseis.ucla.edu./faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm, web adresinden 10.12.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Kümbetoğlu, B.(2012). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Livingstone, S.(2008). Audiences and Interpretations, http://www.compos.org.br/files/01_livingstone.pdf, . LSE Research Online:e-Compos, 10.pp.1-22, web adresinden 02.10.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • McDonnell, J.(1990). Soap Opera Part of National or International Media Culture? Communication Research Trends. Vol (10), No.2-3, cscc.scu.edu/trends/v10/V10_2.pd, web adresinden 11.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • McQuail, D.& Windahl, S.(2010). İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında.(Çev. Konca Yumlu). İstanbul/Ankara: İmge Kitabevi.
 • Mellencamp, P.(1998). Durum Komedisi, Feminizm ve Freud: Gracie ve Lucy’nin İncelemeleri. Eğlence İncelemeleri: Kitle Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar (Haz.Tania Modleski). Çev.Nurdan Gürbilek. İstanbul: Metis, 113-131.
 • Modleski, T.(1995). “Sunuş”. Eğlence İncelemeleri: Kitle Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar (Hazır. Tania Modleski). Çev.Nurdan Gürbilek. İstanbul: Metis, 7-20,
 • Modleski, T.(1979). The Search for Tomorrow in Today’sSoap Operas Notes on a Feminine Narrative For, https://www.mheducation.co.uk/openup/chapters/9780335225453.pdf, web adresinden 09.12.2017 tarihinde edinilmiştir, pp.31-40.
 • Morley, D.(2006). Unanswered Questions in Audience Researh. www.compos.com.br/e-compos, http://ltcead.nutes.ufrj.br/constructore/objetos/Unanswered%20Questions%20in%20Audience %20Research.pdf, web adresinden 30.11.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • “Öyle Bir Geçer Zaman ki”.(07 Aralık 2010). (http://www.haberturk.com/medya/haber/578723- ulkuculer-dizi-setini-basti, web adresinden 28.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Özyürek, E.(2011).Modernlik Nostaljisi: Kemalizm, Laiklik ve Gündelik Hayatta Siyaset. Çev.Ferit Burak Aydar. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Postman, N.(2000) Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • “Seksenler final mi yapıyor? Üzen açıklama”. (06 Nisan 2017). http://www.hurriyet.com.tr/seksenlerdizisi-final-yapiyor-40418672, web adresindin, 12.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • “Seksenler Oyuncuları”. http://www.dizisi.info.tr/seksenler/oyunculari/, web adresinden 18.12.2017.
 • Süar, S.(2016). Alımlama Kuramı Ekseninde Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Yunan Halkı Üzerindeki Etkileri, http://www.azizmsanat.org/2016/06/09/alimlama-kurami-ekseninde-muhtesemyuzyil-dizinin-yunan-halki-uzerindeki-etkileri-selin-suar/, web adresinden 29.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Sol Haber Merkezi.(12 Şubat 2012). http://haber.sol.org.tr/medya/ah-su-komunistler-olmasaydi-neguzel-olurdu-80ler-haberi-51507, web adresinden 14.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Storey, J.(2009). Cultural Theory and Popular Culture An İntroduction. London-New York: PearsonLongman
 • Şeker, T., Şimşek, F.(2012). Kodlama-Kodaçımı Bağlamında Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alımlama Analizi, Selçuk İletişim, 7(2):111-120, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/177785, web adresinden 29.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Turner, G.(2001). Television and Cultural Studies: Unfinished Business. İnternational Journal Cultural Studies. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Sage Publicitaion, 4(4): 371-384.
 • Yaylagül, L.(2006). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yücel, A.(2014). Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Alımlama Analizi: Kadın ve Erkek İmajı Üzerine Farklı Okumalar. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/muhtesemyuzyil.pdf, web adresinden 29.12.2017 tarihinde edinilmiştir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.