HASAN ÖZCAN
(Aksaray Üniversitesi)
Esra KOCA
(Aksaray Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 44Sayı: 198ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 201 - 227Türkçe

257 15
STEM Yaklaşımı ile Basınç Konusu Öğretiminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve STEM’e Yönelik Tutumlarına Etkisi
Bu çalışmanın amacı, basınç konusunda STEM yaklaşımı ile geliştirilen bir öğretim modülünün, öğrencilerin akademik başarılarına ve STEM’e yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada karma yöntem araştırması desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutunda ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen, nitel boyutunda ise olgubilim deseninden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Türkiye’de yer alan büyükşehirlerden birinin ilçesine bağlı bir köy okulunda öğrenim görmekte olan 7. sınıf öğrencisi 33 kişiden oluşmaktadır. Basınç konusunun öğretiminde, deney grubunda STEM eğitimi kullanılırken kontrol grubunda öğretim programının ön gördüğü yaklaşım kullanılmıştır. Akademik başarı testi, STEM’e yönelik tutum ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve öğrenci günlükleri çalışmada kullanılan veri toplama araçlarıdır. Araştırma sonucunda, akademik başarı açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Aynı zamanda STEM’e yönelik tutumlar açısından da deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Nicel verilerden elde edilen sonuçların daha derinlemesine incelenmesi için öğrencilerin STEM eğitimine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ile öğrenci günlüklerinin içerik analizi sonucu duygu ve düşünceler, olumlu yönler, kazanılan beceriler ve özellikler, yaşanan sorunlar ve öğrenme süreci olmak üzere 5 tema ve 26 kod elde edilmiştir. Basınç konusunun öğretiminde STEM temelli uygulamalara yer verilmesinin, öğrencilerin akademik başarı ile tutum puanları üzerinde artış sağladığı ve öğrencilerin STEM eğitimine ilişkin olumlu düşünceler geliştirmelerine yardımcı olduğu görülmüştür. Gelecek çalışmalarda STEM eğitimi uygulamalarının öğrencilerin özyeterlik inançları, yaratıcı problem çözme becerileri, iletişim becerileri gibi farklı değişkenler üzerindeki etkileri araştırılabilir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgün, A., Tokur, F. ve Özkara, D. (2013). TGA stratejisinin basınç konusunun öğretimine olan etkisinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 348-369.
 • Akgunduz, D. (2016). A research about the placement of the top thousand students in stem fields in Turkey between 2000 and 2014. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(5), 1365-1377.
 • Association for Career and Technical Education, National Association of State Directors of Career Technical Education Consortium and Partnership for 21st Century Skills. (2010). Up to the challenge: The role of career and technical education and 21st century skills in college and career readiness. http://www.p21.org/storage/documents/CTE_Oct2010.pdf adresinden erişildi.
 • Ayar, M. C. (2015). First-hand experience with engineering design and career interest in engineering: An informal STEM education case study. Educational Sciences: Theory ve Practice, 15(6), 1655-1675.
 • Aydeniz, M. (2017). Eğitim sistemimiz ve 21. yüzyıl hayalimiz: 2045 hedeflerine ilerlerken, Türkiye için stem odaklı ekonomik bir yol haritası. Knoxville: University of Tennessee.
 • Aydın, G., Saka, M. ve Guzey, S. (2017). 4-8. sınıf öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM= FETEMM) tutumlarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 787- 802.
 • Baran, E., Canbazoğlu Bilici, S., Mesutoğlu, C. ve Ocak, C. (2016). Moving STEM beyond schools: Students’ perceptions about an out-of-school STEM education program. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 9-19.
 • Biçer, A., Boedeker, P., Capraro, R. M. ve Capraro, M. M. (2015). The Effects of STEM PBL on Students' Mathematical and Scientific Vocabulary Knowledge, Online Submission, 2(2), 69-75.
 • Blackley, S. ve Howell, J. (2015). A STEM narrative: 15 years in the making. Australian Journal of Teacher Education, 40(7), 102-112.
 • Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70, 30-35.
 • Ceylan, S. ve Özdilek, Z. (2015). Improving a sample lesson plan for secondary science courses within the STEM education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 177, 223-228.
 • Chonkaew, P., Sukhummek, B. ve Faikhamta, C. (2016). Development of analytical thinking ability and attitudes towards science learning of grade-11 students through science technology engineering and mathematics (STEM education) in the study of stoichiometry. Chemistry Education Research and Practice, 17(4), 842-861.
 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological bulletin, 112(1), 155.
 • Cotabish, A., Dailey, D., Robinson, A. ve Hughes, G. (2013). The effects of a STEM intervention on elementary students' science knowledge and skills. School Science and Mathematics, 113(5), 215-226.
 • Creswell, J. W. ve Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research (3. bs.). Los Angeles: SAGE.
 • Çevik, M. (2018). Impacts of the project based (PBL) science, technology, engineering and mathematics (STEM) education on academic achievement and career interests of vocational high school students. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 281-306.
 • Çorlu, M. S. (2013). Insights into STEM education praxis: An assessment scheme for course syllabi. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(4), 2477-2485.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M. ve Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers for the age of innovation. Egitim ve Bilim, 39(171), 74-85.
 • Çorlu, S. M (2017). STEM: Bütünleşik öğretmenlik çerçevesi. S. M. Çorlu ve E. Çallı (Ed.), STEM kuram ve uygulamalarıyla fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi içinde (1-10). İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Ejiwale, J. A. (2012). Facilitating teaching and learning across STEM fields. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 13(3), 87.
 • Endüstri 4.0. (2018). Hakkımızda. http://www.endustri40.com/hakkimizda adresinden erişildi.
 • Erdoğan, N., Çorlu, M. S. ve Capraro, R. M. (2013). Defining innovation literacy: do robotics programs help students develop innovation literacy skills? International Online Journal of Educational Sciences, 5(1), 1-9.
 • Fraenkel, J., Wallen, N. ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. bs.). San Francisco: McGraw Hill.
 • Gencer, A. S. (2015). Fen eğitiminde bilim ve mühendislik uygulaması: fırıldak etkinliği, Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(1), 1-19.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 76-88.
 • Gonzalez, H. B. ve Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress.
 • Goszewski, M., Moyer, A., Bazan, Z. ve Wagner, D. J. (2013). Exploring student difficulties with pressure in a fluid. AIP Conference Proceedings, 1513(1), 154-157.
 • Gu, X., Zhu,Y. ve Guo, X. (2013). Innovative technologies for the seamless integration of formal and informal learning. Journal of Educational Technology & Society, 16(1), 392-402.
 • Guzey, S. S., Moore, T. J., Harwell, M. ve Moreno, M. (2016). STEM integration in middle school life science: Student learning and attitudes. Journal of Science Education and Technology, 25(4), 550-560.
 • Gülhan, F. ve Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Halbach, A. (2000). Finding out about students' learning strategies by looking at their diaries: A case study. System, 28(1), 85-96.
 • Han, S., Capraro, R. ve Capraro, M. M. (2015). How science, technology, engineering, and mathematics (STEM) project-based learning (PBL) affects high, middle, and low achievers differently: The impact of student factors on achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 1089-1113.
 • Han, S. W. (2015). Curriculum standardization, stratification, and students’ STEM-related occupational expectations: Evidence from PISA 2006. International Journal of Educational Research, 72, 103-115.
 • Jones, V., Jo, J. ve Martin, P. (2007). Future schools and how technology can be used to support millennial and generation-z students. 1st International Conference of Ubiquitous Information Technology and Applications içinde (s. 886-891). Dubai.
 • Kakarndee, N., Kudthalang, N. ve Jansawang, N. (2018). The integrated learning management using the STEM education for improve learning achievement and creativity in the topic of force and motion at the 9th grade level. AIP Conference Proceedings, 1923(1), 030024.
 • Karahan, E., Canbazoğlu Bilici, S. ve Ünal, A. (2015). Integration of media design processes in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education. Eurasian Journal of Educational Research, 15(60), 221-240.
 • Karakaya, F. ve Avgın, S. S. (2016). Effect of demographic features to middle school students’ attitude towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Sciences, 13(3), 4188-4198.
 • Kertil, M. ve Gürel, C. (2016). Mathematical modeling: A bridge to STEM education. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 44-55.
 • Knezek, G., Christensen, R., Tyler-Wood, T. ve Periathiruvadi, S. (2013). Impact of environmental power monitoring activities on middle school student perceptions of STEM. Science Education International, 24(1), 98-123.
 • Knorr-Cetina, K. D. (2013). The manufacture of knowledge: An essay on the constructivist and contextual nature of science. Elsevier.
 • Lamb, R., Akmal, T. ve Petrie, K. (2015). Development of a cognition‐priming model describing learning in a STEM classroom. Journal of Research in Science Teaching, 52(3), 410-437.
 • Land, M. H. (2013). Full STEAM ahead: The benefits of integrating the arts into STEM. Procedia Computer Science, 20, 547-552.
 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T. ve Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 6(4), 239-242. http://www. wirtschaftsinformatik.de adresinden erişildi.
 • León, J., Núñez, J. L. ve Liew, J. (2015). Self-determination and STEM education: Effects of autonomy, motivation, and self-regulated learning on high school math achievement. Learning and Individual Differences, 43, 156-163.
 • Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: SAGE. Morris, S. B. (2008). Estimating effect sizes from pretest-posttest-control group designs. Organizational research methods, 11(2), 364-386.
 • Morrison, J. (2006). Attributes of STEM education: The student, the school, the classroom. Baltimore: TIES.
 • Muliyani, R. ve Kaniawati, I. (2015). Identification of quantity student’s misconception on hydrostatic pressure with three tier-test. International Conference on Global Trends in Academic Research (GTAR), Vol. 2. (s. 716-721).
 • Mutakinati, L., Anwari, I. ve Kumano, Y. (2018). Analysis of students’ critical thinking skill of middle school through stem education project-based learning. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 7(1), 54-65.
 • Niglas, K. (2010). The multidimensional model of research methodology: An integrated set of continua. A. Tashakkori ve C. Teddlie (Ed.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research içinde (s. 215-236). London: SAGE.
 • NRC. (2011). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: National Academies.
 • OECD. (2012). Education at a glance 2012: OECD indicators. https://www.oecdilibrary.org/education/education-at-a-glance-2012_eag-2012-en adresinden erişildi.
 • OECD. (2018). Strengthening education for innovation. https://www.oecd.org/sti/outlook/eoutlook/stipolicyprofiles/humanresources/strengtheningeducationforinnovation.htm adresinden erişildi.
 • Omundsen, J. (2014). Cardboard boat building in math class. Middle School Journal, 46(2), 3-9.
 • Ostler, E. (2012). 21st century STEM education: A tactical model for long-range success. International Journal of Applied Science and Technology, 2(1), 28-33.
 • Owen, F. K. ve Çapan, B. E. (2017). Fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarını seçmeyi planlama: meslek seçimine ilişkin inançlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(4), 915- 933. doi: 10.16986/HUJE.2017032884.
 • Öner, A. T. ve Capraro R. M. (2016). FeTeMM okulu olmak iyi öğrenci başarısı anlamına mı gelir?. Eğitim ve Bilim, 41(185),1-17.
 • Özcan, H. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen içeriği ile ilişkilendirilmiş bilimin doğası konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi üniversitesi, Ankara.
 • Özcan, H. ve Koca, E. (2018). STEM’e yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Erken erişimli çevrim içi makale. doi: 10.16986/HUJE.2018045061
 • Park, D. Y., Park, M. H. ve Bates, A. B. (2018). Exploring young children’s understanding about the concept of volume through engineering design in a STEM activity: A case study. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(2), 275-294.
 • Pathare, S. ve Pradhan, H. C. (2011). Students’ alternative conceptions in pressure, heat and temperature. Physics Education, 21(3-4), 213-218.
 • Patton, M. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Beverly Hills, CA: SAGE.
 • Prensky, M. (2012).From digital natives to digital wisdom: Hopeful essays for 21st century learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Robson, C. ve McCartan, K. (2016). Real world research (4. bs.). UK: John Wiley & Sons.
 • Roehrig, G. H., Moore, T. J., Wang, H. H. ve Park, M. S. (2012). Is adding the E enough? Investigating the impact of K-12 engineering standards on the implementation of STEM integration. School Science and Mathematics, 112(1), 31-44.
 • Siverling, E. A., Guzey, S. S. ve Moore, T. J. (2017). Students' science talk during engineering design in life science-focused STEM integration units. 2017 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) içinde (s. 1-9). San Jose.
 • Sümen, Ö. Ö. ve Çalisici, H. (2016). Pre-service teachers' mind maps and opinions on STEM education implemented in an environmental literacy course. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(2), 459-476.
 • Thananuwong, R. (2015). Learning science from toys: A pathway to successful integrated STEM teaching and learning in Thai middle school. K-12 STEM Education, 1(2), 75-84.
 • Thompson, P. (2013). The digital natives as learners: Technology use patterns and approaches to learning. Computers & Education, 65, 12-33.
 • Toma, R. B. ve Greca, I. M. (2018). The effect of integrative STEM instruction on elementary students’ attitudes toward science. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(4), 1383-1395.
 • Tuncel, E. (2017). 7. sınıf fen bilimleri ders kitabı. Ankara: Mevsim Yayınları.
 • Ünal, G. (2005). Fen öğretiminde derinliğine öğrenme: Basınç konusunda modelleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Vasquez, J. A., Comer, M. ve Sneider, C. (2013). STEM lesson essentials, grades 3-8: Integrating science, technology, engineering, and mathematics (1. bs.). Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Wagner, T. (2008). Rigor redefined. Educational Leadership, 66(2), 20-24.
 • Wijaya, C. P. ve Muhardjito, M. (2016). The diagnosis of senior high school class x mia b students misconceptions about hydrostatic pressure concept using three-tier. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 5(1), 13-21.
 • Yamak, H., Bulut, N. ve Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249- 265.
 • Yerdelen, S., Kahraman, N. ve Taş, Y. (2016). Low socioeconomic status students' STEM career interest in relation to gender, grade level, and STEM attitude. Journal of Turkish Science Education, 13 (Special Issue), 59-74.
 • Yıldırım, B. ve Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yıldırım, B. ve Selvi, M. (2017). STEM uygulamaları ve tam öğrenmenin etkileri üzerine deneysel bir çalışma. Journal of Theory and Practice in Education, 13(2), 183-210.
 • Yin, R. K. (2016). Qualitative research from start to finish (2. bs.). NY: Guilford Publications.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.