MUSTAFA KAHYAOĞLU
(Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Siirt, Türkiye)
MEHTAP SARAÇOĞLU
(Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Siirt, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 6Sayı: 12ISSN: 2148-2896 / 2148-2896Sayfa Aralığı: 358 - 376Türkçe

260 2
Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarının, Merak, Motivasyon ve Tutum Açısından İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarının onların Fen Bilimleri’ne yönelik merak, motivasyon ve tutum düzeyleri tarafından ne derece yordandığını incelemektir. Bu çerçevede araştırma ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Siirt il merkezinde öğrenim gören 169 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‚Fen’e Yönelik Bilimsel Sorgulama Becerileri Algı Ölçeği‛, ‚Fen’e Karşı Merak Ölçeği‛, ‚Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği‛ ve ‚Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği‛ kullanılmıştır. Veriler korelasyon ve çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları Fen’e karşı merak, motivasyon ve tutumun ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarının önemli yordayıcıları olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar fen eğitimi ile ilgili alanyazın dikkate alınarak tartışılmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.