GÖKAY DURMUŞ
(Kafkas Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2147-0146 / 2147-0146Sayfa Aralığı: 911 - 931Türkçe

50 1
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH GAZETECİLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ: BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ
II. Meşrutiyet Dönemi, Türk toplumunun her açıdan önemli değişiklikler ve yenilikler yaşadığı bir dönemdir. Basın, bu dönemde yenilenen ve ivme kazanan en önemli kurumlardan birisidir. Bu nedenle dönem basınına yönelik birçok araĢtırma mevcuttur. Fakat Meşrutiyet’in neredeyse ilk ve önemli mizah gazetelerinden biri olan Boşboğaz ile Güllabi gazetesi henüz tam anlamıyla tahlil edilmemiĢtir. Bu boşluğu giderme çabasındaki çalışmada, önce tarihsel süreç takip edilmiştir. II. Meşrutiyet öncesi ve II. Meşrutiyet dönemi basın faaliyetleri ile yine söz konusu dönemlerde mizah gazeteciliğinin tahlili ile yapılan takip, Boşboğaz ile Güllabi’nin nasıl bir ortamda doğduğunu göstermektedir. Çalışmada daha sonra gazete hakkında genel bilgiler verilmiĢ ve gazetenin önemli köĢeleri tanıtılmıştır. Gazetenin yayın politikası ise üzerinde ısrarla durulan meseleler eşliğinde tahlil edilmiştir. Çalışma Boşboğaz ile Güllabi’de yayımlanan karikatürler hakkında verilen bilgilerle sona ermektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Edebiyat
DergiDerlemeErişime Açık
 • AKŞİN, S. (2009). Jön Türkler ve İttihat ve Terakki. Ġstanbul: Ġmge Kitabevi.
 • ALTIN, H. (2014). II. Meşrutiyet Devri Osmanlı Mizah Basını. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • BOA. DH. MKT 02720
 • BOA. DH. MKT 02726 Boşboğaz ile Güllabi (1324) Sayı 1-36.
 • BOZASLAN, M. (2016). II. MeĢrutiyet Dönemi Mizah Gazeteciliğine Bir Örnek; EĢek Gazetesi. Tarih ve Gelecek Dergisi. C.2, S.3, s.155-167.
 • ÇEVİKER, T. (1988). Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü. Meşrutiyet Dönemi. Ġstanbul: Adam Yayınları.
 • ERTUĞ, H. R. (1970). Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi. Ġstanbul: Yenilik Basımevi.
 • GEVGİLİLİ, A. (1983). Türkiye Basını. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt I, İstanbul: İletişim Yayınları. s.201-228.
 • GÜRPINAR, H. R. (1995). İki Hödüğün Seyahati, Kesik Baş. Ġstanbul: Özgür Yayınları. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mektupları ve Tiyatro EleĢtirileri. (1998). Hzl. Abdullah-Gülçin Tanrınınkulu. Ġstanbul: Özgür Yayınları.
 • KABACALI, A. (2000). Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa, Basın ve Yayın. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • KLEIN, A. (1999). Mizahın İyileştirici Gücü. İstanbul: Epsilon Yayınları
 • KORTANTAMER, T. (2014). KuruluĢtan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Dönemi Türk Mizahının Kısa Bir Tarihi. Türkler, Cilt 11. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s. 605-621.
 • ORAL, F. S. (1967). Türk Basın Tarihi. Ankara: Yeni Adım Matbaası.
 • SEVENGİL, R. A. (1944). Hüseyin Rahmi Gürpınar. İstanbul: Hilmi Kitabevi.
 • TANSEL F. A. (1993). Hüseyin Rahmi. İslam Ansiklopedisi. C.5, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • TİKEN, S. (2015). Cenevre’de Bir Jön Türk Mizah Gazetesi: Tokmak. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 54, s.403-415
 • TOPUZ, H. (2011). Türk Basın Tarihi. Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
 • VARLIK, M. B. (1985). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mizah. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. Cilt 4. İstanbul: ĠletiĢim Yayınları. s.1092-1100.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.