ERSİN TURHAL
(Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi)
NESRİN KALYONCU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
AYLA KEÇECİ
(Düzce Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 2146-7692 / 2146-9059Sayfa Aralığı: 42 - 65Türkçe

144 2
ÇALGI DERSLERİNDEKİ ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE “TRANSAKSİYONEL ANALİZ EGO DURUMLARI”
Bu araştırma, Eric BERNE’nin “Transaksiyonel Analiz (TA) Kuramı”na dayanmaktadır. Çalışma;bir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde, bireysel çalgı derslerindeki öğretmen-öğrenci iletişimindekullanılan “ego durumlarını” ve “transaksiyonları” belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmagrubu, araştırmanın yapıldığı lisede görev yapan çalgı öğretmenleri (N=15) ile öğrencilerin(N=83) tümünü kapsamaktadır. Araştırma verileri, Arı (1989) tarafından geliştirilen “Ben DurumlarıÖlçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin “Koruyucu Ebeveyn”ve “Yetişkin” ego durumlarını ağırlıklı olarak kullandıkları saptanmıştır. Öğrenciler kendilerinegöre “Koruyucu Ebeveyn”, öğretmenlerine göre ise “Uygulu Çocuk” ego durumlarını ağırlıklıolarak kullanmaktadır. Her iki taraf da en az “Eleştirel Ebeveyn” ego durumunu kullanmaktadır.Öğretmen ve öğrenci iletişiminde, “tamamlayıcı transaksiyon” gerçekleştiği saptanmıştır
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbağ, M. ve Deniz, L. (2003). Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının birbirlerine yönelik algıları: transaksiyonel analiz açısından bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 263-293.
 • Akkoyun, F. (1995). Transaksiyonel analiz ve yetişkin olmak. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-11.
 • Akkoyun, F. (2007). Psikolojide işlemsel çözümleme yaklaşımı. Transaksiyonel analiz. Ankara: Nobel.
 • Arı, R. (1989). Üniversite öğrencilerinin baskın ben durumları ile bazı özlük niteliklerinin ben durumlarına, atılganlık ve uyum düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Arnold, M. (1975). Music therapy in a transactional analysis setting. Journal of Music Therapy, 12(3), 104–120.
 • Atabek, M. (1998). Eğitim ve beden dili. Öğretmen Dünyası, 19(226), 29-31.
 • Atıcı, M. (2001). Yüksek ve düşük yetkinlik düzeyine sahip öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (28), 483-499.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Berne, E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy a systematic ındividual and social psychiatry. New York: Grove Press.
 • Berne, E. (1966). Games people play. The psychology of human relationships. New York: Grove Press.
 • Berne, E. (1975). What do you say after you say hello? The psychology of human destiny. London: Corgi Books.
 • Bullard, E. (2011). Music therapy as an intervention for inpatient treatment of suicidal ideation. Qualitative Inquiries in Music Therapy, (6), 75-121.
 • Buntak, I. (2015). Nonverbale kommunikation im unterricht (Yayımlanmamış Diploma Tezi). Zagreb Üniversitesi, Zagreb.
 • Cada, S. (1999). Von der kunst der paedagogischen kommunikation. Üben und Musizieren, (4), 6-12.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2. Baskı, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çukur, C.Ş., De Guzman, M.R. ve Carlo, G. (2004). Religiosity, values, and horizontal and vertical individualism-collectivism: a study of Turkey, the United States, and the Philippines. The Journal of Social Psychology, 144(6), 613-634.
 • Demirel, Ö. (2002). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demren, Ç. (2003). Erkeklik, ataerkillik ve iktidar ilişkileri. A. Akın (Ed.), Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın içinde (s. 33-44). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Der Spiegel. (1967). Gesellschaft-Psychologie. Gebotene spiele. (21), 143-148.
 • Derin, U. Y. (2007). Anadolu güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin çalgı seçim yöntemi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Dinçel, E. (2006). Ergenlik dönemi gelişimsel ödevleri ve psikolojik problemler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenler için öznel iyi oluşu artırma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 81-88.
 • Freed, A. M. (1971). TA for kids. Sacramento: Jalmar Press.
 • Freed, A. M. (1976). TA for teens and other important people. Sacramento: Jalmar Press.
 • Gaskar, S. ve Özyazıcıoğlu, N. (2014). Anadolu sağlık meslek lisesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Güncel Pediatri Dergisi, (1), 20-25.
 • Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), 1-13.
 • Glöckner, A., Marona, K., Becker, A., Schmid, B. et al. (2011). Was ist transaktionsanalyse? Konstanz: Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse.
 • Gordon, T. (1993). Etkili öğretmenlik eğitimi. (Çev.: E. Aksay ve B. Özkan). İstanbul: YA-PA.
 • Gönüllü, M. ve İçli, G. (2001). Çalışma yaşamında kadınlar: aile ve iş ilişkileri. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 81-100.
 • Guliyev, E. (2017). Müzik bölümü öğrencilerinin duygu gereksinimleri ve kişilik özellikleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hay, J. (2015). Eğitmenler için transaksiyonel analiz. (Çev.: Olca Sürgevil Dalkılıç). Ankara: Nobel.
 • Herbst, S. (2014). Sprache im instrumentalunterricht. Eine untersuchung über inhalt und funktion mündlicher kommunikation im klavierunterricht (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dortmund Teknik Üniversitesi, Dortmund.
 • Hofer, M. (2000). Nonverbale kommunikation im instrumentalunterricht. Üben und Musizieren, (5), 12-18.
 • Kaçar, B. (2008). Lise öğrencilerinin karar stratejileri ve transaksiyonel analiz ego (ben) durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2003). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kahler, T. (1978). Transactional analysis revisited. Little Rock, AR: Human Development Publications.
 • Kapçı, E.G., Uslu, R.İ., Akgün, E. ve Acer, D. (2009). İlköğretim çağı çocuklarında duygu ayarlama: Bir ölçek uyarlama çalışması ve duygu ayarlamayla ilişkili etmenlerin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(1), 13-20.
 • Keçeci, A. (2007a). Hemşirelik eğitiminde iletişime yeni bir yaklaşım: transaksiyonel analiz. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-12. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/214/255 (Erişim tarihi: 15.03.2017).
 • Keçeci, A. (2007b). Hemşirelik yüksekokulu öğrencileri ve öğretim üyeleri arasındaki iletişimin transaksiyonel analiz ego durumları açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Keler, H. (2008). Liseli ergenlerin transaksiyonel analiz ego durumları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara, Üniversitesi, İstanbul.
 • Klier, J. (1998). Liebe, hass, furcht, zuneigung, demütigung. Zum gefaehrlichen verhaeltnis zwischen lehrer und schüler. Üben und Musizieren, (2), 6-11.
 • Kozan, M.K. (1993). Cultural and industrialization level influences on leadership attitudes for Turkish managers. International Studies of Management and Organization, 23(3), 7-17.
 • Kozan, M.K. ve Ergin, C. (1998). Preference for third party help in conflict management in the United States and Turkey. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29(4), 525-539.
 • König, K. (2008). Brüder und schwestern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Köseler, A. (2006). Lise öğrencilerinde iletişim kaygısı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Kurkul, W.W. (2007). Nonverbal communication in one-to-one music performance instruction. Psychology of Music, 35(2), 327-362.
 • Liechti-Genge, F. (2015). Eric Berne und die geschichte der transaktionsanalyse. Zürich: Eric Berne Institut Zürich. http:// www.ebi-zuerich.ch/cm_data/Geschichte_der_TA_-_letzte_Fassung.pdf (Erişim tarihi: 16.04.2017).
 • Meşe, S. (2016). Üniversite sınavına hazırlanan ve özel dershanelere devam eden lise son sınıf öğrencilerinin kendilerinde algıladıkları ego durumları ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2007). Anadolu güzel sanatlar lisesi haftalık ders çizelgeleri. Tebliğler Dergisi, 70(2601), 877-879.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesi. Tebliğler Dergisi, 80(2717), 1548-1572. http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/85-2017 (Erişim tarihi: 16.06.2017).
 • Öner, B. ve Yılmaz, S. (2001). Anne ve baba gözüyle ‘çocuk eğitimi’. Bir sosyal temsil ön çalışması. Kriz Dergisi, 9(1), 39-46.
 • Özmenteş, S. (2013). Çalgı eğitimde öğrenci motivasyonu ve performans. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 320-331.
 • Schlegel, L. (1993). Handwörterbuch der transaksionsanalyse. Saemtliche begriffe der TA praxisnah erklaert. Freiburg:Herder.
 • Simones, L.L., Rodger, M. ve Schroeder, F. (2015). Communicating musical knowledge through gesture: piano teachers’ gestural behaviours across different levels of student proficiency. Psychology of Music, 43(5), 723-735.
 • Solomon, C. (2003). Transactional analysis theory: the basics. Transactional Analysis Journal, 33(1), 15-22.
 • Şahin, Ç. (2004). Farklı kültürdeki öğrencilerin eğitimi için eleştirel davranışlar ve yöntemler. Milli Eğitim, 162(Bahar), 7-15.
 • Şamatacı, G. (2013). Romantik ilişkilerde affetme: transaksiyonel analiz ego durumları açısından bir inceleme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tan Şahin, K. (2007). İşlem maliyeti yaklaşımı’nın kültürel temelleri. Yönetim, 18(58), 12-22.
 • Tüfekçi, S. (2008). Romantik ilişkilerde genç yetişkinlerin aşka ilişkin tutumları ve kişilik özellikleri: transaksiyonel analiz ego durumları açısından bir değerlendirme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Uluç, Ç. (2006). Güzel Sanatlar Liselerinde keman eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Varan, A. (2005). Relation between perceived parental acceptance and intimate partner acceptance in Turkey: Does history repeat itself? Ethos, 33(3), 414-426.
 • Varan, A., Rohner, R.P., ve Eryuksel, G. (2008). Intimate partner acceptance, parental acceptance in childhood, and psychological adjustment among turkish adults in ongoing attachment relationships. Cross-Cultural Research, 42(1), 46-56.
 • Vogt, R. (2015). Kommunikation im unterricht. Weinheim: Beltz.
 • Wheeler, B. (1981). The relationship between music therapy and theories of psychotherapy. Music Therapy, 1(1), 9-16.
 • Williams, K.B. ve Williams, J.E. (1980). The assessment of transactional analysis ego states via the adjective checklist. Journal of Personality Assessment, 44(2), 120-129.
 • Yılmaz, G. (2006). Güzel sanatlar lisesine yeni başlayan piyano öğrencilerinin biyolojik, psikolojik ve müzikal yönden incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Yılmaz, E., Yılmaz, E. ve Karaca, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi, 18(2), 71-79.
 • Zhukov, K. (2012). Interpersonal interactions in instrumental lessons: teacher/student verbal and non-verbal behaviours. Psychology of Music, 41(4), 466-483.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.