ÜLKÜ BAYKAL
(İstanbul Üniversitesi)
SERAP SÖKMEN
(Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
ARZU KADER HARMANCI SEREN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 5Sayı: 3ISSN: 2149-018XSayfa Aralığı: 188 - 200Türkçe

140 0
Yönetici Hemşirelerin Mesleki Kişilik Özellikleri
AMAÇ: Araştırma, yönetici hemşirelerin mesleki kişilik özelliklerini belirleyerek, kişisel ve mesleki durum değişkenleriyle ilişkisini göstermek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: Araştırma, İstanbul’da izin alınan 20 hastanede görevli yönetici hemşireler örnekleminde gerçekleştirilmiş ve 500 yönetici hemşire araştırma kapsamına alınarak, eksiksiz doldurulan 349 yöneticinin verisi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, hemşirelerin kişisel ve mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik anket formu ve Mesleki Kişilik Envanteri (Occupational Personality Questionnare- OPQ-4.2) kullanılmıştır. Envanterin çözümlemesi Saville & Holdsworth Ltd-Türkiye tarafından yapılmıştır. Araştırmanın analizleri, istatistik uzmanları tarafından yüzde, t testi, ANOVA, ileri analiz olarak Tukey Post-Hoc testleri kullanılarak yapılmıştır. BULGULAR: Yönetici hemşirelerin çoğunlukla 31-40 yaş grubunda,10-14 yıl mesleki deneyime ve 4 yıl ve altında yöneticilik deneyimine sahip, ön lisans mezunu ve alt kademe yöneticisi olduğu, bekar ve orta gelir düzeyine sahip oldukları saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin OPQ envanterinden genel olarak ortalama puanlar aldıkları ve puan dağılımının 10 üzerinden 4,04 ile 6,51 arasında değiştiği görülmüştür. Bağımsız değişkenlere göre yönetici hemşirelerin envanter puanları karşılaştırıldığında; çalışılan kurum, yaş, eğitim, mesleki deneyim, medeni durum ve gelir durumuna göre bazı kişilik boyutlarında anlamlı farklar bulunurken, yöneticilik deneyimiyle yapılan karşılaştırmada fark olmadığı belirlenmiştir. SONUÇ: Yönetici hemşirelerin yönetsel kişilik özelliklerinin ortalama sınırlar içinde dağıldığı, yöneticilik deneyimi dışında diğer kişisel ve mesleki özelliklerin anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bu konuda özellikle nitel araştırmaların yapılması ve yönetici atamalarında mesleki kişilik özelliklerinin dikkate alınması önerilebilir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Hemşirelik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akdoğan, A. (2000). Kayseri’de Özel Sektör İşletmelerinde Üst Düzey Yönetici Özellikleri. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, Nevşehir, 51-61.
 • Allport, G. W. (1961). Pattern and Growth in Personality, New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Baransel, A., Paksoy, M., Erkmen, T., Çerik, Ş., Seyhan, M., Güvensoy, N. ve ark. (1995). Tepe yöneticilerin kişilik özellikleri ve davranış biçimlerine ilişkin bir araştırma. İÜ İşletme Fakültesi Dergisi. 24:1, 5-21.
 • Boldy, D., Bella, P., Michael, R., Jones, M., Gower, S. (2013). Attributes for effective nurse management within the health services of Western Australia, Singapore and Tanzania. Australian Health Review, 37:2, 268-274. https://doi.org/10.1071/AH12173
 • Brint, S. (2017). Obligated to care: A personal narrative of compassion fatigue in an oncology nurse. Journal of Holistic Nursing, 35:3, 296-309. https://doi.org/10.1177/0898010116661391
 • Bulut, D., ve İşman, Ç. (2006). ESFP tipi kişilik özellikleri ile sağlık yöneticileri. Hastane Yönetimi, 10:1, 40-46. Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., Sturman, E. D. (2013). Psychological Testing and Assessment, an Introduction to Test and Measurement. (8.ed.). Singaopre: McGraw Hill International Edition.
 • Çetin, F. ve Basım, H. N. (2014). Örgütte bireysel farklılıklar, kişilik ve değerler. İçinde Ü. Sığrı ve S. Gürbüz (Eds.). Örgütsel Davranış. (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım; 94-135.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 83-110.
 • Erdoğan, İ. (1997). İşletmelerde Davranış, Dönence Basım ve Yayın, İstanbul, 231-274.
 • Eyüboğlu, N. (1993). Meslekler, Kişilik Özellikleri Ve Avukatlar İle Muhasebecilerin Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Davranış Bilimleri Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Fındıkçı, İ. (1990). Otel Yöneticilerinin Kişilik Özellikleriyle İlgili Bir Araştırma. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Davranış Bilimleri Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Hacımusaoğlu, K. (1990). Kişilik Özellikleri ve Yöneticilere Uygulanması: İstanbul’da Beyaz Eşya Sektöründe Orta Kademe Yöneticilerin Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Davranış Bilimleri Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Hansen, H. E., Woods, C. Q., Boyle, D. K., Bott, M. J., & Taunton, R. L. (1995). Nurse manager personal traits and leadership characteristics. Nursing Administration Quarterly, 19:4, 23-35. https://doi.org/10.1097/00006216-199501940-00006
 • Harmancı, A. K., Eşkin, F., Ünaldı, N., Baykal, Ü., Odacı, H., İrik, T. (2011). Yönetici Hemşirelerin gözleme dayalı iş analizi sonuçları. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8:2, 51-55.
 • Johnson, K. M. (2014). Prevalence of compassion fatigue among pediatric nurses. University of Colorado Denver, Anschutz Medical Campus.
 • Kahraman, G. (2011). Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Elektronik Dergisi, 4:1, 12-18.
 • Keskin, G. (2004). Kadın yöneticilerin kişilik özellikleri ve kariyer engelleri (Erzurum’da bir araştırma). Pazarlama Dünyası, 5, 18-25.
 • Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım ve Yayın, İstanbul.
 • Korkmaz, Ö. G. D. F., Görgülü, S. (2010). Hemşirelerin, meslek ölçütleri bağlamında hemşireliğe ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 17:1, 1-17.
 • Öztürk, A., Kaya, N., Uygur, E., Cengiz, A. (2010). Hemşirelik uygulamalarında araştırma sonuçlarının kullanımında engeller. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 18:3, 144-155.
 • Pasha, G., Khodadadi, F. (2008). Relationship between personality traits and job characteristics with organizational commitment in ahvaz water and power organization. Journal of Social Psychology, 2, 54-65.
 • Robbins, S. P. and Judge, T. A. (2011). Organizational Behavior, 14th edition. Singapore: Pearson.
 • Sadeghi, A., Davoodabadi, Z., Shamsaei, F. (2015). Relationship between nurse managers’ personality characteristics and leadership style. Quarterly Journal of Nursing Management, 4:1, 1-17.
 • Yazdanian, A., Alavi, M., Irajpour, A., Keshvari, M. (2016). Association between nurses’ personality characteristics and their attitude toward the older adults. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 21:1, 9.
 • Zel, Ü. (2000). Yönetimde kişilik kavramının önemi: Türk ve İngiliz yöneticilerin mesleki kişilik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, 325-338.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.