VEDAT AKTEPE
(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Nevşehir, Türkiye)
ABDULKADİR UZUNÖZ
(Nevşehir Hacı Bektaşi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,Nevşehir, Türkiye)
MEVLÜT GÜNDÜZ
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümüm, Isparta, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 1694-7215 / 1694-7215Sayfa Aralığı: 31 - 48Türkçe

159 0
ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI (ÖTMT) DERSİNİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAZANIMLARINA ETKİSİNE İLİŞKİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Araştırmada, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ÖTMT) dersinin, öğretmen adaylarının mesleki kazanımlarına etkisi hakkındaki farkındalık düzeylerini ve mesleki kazanımlara etkisi farklı değişkenler açısından tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının mesleki kazanımlarına etkisi; Cinsiyete göre, dersi alma/almama durumuna göre, sınıf düzeyine göre ve bölümlere göre değişmekte midir? Sorularına yanıt aramaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın evren ve örneklemi toplam 361 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamada kullanılan Aslan (2015) tarafından geliştirilen veri toplama aracının güvenirlik katsayısı Crounbach Alfa .986 olarak hesaplanmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler üzerinde yüzde, frekans, dizi genişliği, maksimum, minimum ve ortalama puanları hesaplanmış ayrıca bağımsız t testi ve varyans analizi testleri yapılmıştır. Test sonuçlarına göre, öğretmen adayları ÖTMT dersinin mesleki kazanımlar edinmede etkili olduğunu belirtmişlerdir. ÖTMT dersinin mesleki kazanımlara etkisinin cinsiyete göre ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.