İLKER ŞENGÜL
(Sağlık Bakanlığı)
Şeniz AKÇAY YALBUZDAĞ
(Sağlık Bakanlığı)
Hatice Merve GÖKMEN
(Sağlık Bakanlığı)
ALTINAY GÖKSEL KARATEPE
(Sağlık Bakanlığı)
Taciser KAYA
(Sağlık Bakanlığı)
Yıl: 2017Cilt: 20Sayı: 1ISSN: 1309-3843 / 1307-7384Sayfa Aralığı: 1 - 8Türkçe

108 0
Spinal Kord Disfonksiyonunda Demografik, Klinik Özellikler ve Rehabilitasyon Sonuçları Etiyolojiye Göre Değişmekte midir? Retrospektif Karşılaştırmalı Klinik Çalışma
Amaç: Spinal kord disfonksiyonu (SKD) olan hastalarda demografik, klinik özellikler ve rehabilitasyonsonuçlarının etiyolojiye göre farklılık gösterip göstermediğinin incelemesidir. Gereç veYöntemler: Çalışmaya travmatik veya travmatik olmayan etiyolojilere bağlı spinal kord hasarı olantoplam 64 hasta dâhil edildi. Çalışma populasyonu, travmatik spinal kord yaralanması (TSKY) grubu(n=34); dejeneratif vertebra hastalığı ve selim spinal tümörlere bağlı miyelopati gelişen hastalardanoluşan SKD‐1 grubu (n=17); ve vasküler nedenler, enfeksiyöz nedenler ve transvers miyelite bağlımiyelopati gelişen hastalardan oluşan SKD‐2 grubu (n=13) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Gruplarfonksiyonel bağımsızlık ölçeği (FBÖ) ile değerlendirilen fonksiyonel durum ve ayrıca demografikve klinik özellikler bakımından karşılaştırıldı. Bulgular: TSKY grubunun yaş ortalaması (40,2±16,8yıl), SKD-1 ve SKD-2 gruplarının yaş ortalamasından (sırasıyla 60,7±16,3 yıl ve 59,0±15,1 yıl) anlamlıolarak daha düşüktü (p<0,0001). SKD-1 ve SKD-2 grupları inkomplet ve daha hafif spinal lezyonasahiplerdi. Hastaneye yatışta SKD‐1 grubunun ortalama FBÖ skoru (77,9±17,5) TSKY ve SKD-2gruplarının ortalama FBÖ skorlarından (sırasıyla 62,6±16,3 ve 63,5±13,0) anlamlı olarak daha yüksekbulundu (p=0,006). Her üç grupta da rehabilitasyon ile FBÖ skorlarında anlamlı artış saptandı,ancak taburculuktaki düzeltilmiş FBÖ skorları benzerdi (p=0,484). Sonuç: TSKY ile travmatik olmayanSKD arasındaki farklılıkların yanı sıra bazı demografik ve klinik özellikler SKD’nin etiyolojisinegöre de değişiklik göstermektedir. Ancak etiyolojisi ne olursa olsun, spinal kord hasarı olanhastalar rehabilitasyondan fayda görmektedir.
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Ortopedi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Öztop P, Karataş M. Aort cerrahisine ikincil omurilik yaralanmaları. J PMR Sci 2010;13(2): 72-6.
 • Singh A, Tetreault L, Kalsi-Ryan S, Nouri A, Fehlings MG. Global prevalence and incidence of traumatic spinal cord injury. Clin Epidemiol 2014;6:309-31.
 • New PW, Cripps RA, Bonne Lee B. Global maps of non-traumatic spinal cord injury epidemiology: towards a living data repository. Spinal Cord 2014;52(2):97-109.
 • Farry A, Baxter D. The Incidence and Prevalence of Spinal Cord Injury in Canada: Overview and estimates based on current evidence. Canada: Rick Hansen Institute and Urban Futures Institute; 2010. p.1-48.
 • New PW, Simmonds F, Stevermuer T. A population-based study comparing traumatic spinal cord injury and non-traumatic spinal cord injury using a national rehabilitation database. Spinal Cord 2011;49(3):397-403.
 • New PW, Reeves RK, Smith É, Eriks-Hoogland I, Gupta A, Scivoletto G, et al. International Rretrospective Comparison of Inpatient Rehabilitation for Patients with Spinal Cord Dysfunction: Differences According to Etiology. Arch Phys Med Rehabil 2016;97(3):380- 5.
 • Celani MG, Spizzichino L, Ricci S, Zampolini M, Franceschini M; Retrospective Study Group on SCI. Spinal cord injury in Italy: A multicenter retrospective study. Arch Phys Med Rehabil 2001;82(5):589-96.
 • Catz A, Goldin D, Fishel B, Ronen J, Bluvshtein V, Gelernter I. Recovery of neurologic function following nontraumatic spinal cord lesions in Israel. Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29(20):2278-82.
 • Vervoordeldonk JJ, Post MW, New P, Clin Epi M, Van Asbeck FW. Rehabilitation of patients with nontraumatic spinal cord injury in the Netherlands: etiology, length of stay, and functional outcome. Top Spinal Cord Inj Rehabil 2013;19(3):195-201.
 • Hamilton BB, Granger CV, Sherwin FS, Zielezny M, Tashman JS. A uniform national data system for medical rehabilitation. In: Fuhrer MJ, ed. Rehabilitation outcomes: Analysis and Measurement. 1st ed. Baltimore: Brookes; 1987. p.137-47.
 • Küçükdeveci AA, Yavuzer G, Elhan AH, Sonel B, Tennant A. Adaptation of the Functional Independence Measure for use in Turkey. Clin Rehabil 2001;15(3):311-9.
 • Kirshblum SC, Burns SP, Biering-Sorensen F, Donovan W, Graves DE, Jha A, et al. International standards for neurological classification of spinal cord injury (revised 2011). J Spinal Cord Med 2011;34(6):535-46.
 • Gündüz B, Erhan B. Update for examination sheet of international standards for neurological classification of spinal cord injury. Turk J Phys Med Rehab 2015;61:91-4.
 • Stineman MG, Goin JE, Hamilton BB, Granger CV. Efficiency pattern analysis for medical rehabilitation. Am J Med Qual 1995;10(4):190- 8.
 • van den Berg ME, Castellote JM, Mahillo-Fernandez I, de Pedro-Cuesta J. Incidence of nontraumatic spinal cord injury: a Spanish cohort study (1972-2008). Arch Phys Med Rehabil 2012;93(2):325-31.
 • Christensen PB, Wermuth L, Hinge HH, Bømers K. Clinical course and long-term prognosis of acute transverse myelopathy. Acta Neurol Scand 1990;81(5):431-5.
 • Gupta A, Taly AB, Srivastava A, Vishal S, Murali T. Traumatic vs non-traumatic spinal cord lesions: comparison of neurological outcome after in-patient rehabilitation. Spinal Cord 2008;46(7):482-7.
 • Milićević S, Bukumirić Z, Nikolić AK, Babović R, Janković S. Demographic characteristics and functional outcomes in patients with traumatic and nontraumatic spinal cord injuries. Vojnosanit Pregl 2012;69(12):1061-6.
 • Cosar SN, Yemisci OU, Oztop P, Cetin N, Sarifakioglu B, Yalbuzdag SA, et al. Demographic characteristics after traumatic and non-traumatic spinal cord injury: a retrospective comparison study. Spinal Cord 2010;48(12):862-6.
 • McKinley WO, Huang ME, Tewksburry MA. Neoplastic vs. traumatic spinal cord injury: an inpatient rehabilitation comparison. Am J Phys Med Rehabil 2000;79(2):138-44.
 • Kay E, Deutsch A, Chen D, Manheim L, Rowles D. Effects of etiology on inpatient rehabilitation outcomes in 65- to 74-year-old patients with incomplete paraplegia from a nontraumatic spinal cord injury. PM R 2010;2(6):504-13.
 • Selçuk B, Kumbara F, Kurtaran A, Ersöz M, Akyüz M. Neoplaziye bağlı gelişen omurilik hasarlı hastaların demografik özellikleri. Turk J Phys Med Rehab 2005;51(2):62-4.
 • Özdemir O, Altuntaş O, Ünlüer NÖ, Kutsal YG. Yatarak rehabilitasyon uygulanan travmatik ve travmatik olmayan spinal kord yaralanmalı hastaların fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması. J PMR Sci 2012;15(2):45-9.
 • Wyndaele JJ. Correlation between clinical neurological data and urodynamic function in spinal cord injured patients. Spinal Cord 1997;35(4):213-6.
 • Afsar SI, Sarifakioglu B, Yalbuzdağ ŞA, Saraçgil Coşar SN. An unresolved relationship: the relationship between lesion severity and neurogenic bladder in patients with spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2016;39(1):93- 8.
 • Liu CW, Huang CC, Chen CH, Yang YH, Chen TW, Huang MH. Prediction of severe neurogenic bowel dysfunction in persons with spinal cord injury. Spinal Cord 2010;48(7): 554-9.
 • Dursun E, İnanır M. Nörojenik mesane ve bağırsak fonksiyon bozuklukları. In: Delisa JA, Gans BM, eds. Arasıl T, çeviri editörü. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlkeler ve Uygulamalar. 4. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2007. p.1619-53.
 • Kennedy P, Chessell ZJ. Traumatic versus non-traumatic spinal cord injuries: are there differential rehabilitation outcomes? Spinal Cord 2013;51(7):579-83.
 • Ones K, Yilmaz E, Beydogan A, Gultekin O, Caglar N. Comparison of functional results in non-traumatic and traumatic spinal cord injury. Disabil Rehabil 2007;29(15):1185-91.
 • Al-Jadid M, Robert AA. An analysis of the length of stay in traumatic and non-traumatic spinal cord injured patients. A rehabilitation unit experience in Saudi Arabia. Saudi Med J 2010;31(5):555-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.