BEYTULLAH KARAGÖZ
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 20Sayı: 3ISSN: 2148-7510 / 2148-7758Sayfa Aralığı: 637 - 661Türkçe

269 2
Eğitici Çizgi Romanların Disiplinler Arası İçeriklerinin Belirlenmesi ve Okuduğunu Anlama Stratejilerine Uygulanabilirliği: Adam Olmuş Çocuklar ile Kahraman Kadınlarımız Serisi Örneği
Öğrenme ortamının belirleyici ögelerinden biri de materyallerdir. Materyaller öğrenme/öğretme sürecinin nitelik kazanmasına ortam hazırlar. Bu bağlamda resim ve edebiyatın bileşiminden oluşan eğitici çizgi romanlar öğrenme ortamı açısından son derece önemlidir. Bu çalışma sosyal antropolog Suat Turgut’un Adam Olmuş Çocuklar ile Kahraman Kadınlarımız çizgi roman setlerindeki eserler örneğinde eğitici çizgi romanların disiplinler arası içeriklerini belirlemek, ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini nasıl kullanabileceklerini görmek ve kullanılan stratejilerin uygulanabilirliğini göstermek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada eğitici çizgi romanlar hakkında kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş; bu çerçeveye göre çizgi romanların eğitim ortamındaki yeri üzerinde durularak disiplinler arası olanakları vurgulanmıştır. Çalışma kapsamında incelenen çizgi romanlar belirlenen çerçevede çözümlenerek sınıflandırılmıştır. Çalışma betimsel bir araştırma olup, verilerin analizinde doküman incelemesi ve içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Adam Olmuş Çocuklar ile Kahraman Kadınlarımız çizgi roman setlerinde yer alan metinlerin disiplinler arası içerikler bakımından oldukça zengin olduğu belirlenmiştir. Bu çizgi romanların disiplinler arası anlayışla ele alındığında öğrenme/öğretme sürecine işlevsel anlamda katkı sunabileceği görülmüştür. Buna ek olarak çalışmada eğitici çizgi roman setlerinin uygulanmasında yardımcı olacak okuryazarlık stratejileri de sunulmuştur. Yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerin en başarılı olduğu öğretim stratejisinin Ne Biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? Ne Öğrendim? (K-W-L) olduğu belirlenmiştir. Öğrenme ortamında uygulanması en güç öğretim stratejisinin TİÖD Okuduğunu Anlama Stratejisi (POSSE) olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında eğitici çizgi romanlara ilişkin öğretmenlere, araştırmacılara, yayınevlerine yönelik öneriler sunulmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıkgöz, K. Ü., ve Güngör, A. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48(48), 481-502.
 • Armour, R. A. (1987). Comic Strips, Theatre, And Early Narrative Films 1895-1904. Studies in Popular Culture, 10(1), 14-26.
 • Akkaya, A. (2013). A Different Activity in Grammar Learning in Turkish Course: Educational Comic Strips, International Journal of Academic Research, 5(5), 118-123.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Alpin, H. (2006). Çizgi roman ansiklopedisi. (2. Basım). İstanbul: İnkılâp Yayınları.
 • Alsaç, Ü. (1994). Türkiye’de karikatür, çizgi roman ve çizgi film. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Başal, A., Aytan, T. & Demir, I. (2016). Teaching Vocabulary with Graphic Novels. English Language Teaching, 9(9), 95-100.
 • Başol, H. Ç. (2011). Using Graphic Novels to Improve Reading Comprehension Skills at EFL Classrooms. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Batchelor, K. E. (2017). Around the world in 80 picture books: Teaching ancient civilizations through text sets, Middle School Journal, 48(1), 13-26.
 • Belet, Ş. D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ait tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69-86.
 • Bloom, G.E. (1979). Cartoons and Comic Strips in the English as a Second Language Class. M.A. Thesis, Hunter College. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 176 559).
 • Boatright, M. D. (2010). Graphic journeys: Graphic novels' representations of immigrant experiences. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53(6), 468-476.
 • Boerman-Cornell, B. (2010). Graphic novels in the high-school classroom. P. Pinset (Ed.), Going graphic: Comics and graphic novels for young peoplebildiriler kitabı içinde (ss. 8-9). 25.06.2018 tarihinde http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/IBBYLink_27_Spring_2010.pdf adresinden erişildi.
 • Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative research method, Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Bunn, V. (2012). Researching the Tintin effect, School Librarian, 60(2 ), 74–76.
 • Chute, H. (2008). Comics as literature? Reading graphic narrative. PMLA, 123 (2), 452-465.
 • Cimermanová, I. (2014). Graphic Novels in Foreign Language Teaching. Journal of Language and Cultural Education, 2(2), 85-94.
 • Cimermanová, I. (2015). Using comics with novice EFL readers to develop reading literacy. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 2452–2459.
 • Crawford, P. (2004). Using graphic novels to attract reluctant readers. Library media connection, 27.
 • Debroy, D. (2011). The graphic novel in India: East transforms West. Bookbird: A Journal of International Children’s Literature, 3(49), 32-39.
 • Dervişoğlu, S. ve Soran, H. (2003). Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 48-57.
 • Dexter, D. D., & Hughes, C. A. (2011). Graphic organizers and students with learning disabilities: A meta-analysis. Learning Disability Quarterly, 34, 51-72.
 • Dougherty, B. K. (2002). Comic relief: Using political cartoons in the classroom. International Studies Perspectives, 3(3), 258-270.
 • Downey, E. M. (2011). Graphic Novels in Curriculum and Instruction Collections, Reference & User Services Quarterly, 49(2),181–188.
 • Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 207-223.
 • Esmer, B. (2014). Çizgi romanların çocuk eğitimi açısından incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Gavıgan, K. (2011). More powerful than a locomotive: Using graphic novels to motivate struggling male adolescent readers. The Journal of Research on Libraries and Young Adults, 1(3), 1-16.
 • Graham, S. (2011). Comics in the classroom: Something to be taken seriously. Language Education in Asia, 2(1), 92-102.
 • Griffith, P. E. (2010). Graphic novels in the secondary classroom and school libraries. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54(3), 181-189.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Hines, S. & Dellinger, K. (2011). The Impact of Reading Graphic Novels on Student Motivation & Comprehension. Working paper. Appalachian State University.
 • Hoehn, A. (1999). People and Cultures Framework: Minnesota: USA.
 • Hoover, S. (2012). The case for graphic novels. Communications in Information Literacy, 5(2), 174-186.
 • Jacobs, D. (2007). More than words: Comics as a means of teaching multiple literacies. English Journal, 96, 19-25.
 • Jiang, X., & Grabe, W. (2007). Graphic organizers in reading instructtion: Research findings and issues. Reading in a Foreign Language, 19, 34-55.
 • Karabağ, H. H. (2007). Çocuk gelişiminde çizgi romanın etkisi. Bulunduğu eser: Sever, S. (Yay.
 • Haz.) 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ss. 285-291).
 • Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Keçe, M. ve Merey, Z. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinler arası anlayışa uygunluğunun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 110-139.
 • Kıbrıs, İ. (2006). Çocuk edebiyatı. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.
 • Kıran, Z., ve Kıran A. (2006). Dilbilime giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • King, A. E. (2012). Cartooning history: Canada’s stories in graphic novels. History Teacher, 45(2), 189-219.
 • Koç, R. (2014). “Çizgi Romanların Eğitselliği Üzerine Bir Değerlendirme”. I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı SempozyumuBildiriler Kitabı (ss. 156-163). İstanbul: ÇOGEYB.
 • Küçükahmet, L., Borçbakan, H. ve Karamanoğlu, S. (2001). İlköğretimde drama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Lapp, D., Wolsey, T.D., Fisher, D. & Frey, N. (2011). Graphic novels: What elementary teachers think about their instructional value. The Journal of Education, 192(1), 23-35.
 • Lim, Y. J. (2011). Educational graphic novels: Korean children’s favorite now. Bookbird: A Journal of International Children’s Literature, 3(49), 40-48.
 • Lim, Y. J. (2012). Seriously, what are they reading? An analysis of Korean children’s reading behaviour regarding educational graphic novels. [Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana Champaign]. 25.06.2018 tarihinde https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/31059/Lim_Yeojoo.pdf?seq%2 0uence=1.adresinden erişildi.
 • Liu, J. (2004), Effects of comic strips on L2 Learners’ Reading Comprehension, in TESOL. Quarterly, 38(2), 225-243.
 • Marsh, R. K. (1978). Teaching French with the comics. The French Review, 51(6), 777-785.
 • McIntyre, S. (2010). Britain’s comic explosion. P. Pinset (Ed.), Going graphic: Comics and graphic novels for young peoplebildiriler kitabı içinde (ss. 9-10). 25.06.2018 tarihinde http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/IBBYLink_27_Spring_2010.pdf adresinden erişildi.
 • McVicker, C. J. (2007). Comic strips as a text structure for learning to read. The reading teacher, 61(1), 85-88.
 • MEB. (2018).Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara.
 • Muzumdar, J. (2016). An overview of comic books as an educational tool and implications for pharmacy. Innovations in pharmacy, 7(4), 1-10.
 • Nas, R. (2004). Örneklerle çocuk edebiyatı. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Öz, C. (2013). Moda tasarımı eğitimi alan lisans öğrencilerinin popüler kültür ürünü olan çizgi romanın ve kahramanlarının günümüz modası ve yaratıcılıklarına etkilerine dair görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öz, H. & Efecioğlu, E. (2015). Graphic Novels: An Alternative Approachto Teach English as a Foreign Language. Journal of Language and Linguistic Studies. 11(1), 75-90.
 • Özkök, A. (2005). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 159-167.
 • Popa, N. L.,& Tarabuzan, E. O. (2015). Usıng comıc strıps ın teachıng and learnıng French as foreıgn language: Changes ın motıvatıona lbelıefs. Review of Artistic Education, 9, 273-278.
 • Rajendra, T. R. (2015). Multimodality in Malaysian Schools: The Case for the Graphic Novel. Malaysian Online Journal of EducationalSciences, 3(2), 11-20.
 • Schwarz, G. (2006). Expanding literacies through graphic novels. The English Journal, 95(6), 58-64.
 • Short, J. C., & Reeves, T. C. (2009). The graphic novel: A “cool” format for communicating to generation Y. Business Communication Quarterly, 72(4), 414-430.
 • Sözbilir, M. (2010). Nicel araştırma desen ve yöntemleri. 25.06.2018 tarihinde https://fenicay.files.wordpress.com/2009/03/hafta-2b-nicel-arac59ftc4b1rma-desenleri-yc3b6ntemleri.pdf adresinden erişildi.
 • Swain, E. H. (1978). Using comic boks to teach reading and language arts. Journal of Reading, 22, 253–258.
 • Topkaya, Y. (2016). Doğal çevreye duyarlılık değerinin aktarılmasında kavram karikatürleri ile eğitici çizgi romanların etkililiğinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 259-272.
 • Tuncer, N. (2000). Çizgi roman. 99 soruda çocuk edebiyatı,(Haz. Mustafa Ruhi Şirin). İstanbul :Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Williams, R. M. C. (2008). Image, text, and story: Comics and graphic novels in the classroom. Art Education, 61(6), 13-19.
 • Yalçın, A., ve Aytaş, G. (2011). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yusof, S. M., Lazım, Z. M &Salehuddın, K. (2017). TeacherTrainees’ Perspectives of Teaching Graphic Novels to ESL Primary Schoolers, The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 23(3), 81-96.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.