HASAN ÇİFTÇİ
(Harran Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 7Sayı: 4ISSN: 1694-7215 / 1694-7215Sayfa Aralığı: 417 - 434Türkçe

287 21
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI
Bu araştırmanın temel amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığıdüzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaHarran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık BölümüHalkla İlişkiler ve Tanıtım Programında eğitim gören 37 erkek, 77 kız toplam 114 öğrencioluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Tutgun-Ünal ve Deniz (2015) tarafından geliştirilen“Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” kullanılarak yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır.Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Sayısaldeğişkenlerin normallik dağılımlarına bakmak için Shapirowilk testi uygulanmış ve normaldağılım elde edilmiştir. Veri setinde parametrik testler kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerinçözümlenmesinde de frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum vemaksimum değerler ayrıca grup ortalamalarının farklılıkları için bağımsız örneklem t testi veOne-way ANOVA testinden ve gruplar arası farklılıklara Tukey HSD çoklu karşılaştırma testikullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş ve eğitim durumu internet kullanım sıklıkları, sosyalmedya bağımlılığında oldukça belirleyici rol oynamaktadır. Araştırmaya katılanlar en fazla ceptelefonu ile sosyal medyaya giriş yapmaktadır. İnterneti bilgi amaçlı kullanmaktadırlar.Katılımcıların % 36’sı günde 3-5 saat arasında % 36’sı ise günde 5 saat ve üzerinde internetkullanmaktadır. Cinsiyete göre erkeklerin kızlardan daha bağımlı oldukları, kontrollüdavranamadıkları ve kendileriyle çatışma halinde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca eğitimdüzeyine paralel olarak bağımlılık düzeyi de artmaktadır. Günlük 5 saat üstü internetkullananların benlik çatışması yaşadıkları asosyal eğilimli oldukları tespit edilmiştir.
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İletişim
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.