MESUT BÜTÜN
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
ADNAN BAKİ
(Trabzon Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2147-1606 / 2147-1606Sayfa Aralığı: 300 - 322Türkçe

108 0
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişimi
Öğrencilerin kavramsal bilgilerini zenginleştirmek için öğretmenlerin matematiği öğretme bilgilerinin kural ve işlem yollarını öğrenciye aktarmanın ötesinde daha nitelikli olması gerekir. Matematiği öğretme bilgisinin temelleri lisans eğitimi sürecinde atıldığı için, bu bilginin süreç içerisindeki gelişiminin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişimini incelemektir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden boylamasına gelişimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Karadeniz bölgesinde bir üniversitenin eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 3. sınıftaki 35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, bir öğretme senaryosu kullanılarak toplanmıştır. Doğal sayılarda çarpma işleminin ele alındığı bu senaryo açık uçlu sorularla desteklenerek adaylara yazılı olarak yöneltilmiş ve yorumlamaları istenmiştir. Öğretme senaryosu 3. sınıfın güz dönemi başında, güz dönemi sonunda ve bahar dönemi sonunda olmak üzere toplam üç defa adaylara uygulanmıştır. Veriler, senaryoya ilişkin oluşturulan üç matematik öğretme bilgisi seviyesi yardımıyla betimsel olarak analiz edilmiş, böylece adayların hem süreç boyunca hem de dönemsel gelişimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin niteliklerini genellikle birinci seviyeden ikinci seviyeye doğru geliştirdiklerini, bunun yanında üçüncü seviyeye doğru gelişimin yeterince gerçekleşmediğini göstermektedir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayınları.
 • Baki, A. (2010). Öğretmen eğitiminin lisans ve lisansüstü boyutlardan değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 15-31.
 • Ball, D., L. (1988). Knowledge and reasoning in mathematical pedagogy: examining what prospective teachers bring to teacher education (Yayınlanmamış doktora tezi). Michigan State University, Michigan.
 • Borasi, R. (1994). Capitalizing on errors as “Springboards for ınquiry: a teaching experiment. Journal for Research in Mathematics Education, 25(2), 166–208. https://doi.org/10.2307/749507
 • Bütün, M. (2005). İlköğretim matematik öğretmenlerinin alan eğitimi bilgilerinin nitelikleri üzerine bir çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bütün, M. (2011). Matematik Öğretmenlerinin alan eğitimi bilgi yapılarının incelenmesinde senaryo tipi mülakat sorularının kullanımı. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 105-115.
 • Confrey, J. (1990). What Constructivism Implies for Teaching. In R. B. Davis, C. A., Maher and N. Noddings (Eds.), Constructivist views on the teaching and learning of mathematics (pp.107-122). Reston, Virginia: The National Council of Teachers of Mathematics.
 • Çepni, S. (2012). Araş̧tırma ve proje çalış̧malarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaa.
 • Ernest, P. (1989). The Impact of Beliefs on the Teaching of Mathematics, In Ernest. P. (Ed.), Mathematics Teaching: The State of the Art (pp.249-254). New York: The Falmer Press.
 • Fenemma, E. and Franke, M., L. (1992). Teachers’ Knowledge and its impact. In Dauglas A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 147-164). New York: Macmillan.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., ve Doğan, Y. (2015). Öğretmen adaylarının geometrik cisimler konusuna ilişkin öğrenci hatalarına yönelik pedagojik alan bilgileri. İlköğretim Online, 14(1).
 • Graeber, A., ve Tirosh, D. (2008). Pedagogical Content Knowledge, In P. Sullivan and T. Wood (Eds.), Knowledge and beliefs in mathematics teaching and teaching development, (pp.117-132). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Koç Başaran, Y. (2017). Sosyal bilimlerde örnekleme kuramı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47), 480-495.
 • Lampert, M. (1986). Knowing, doing, and teaching multiplication. Cognition and Instruction, 3(4), 305-342. https://doi.org/10.1207/s1532690xci0304_1
 • Leung, F. ve Park, K. (2002). Competent students, competent teachers? International Journal of Educational Research, 37(2), 113–129. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(02)00055-1
 • Ma, L. (1999). knowing and teaching elementary mathematics: Teachers' understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.
 • Oliveira, H. and Hannula, M., S. (2008). Individual prospective mathematics teachers: studies on their professional growth. In K. Krainer and T. Wood (Eds.), Participants in mathematics teacher education (pp. 13-34). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Ponte, J., P. ve Chapman, O. (2008). Preservice mathematics teachers' knowledge and development. In L. English (Ed.), Handbook of international research in mathematics education (pp.225-263). New York, NY: Routledge.
 • Schoenfeld, A., H. ve Kilpatrick, J. (2008). Toward a theory of proficiency in teaching mathematics. In D. Tirosh and T. Wood (Eds.), International handbook of mathematics teacher education, Volume 2: Tools and processes in mathematics teacher education (pp. 321-354). Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
 • Shulman, L., S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. https://doi.org/10.3102/0013189X015002004
 • Shulman, L., S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1) 1-22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411
 • Sugiyama, Y. (2008). Introduction to elementary mathematics education, Tokyo: Toyokan.
 • Takahashi, A. (2010, March). Prospective and practicing teacher professional development with standards. In APEC Conference on Replicating Exemplary Practices in Mathematics Education, Koh Samui, Thailand, (pp. 8-12).
 • Thompson, A., G. (1991). The Development of teachers’ conceptions of mathematics teaching. Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Virginia, USA.
 • Türnüklü, E. B. (2005). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri ile matematiksel alan bilgileri arasındaki ilişki. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (21).
 • Wiles, P., S. (2001). Coordinating mathematical and pedagogical. content in preservice teacher education (Yayınlanmamış doktora tezi). University of Wisconsin-Madison.
 • Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2010). Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-149.
 • YÖK (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi, Ankara.
 • YÖK (2006). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Haziran.
 • YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yükseköğretim.
 • YÖK, 2008. Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.