ZEYNEP DERE
(Ege Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 2148-3485 / 2148-3272Sayfa Aralığı: 59 - 67Türkçe

114 1
Dramanın Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Drama bir ya da birden çok insanın birbiriyle, doğayla ya da başka nesnelerle etkileşerek onların yaşam durumlarını içeren içsel veya dışsal devinimleridir. Drama grup çalışması olduğu için katılımcıların birbirleriyle iş birliği yapmasını, iletişim kurmasını desteklemektedir. Bu bağlamda drama bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek için uygun bir yöntemdir. Drama sürecinde bireyler yaparak yaşayarak öğrenirler. Dolayısıyla bireyde istenen davranışların gözlemlenmesi daha kolaydır. Her kesimden girilen farklı roller sayesinde bireyler kendini gerçekleştirir ve empati yeteneği gelişir. Bu açıdan drama bireylerin eğitiminde etkili bir rol oynamaktadır. Bu araştırma, drama eğitiminin öğretmen adaylarının iletişim becerilerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 38’i kadın 14’ü erkek olan 52 sınıf öğretmeni adayı deney grubunu, 39’u kadın 7’si erkek olmak üzere 46 matematik öğretmeni adayı ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Programda öğretmen adaylarına; iletişim kurmaya istekli olma, iletişimdeki temel becerilerinin kazanımı, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirici ve destekleyici etkinlikler 12 hafta boyunca uygulamışlardır. Drama derslerine başlamadan önce, öğretmen adaylarına kişisel bilgi formu ve İletişim Becerileri Ölçeği deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, iki grubun iletişim becerileri puanı ortalamaları arasında, deney gurubu lehine anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı drama ve süreçsel drama ilişkileri. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 31-38.
 • Altıkulaç, A. ve Akhan, N. E. (2010). 8. Sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 225-247.
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, E., Erbay, F. ve Saygın, Y. (2010). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 1-8.
 • Aykaç, M. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aykaç, M. ve Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297-314.
 • Aykaç, M. ve Çakır İlhan, A. (2014). The effect of creative drama activities set up with child literatüre texts on speaking skills. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 209-234.
 • Aykaç, M. ve Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), 671-682.
 • Baldwin, P. (2013). The Primary Drama Handbook. London: Sage Publication.
 • Baştürk, R. (2014). Deneme modelleri. A. Tanrıöğen, (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (31-53). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bayrakçı, M. (2007). Okulöncesinde Yaratıcı Drama Etkinliklerinin İletişim Becerilerinin Gelişmesi Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Çalışkan, N. ve Karadağ, E. (2014). Eğitimde Drama Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çebi, A. (1996). Öğretim Amaçlı Yaratıcı Drama Yoluyla İmgesel Dil Becerisinin Geliştirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Davies, P. (1990). The use of drama in English language teaching, Tesl Canada Journal/ Revue Tesl Canada, 8(1), 97-90.
 • Demirel Erdil, A. (2007). İlköğretim T.C. İnkılap tarihi ve atatürkçülük dersi öğretiminde dramanın akademik başarıya ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Duatepe-Paksu, A. ve Ubuzi B. (2009). Effects of drama based geometry instruction on student achievement, attitudes, and thinking levels. The Journal of Educational Research, 102(4), 272-286.
 • Holden, S. (1981). Drama in Language Teaching, New York: Longman.
 • Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 145-155.
 • Karancil, M. (2009). İlköğretim Birinci Kademede Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Karapınarlı, R. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarı Ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Karataş, O. (2011). İlköğretim 1. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afet Eğitiminde Drama Tekniğinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Karateke, E. (2006). Yaratıcı Dramanın İlköğretim 2. Kademede 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Olan Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Kardash, C. A. M. ve Wright, L. (1986). Does creative drama benefit elementary school students: A meta-analysis. Youth Theatre Journal, 1, 11-18.
 • Kartal, T. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İlkçağ Tarihi Konularının Öğretiminde Drama Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Kayhan, H. C. (2004). Yaratıcı Dramanın İlköğretim 3. Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmeye, Bilgilerin Kalıcılığına ve Matematiğe Yönelik Tutumlara Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kocayörük, A. (2000). İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Korkut, F. (1996). İletişim becerilerini değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(2), 18-24.
 • Korkut Owen, F. ve Bugay, A. (2014). İletişim becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51-64.
 • Kuşdemir, Y. (2016). Dramaya Genel Bakış İlkokulda Drama Uygulamaları. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Oğuz, A. (2015). Drama. T. Erdoğan (Ed.), Okul öncesinden ilköğretime kuramdan uygulamaya drama 3. baskı içinde (1-17). Ankara: Eğiten Kitap.
 • O’Neill, C. ve Lambert, A. (1989). Drama Structures A Practical Handbook for Teachers. London: Hutchinson.
 • Ömeroğlu, E. (2013). Okulöncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ormancı, Ü. ve Şaşmaz Ören, F. (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 165-191.
 • Özer, M. (2004) İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Demokratik Tutumlara ve Ders Başarısına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Öztürk, A. (2006). Öğretmen yetiştirmede yaratıcı drama yöntemiyle işlenecek tiyatro dersinin öğretmen adaylarındaki sözel iletişim becerilerine etkileri. (2. Baskı). H. Ö. Adıgüzel, (Ed.), Yaratıcı drama yazıları içinde (1985-1998). Ankara: Natürel Yayıncılık.
 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 112-119.
 • Philbin, M. ve Myers, J.S. (1991). Classroom drama. The Social Studies, 82(5), 179-182.
 • San, İ. (1990) Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23, 573-582.
 • Schonmann, S. (2006). Creative Drama in the Classroom. (Eighth Edition). New York: Pearson.
 • Selanik Ay, T. (2005). İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretiminde Yaratıcı Drama Ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısını ve Hatırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Selmanoğlu, E. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Dramanın Öğrenci, Başarısına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Şenol Özyiğit, E. N. (2011). İlköğretim Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğrencilerin Problem Çözme Stratejileri, Başarı, Benlik Kavramı ve Etkileşim Örüntüleri Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şimşek M. (2013). Yaratıcı Drama Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Taşkın Can, B. (2013). The effects of using creative drama in science education onstudents’ achievements and scientific process skills. Elementary Education Online, 12(1), 120-131.
 • Uzuner Yurt, S. ve Eyüp, B. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme öğretme sürecinde drama etkinliklerine yer verme durumlarının incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34.
 • Üstündağ, T. (2001). Yaratıcı Drama Öğretmeninin Günlüğü. İstanbul: Pegem Yayıncılık.
 • Yağmur, E. (2010). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Yaratıcı Drama Destekli İşlenmesinin Eleştirel Düşünme Becerisi ve Başarı Üzerine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yalım, N. (2003) İlköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi Dersinin Yaratıcı Drama Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.