Hakan DURMAZ
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
HÜLYA ERCAN
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Karaman, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 2148-3485 / 2148-3272Sayfa Aralığı: 98 - 110Türkçe

94 1
Beliren Yetişkinlikte Aşk Stillerinin Demografik Değişkenler, Ana Babaya Bağlanma ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerde aşk stillerini ana babaya bağlanma, kişilik özellikleri ve demografik değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada aşk stilleri konusunda Lee’nin tutkulu, arkadaşça, oyun gibi, sahiplenici, mantıklı ve özgeci aşk şeklindeki sınıflaması temele alınmıştır. Kişilik özellikleri ise Büyük Beşli Modeli çerçevesinde incelenmiştir. Bu modelde temel kişilik özellikleri dışadönüklük, nevrotiklik, deneyime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk şeklinde sınıflanmamaktadır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme tekniğinin kullanıldığı çalışmaya üç farklı üniversiteden 262’si (%45.5) kadın, 314’ü (%54.5) erkek, 576 öğrenci katılmıştır. Katılımcılar Kişisel Bilgi Formunu, Ana-Baba ve Akrana Bağlanma Ölçeğinin anne ve baba formlarını ile Sıfatlara Dayalı Kişilik Testini doldurmuşlardır. Verilerin analizinde t-testi, korelasyon ve regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Bulgulara göre aşk stili puanları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Aşk stili puanları ile ilişki sayısı, ana babaya bağlanma düzeyi ve kişilik özelliklerinin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler vardır. Cinsiyet, ana babaya bağlanma düzeyi ve kişilik özelliklerinin alt boyutları aşk stillerini farklı düzeylerde yordamaktadır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıkel, M. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Aşk Biçimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Armsden, G. C. & Greenberg, M. T. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427-454.
 • Avinash, P. R., Kalra, G. Subramanyam, A. Shah, H. & Kamath, R. (2015). Love styles of young adults in a metropolitan city of India. Open Journal of Psychiatry & Allied Scienes, 6 (2), 83-88.
 • Bacanlı, H., İlhan, T. & Aslan, S. (2009). Beş Faktör Kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7(2), 261-279.
 • Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi (Çev. O Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bowlby, J. (1973). Attachmentand Loss. Vol. II, Separation Anxiety and Anger. New York: Basic Books.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik (Çev: İ. D. Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Buss, D. M. (1988). The evolution of human intrasexual competition: Tactics of mate attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (4), 616-628.
 • Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain, 12 (1), 1-49.
 • Buss, D. M. (1995). Psychological sex differences: Origins through sexual selection. American Psychologist, 50 (3), 164-168.
 • Büyükşahin, A. & Hovardaoğlu, S. (2004). Çiftlerin aşka ilişkin tutumlarının Lee’nin çok boyutlu aşk biçimleri kapsamında incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 19, 59-72.
 • Büyükşahin, A. (2006). Yakın ilişkilerde bağlanım: Yatırım modelinin bağlanma stilleri ve bazı değişkenler yönünden incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Caspi, A. & Shiner, R. L. (2006). Personality development. In W. Damon & R. Lerner (Series Eds.) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology, Vol. 3. Social, Emotional, and Personality Development (6th ed.). New York: Wiley.
 • Davies, M. F. (2001) Socially desirable responding and ımpression managamet in the endorsement of love styles. The Journal of Psychology,135 (5), 562-570.
 • Dion, K. K. & Dion, K. L. (1988). Romantic love: Individual and cultural perspectives. In. Sternberg R.J. & Barnes, M.L. (Eds.), The Psychology of Love. New Haven: Yale University Press, 264-292.
 • Dion, K. K. & Dion, K. L. (1993). Gender and ethnocultural comparisons in style of love. Psychology of Woman, 17, 463-473.
 • Ercan. H. (2013a). Bilimsel bir araştırma alanı olarak aşk. İç. F. Çok & C. Karadeniz (Ed.), Prof. Dr. Bekir Onur’a Armağan (s.245-278). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ercan, H. (2013b). Analysis of young adults’ love styles according to their self-construal and demographic variables. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 479-493.
 • Ercan, H. (2016). Üniversite öğrencilerinin aşk stillerinin demografik değişkenler ve ana babaya bağlanma ile ilişkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 25-37.
 • Ercan, H. (2018). Aşk. İç. F. G. Cirhinlioğlu (Ed.) Duygu Psikolojisi (s.117-144). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Fehr, B., Harasymchuk, C. & Sprecher, S. (2014). Compassionate love in romantic relationships: A review and some new findings. Journal of Social and Personal Relationships, 31(5), 575-600.
 • Goldberg, L.R. (1990). An alternative “description of personality”: The big-five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229.
 • Hatfield E. & Rapson R. L. (1996). Love and Sex: Cross-Cultural Perspectives. Boston: Allyn and Bacon.
 • Hatfield, E. (1988). Passionate and companionate love. In. Sternberg R. J. & Barnes. M. L. (Eds.), The Psychology of Love (p.191-217). New Haven: Yale University Press. 191-217.
 • Hatfield. E. & Sprecher. S. (1986). Measuring passionate love in intimate relations. Journal of Adolescence, 9, 383-410.
 • Hazan, C. & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52 (3), 511-524. Beliren Yetişkinlikte Aşk Stillerinin Demografik Değişkenler, Ana Babaya Bağlanma ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi 109
 • Hazan, C. & Shaver, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Psychological Inquiry, 5 (1), 1-22.
 • Hendrick, C. & Hendrick, S. (1986). A theory and method of love. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 392-402.
 • Hendrick, C. & Hendrick, S. (2002). Linking romantic love with sex: Development of the perceptions of love and sex scale. Journal of Social and Personal Relationships, 19(3), 361-378.
 • Hendrick, C., Hendrick, S. & Dicke, A. (1998). The Love Attitudes Scale: Short Form. Journal of Social and Personal Relationships, 15(2), 147-159.
 • Hendrick, S. & Hendrick, C. (1995). Gender differences and similarities in sex and love. Personal Relationships, 2, 55-65.
 • Horani, B. & Saremi, A. A. (2015). The Study of Relationship between Attachment Styles and Obsessive Love Style. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 165, 152-159.
 • Hortaçsu, N., Oral. A. & Yasak Gültekin, Y. (1991). Factors affecting relationships of Turkish adolescents with parents and same-sexfriends. Journal of Social Psychology. 131(3). 413-427.
 • Le, T. N. (2005). Narcissism and ımmature love as mediators of vertical individualism and ludic love style. Journal of Social and Personal Relationships, 22 (4), 543-560.
 • Lee. J.A. (1974). The styles of loving. Psychology Today, October, 44-51.
 • Lee. J.A. (1988). Love styles. In R.J. Sternberg & M. L. Barnes (Eds.). The Psychology of Love (p.38-67). New Hawen: Yale University.
 • McCrae, R.R., & Costa, P.T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81-90.
 • McCrae; R.R., & Costa, P.T. (1997). Personality trait structure as a human universal. American Psychologist, 52(5), 509-516.
 • McCutcheon, L., Browne, B. L., Rich, G. J. Britt, R. Jain, A. Ray, I., & Srivastava, S. (2017). Cultural differences between Indian & US college students on attitudes toward celebrities & the love attitudes scale. Journal of Studies in Social Sciences, 16(1), 24-44.
 • Narula, S., Chari, P. & Humtso, M. K. (2014). Love and attachment: a correlation study between love styles and attachment patterns. Learning Curve, 3(1), 34-43.
 • Neto, F. & Pinto, M. C. (2015). Satisfaction with love life across the adult life span. Applied Research Quality Life, 10, 289–304.
 • Neto, F., Mullet, E., Deschamps, J. C., Barros, J., Benvindo, R., Camino, L., Falconi, A., Kagibanga, V. & Machada, M. (2000). Cross-cultural variations in attitudes toward love. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31(5), 626-635.
 • Neto. F. (1994). Love styles among Portuguese students. The Journal of Psychology, 128(5), 613-616.
 • Philbrick, J. L. & Stones, C. R. (1988). Love-attitudes of white South African adolescents. Psychological Reports, 62, 17-18.
 • Regan, P. C. (2016). Loving unconditionally: Demographic correlates of the agapic love style. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, 10(1), 28-36.
 • Rohmann, E., Führer, A. & Bierhoff, H. W. (2016). Relationships satisfaction across European cultures the role of love styles. Cross-Cultural Research, 50(2), 178-211.
 • Rosenman, M.F. (1978). Liking loving and styles of loving. Psychological Reports, 42, 1243-1246.
 • Rubin, Z., Peplau, L.A. & Hill, C.T. (1981). Loving and leaving: Sex differences in romantic attachments. Sex Roles, 7(8), 821-835.
 • Rubin. Z. (1970). Measurement of romantic love. Journal of Personality and Social Psycholog, 16(2), 265-273.
 • Rubin. Z. (1988). Preface. In. R.J. Sternberg & M.L. Barnes (Eds.). The Psychology of Love (p.7-12). New Haven: Yale UniversityPress.
 • Sharma, S. & Khandelwal, K. (2014). Effect of gender and life-stage on love styles in the Indian context. Psychological Studies, 59(1), 22-29.
 • Smith, R. & Klases, A. (2016). Predictors of love attitudes: The contribution of cultural orientation, gender attachment style, relationship length and age in participants from the UK and Hong Kong. An International Journal on Personal Relationships, 10(1), 90-108.
 • Sternberg. R.J. (1986). A Triangular Theory of Love. Psychological Review, 93(2), 119-135.
 • Sternberg. R.J. (1988). Triangulating love. In R.J. Sternberg & M. L. Barnes (Eds.). The Psychology of Love (p.119-138). New Hawen: Yale University Press.
 • Sternberg. R.J. (1998). Cupid’s Arrow. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Taghavi Dinani, P., Zarbakhsh, M., Samkhaniyan, E., Hamidi, M. & Arkiyan, F. (2014). Study on the relationships between love attitudes and marital satisfaction among married women. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(3), 468-474.
 • Tufan. A. S. & Yaluğ. İ. (2010). Aşk fenomeni ve sevgi ilişkilerinin nörobiyolojisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(4). 444-445.
 • Türk, E. G. & Demirli Yıldız, A. (2017). Aşk biçemleri, ilişki doyumu ve yalnızlık: Üniversite öğrencileri üzerine bir çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 97-109.
 • Uysal, A. N. (2016). Predicting Relationship Satisfaction: Dark Triad Personality Traits, Love Attitudes, Attachment Dimensions. Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Vedes, A., Hilpert, P., Nussbeck, F. W., Randall, A. K., Bodenmann, G. & Wolfgang, R. L. (2016). Love styles, coping, and relationship satisfaction: A dyadic approach. Personal Relationships, 23(1), 84-97.
 • Walster, E. & Berscheid, E. (1971). Adrenaline makes the hearth grow fonder. Psychology Today, 5, 47-50.
 • Wan, W.W.N., Luk, C.-L. & Lai, J. C.L. (2000). Personality correlates of loving styles among Chinese students in Hong Kong. Personality and Individual Differences 29, 169-175.
 • White, J. K., Hendrick, S. S. & Hendrick, C. (2004). Big five personality variables and relationship constructs. Personality and Individual Differences, 37, 1519-1530.
 • Yildirim, F. & Barnett, R. V. (2017). Comparing the effects of specific variables on passionate love among young people: A cross-cultural study. In N. R. Silton (Ed.). Family dynamics and romantic relationships in a changing society (p.62-83). Hershey PA: IGI Global.
 • Zadeh, S. S. & Bozorgi, Z. D. (2016). Relationship between the love styles, personality traits, and the marital life of married students. International Journal of Humanities and Cultural Studies, Special Issue, 746-756.
 • Zeigler-Hill, V., Britton, M., Holden, C. J. & Besser, A. (2015). How will I love you? Self-esteem instability moderates the association between self-esteem level and romantic love styles. Self and Identity, 14(1), 118-134.
 • Zeng, X., Pan, Y., Zhou, H., Yu, S. & Liu, X. (2016). Exploring different patterns of love attitudes among Chinese college students. PLoS ONE 11(11), e0166410. doi:10.1371/journal.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.