Mehmet BÖLÜKBAŞ
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Aydın, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: Özel SayıISSN: 2148-2462 / 2458-9217Sayfa Aralığı: 185 - 211Türkçe

47 0
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: BÖLGELER DÜZEYİNDE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışmanın amacı ekonomik büyümenin enflasyon ve işsizlik ile ilişkisini Türkiye ekonomisi için araştırmaktır. Bu kapsamda 2005- 2017 dönemi yıllık verileri kullanılmış ve bölgesel düzeyde bir analiz yapılmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel ARDL modeli ve Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi seçilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, panelin geneli için enflasyon ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı, işsizlik ise negatif ve anlamlı etkiye sahiptir. Ayrıca on yedi farklı bölgede ekonomik büyüme ile enflasyon ve işsizlik arasındaki uzun dönemli ilişkiler anlamlı görünmektedir. Diğer yandan nedenselliğin yönü bölgelere göre değişmektedir. Ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisi yedi bölgede, ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisi ise on yedi bölgede görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ademola, A. S. ve Badiru, A. (2016). The impact of unemployment and inflation on economic growth in Nigeria (1981-2014). International Journal of Business and Economics Sciences Applied Research (IJBESAR), 9(1), 47-55.
 • Alamro, H. ve Al-dalaien, Q. (2014). Modeling the relationship between GDP and Unemployment for Okun’s law specific to Jordan. Munich Personal Repec Archive, 55302.
 • Andrei, D. B., Vasile, D. ve Adrian, E. (2009). The correlation between unemployment and real GDP growth. A study case on Romania. Annals of Faculty of Economics, University of Oradea. Faculty of Economics, 2(1), 317-322.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. Third edition. Chichester: Wiley.
 • Barışık, S., Çevik, E. İ. ve Çevik, N.K. vd. (2010). Türkiye’de Okun yasası, asimetrik ilişkisi ve istihdam yaratmayan büyüme: Markov-Switching yaklaşımı. Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2010, 159, 88-102.
 • Barro, R. J. (2013). Inflation and economic growth. Annals of Economics and Finance, 14(1), 121-144.
 • Dumitrescu, E. I., Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Dussoyea, B. R., Ming-Kang, H., Rajeswari, R. ve Yin-Fah, B. C. (2017). Economic crisis in Europe: Panel analysis of inflation, unemployment and gross domestic product growth rates. International Journal of Economics and Finance, 9(10), 145-154.
 • Eğilmez, M. (2015). Enflasyonla büyüme ilişkisi. Erişim tarihi: 08.01.2019 http:// www.mahfiegilmez.com/2015/03/enflasyonla-buyume-iliskisi.html
 • Im, K. S., Pesaran, M. ve Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
 • Jaradat, M. A. (2013). Impact of inflation and unemployment on Jordanian GDP. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 4(10), 317-334.
 • Jelilov, G., Obasa, O. J. Isik, A. (2016). Impact of inflation and unemployment on economic growth in ten (10) selected member’s states of economic community of West Africa States (ECOWAS) (2011-2014). Advances in Economics and Business, 4(5), 222-244.
 • Karaca, O. (2003). Türkiye’de enflasyon-büyüme ilişkisi: Zaman serisi analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255.
 • Köse, Z. (2016). Türkiye ekonomisinde 2003-2014 döneminde ekonomik büyüme işsizlik ve enflasyon ilişkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 58-76.
 • Levin, A., Lin, C. F. ve Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • Mukoka, S. (2018). An econometric assesment of the impact of inflation on economic growth: A case study of Zimbabwe economy. Economics, 7(1), 17-22.
 • Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. American Statistical Association: Proceeding of the Business and Economics Statistics Section.
 • Özçelik, Ö. ve Uslu, N. (2017). Ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin Var modeli ile analizi: Türkiye örneği (2007 - 2014). Ekev Akademi Dergisi, 21 (69), 31-51.
 • Öztürk, S. ve Sezen, S. (2018). Ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkinin analizi: Türkiye örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(41), 1-14.
 • Resurreccion, P. F. (2014). Linking unemployment to inflation and economic growth: Toward a better understanding of unemployment in the Philippines. Asian Journal of Economic Modelling, 2(4), 156-168.
 • Saygılıoğlu, N. (2015). Orta gelir tuzağı yanı sıra enflasyon, işsizlik, ihracat tuzakları. Erişim tarihi: 08.01.2019 https://www.dunya.com/kose-yazisi/ortagelir-tuzagi-yani-sira-enflasyon-issizlik-ihracat-tuzaklari/23224
 • Şentürk, M. ve Akbaş, Y. E. (2014). İşsizlik-enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı ilişkinin değerlendirilmesi: Türkiye örneği. Journal of Yasar University, 9(34), 5820-5832.
 • Şirvan, N. ve Sezgin Alp, Ö. (2017). Türev piyasa araçlarının Türk bankacılık sektöründe riske olan etkileri. Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 130-157.
 • Tatoğlu, Y. F. (2012). İleri panel veri analizi: stata uygulamalı. İstanbul: Beta Basım.
 • T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2018). Ekonomik ve sosyal göstergeler. Erişim tarihi: 01.12.2018, http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-vesosyal-gostergeler
 • TUİK (2018). Temel istatistik göstergeleri. Erişim tarihi: 01.12.2018, http:// www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istgosterge
 • Topal, M. H. (2017). Türkiye’de kamu yatırımlarının istihdam üzerindeki etkisi: Bölgesel bir analiz (2004-2016). Global Journal of Economics and Business Studies, 6(2), 186-204.
 • Umair, M. ve Ullah, R. (2013). Impact of GDP and inflation on unemployment rate: A study of Pakistan economy in 2000-2010. International Review of Management and Business Research, 1 (2), 388-400.
 • Pessaran, M. H, Shin, Y. ve Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association. 94(446), 621-634.
 • Rasheed, A. ve Ali, Z. (2017). Impact of unemployment and GDP on inflation: Imperial study of Pakistan’s economy. International Journal of Current Research in Multidisciplinary (IJCRM), 2(6), 1-10.
 • Sattarov, K. (2011). Inflation and economic growth analyzing the threshold level ofinflation-Case study of Finland, 1980-2010. (Master Thesis, Umea Universitat).
 • Shahid, M. (2014). Effect of inflation and unemployment on economic growth in Pakistan. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(15), 103-107.
 • Singh, R. (2018). Impact of GDP and inflation on unemployment rate: A study of Indian Economy in 2011 2018. International Journal of Management, IT & Engineering, 8(3), 329-340.
 • Thayaparan, A. (2014). Impact of inflation and economic growth on unemployment in Sri Lanka: A study of time series analysis. Global Journal of Management And Business Research: B. Economics and Commerce, 13(5), 45-53.
 • Vermeulen, C. (2015). Inflation, growth and employment in South Africa: Trends and trade-offs. Economic Research Southern Africa Working Paper, 547.
 • Yüksel, S. (2016). Rusya ekonomisinde büyüme işsizlik ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(614), 43-57.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.