Sezai SEVİM
(Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yusuf Alper GÜLLÜ
(İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 2148-2462 / 2458-9217Sayfa Aralığı: 341 - 358Türkçe

136 0
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ YERLİ VE YABANCI KAYNAKLARINDA ANADOLU’DA GIDA VE GIDA ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Anadolu Selçuklu Devleti, Türklerin Anadolu’da kurdukları ilk devlet olarak tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Türkistan’dan getirdikleri sosyal ve kültürel değerleri Anadolu’nun farklı milletlerinin inanç ve kültürleri ile yoğurarak yeni bir medeniyet ortaya çıkaran Anadolu Selçukluları, bunun yanı sıra bugün dahi bu değerler ile hoşgörü çatısı altında birlikte yaşayabilmenin temelini oluşturmuşlardır. Yaşadığımız bu topraklara böylesine bir değer katan bu büyük devleti her veçhesi ile bilmek ve anlamak tarihin önemli kırılma noktalarına hâkim olabilmek adına önemlidir. Bu çerçevede tarihimizin önemli bir kültür hazinesi olan Anadolu Selçukluları’nın sosyal ve kültürel hayatına ışık tutmak adına incelenmesi gereken bir alan da gıda, beslenme ve yemek kültürü olarak önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada Anadolu Selçuklu döneminin önde gelen ana kaynaklarında tespit edilen gıda ve üretimi bilgileri yorumlanarak gıda mühendisliği perspektifinde değerlendirilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abûl- Farac. (1999). Abûl-Farac tarihi. (Ö. R. Doğrul, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Ahmed Bin Lütfullah. (2017). Câmiu’d-Düvel. (A. Öngül, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Ahmed Eflâkî. (1986). Ariflerin menkıbeleri. (T. Yazıcı, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aksarayî. (2000). Müsâmeretü’l-ahbâr. (M. Öztürk, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Anna Komnena. (1996). Alexiad. (B. Umar, Çev.). İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Bodmer, J. (2016). Selçuklular Anadolu’da. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bulduk, S. (2007). Gıda teknolojisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Claude, C. (2016). 13. yüzyılın başında Anadolu’da ticaret. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ebü’l Hayr-ı Rûmî. (2007). Saltık gazi destanı. (N. Demir, M. D. Erdem, Haz.). Ankara: Destan Yayınları.
 • El-Ömerî. (2014). Mesâliku’l Ebsar fî Memâlikîl-Emsar. (A. Batur, Çev.). İstanbul: Selenge Yayınları.
 • Er-Râvendî. (1999). Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr. (A. Ateş, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Gök, H.İ. ve Coşkuner, F. (2014). Tarîh-i Âl-i Selçuk (Anonim Selçuknâme). (H. İbrahim Gök ve Fahrettin Coşkuner, Çev.). Ankara: Atıf Yayınları. İbn Battûta. (2000). İbn Battûta seyahatnâmesi. (A. S. Aykut, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • İbn Bîbî. (1996). El Evâmirü’l-Alâ’iyye Fi’l-Umuri’l-Alâ’iyye. (M. Öztürk, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınevi.
 • Köprülü, M. F. (1943). Anadolu Selçukluları Tarihi’nin Yerli Kaynakları. Belleten, 2, 27. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi.
 • Mecit, S. (2017). Anadolu Selçukluları (Bir Hanedanın Evrimi). (Ö. Akpınar, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Merçil, E. (2017). Anadolu Selçuklu uygarlığı izinde. Kayseri: Grup Matbacılık.
 • Merçil, E. (2000). Türkiye Selçukluları’nda meslekler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi.
 • Mevlanâ. (1957). Dîvân-ı Kebîr. (7 cilt). (A. Gölpınarlı, Çev.). İstanbul: Yükselen Matbaası.
 • Mevlanâ. (1985). Mesnevî, (6 cilt). (A. Gölpınarlı, Çev.). İstanbul: İnkîlap Kitabevi.
 • Niketas, K.(1995). Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri). (Fikret Işıltan, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi.
 • Polat, M. S. (1997). Moğol İstilasına kadar Türkiye Selçukluları’nda İçtimaî ve İktisadî Hayat. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul (Basılmamış Doktora Tezi).
 • Sevim, A. ve Erdoğan, M. (2014). Selçuklu Devletleri Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi.
 • Turan, O. (1948). Celâleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri. Belleten. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 12, 17-171.
 • Turan, O. (2014). Selçuklular Zamanında Türkiye. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Uzunağaç, Ö. (2015). Selçuklu Anadolu’sunda Beslenme ve Yemek Kültürü. İstanbul: Kitabevi.
 • Yazıcızâde, A. (2017). Tevârîh-i Âl-i Selçuk (Oğuznâme-Selçuklu Târihi). (2.Baskı). (Abdullah Bakır, Haz.). İstanbul: Çamlıca Basım Yayın.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.