Ali BAKKAL
(Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 56Sayı: 2ISSN: 1300-8498 / 2822-2261Sayfa Aralığı: 493 - 522Türkçe

113 0
HZ. PEYGAMBER’İN DÜŞMANLARINDAN KORUNMASI
Kelâm terminolojisinde “peygamberlerin Allah tarafındangünah işlemekten korunması”na “ismet” denir ve bu,peygamberlerin ortak özelliklerindendir. Ancak Hz.Peygamber’in ismet sıfatının yanı sıra “insanlar tarafındanöldürülmekten de korunması” gibi farklı bir özelliğivardır. Mâide suresinin 67. âyetinde Cenâb-ı Allah, Hz.Peygamber’i (s.a.s.) koruyacağını vaat etmiştir. Hz.Peygamber (s.a.s.) on yıllık Medine döneminde küçüklübüyüklü yüz dolayında askerî operasyona imza atmış vebunların otuzunda operasyonu bizzat kendisi yönetmiştir(gazve). Medine döneminin ilk yarısında sadece Mekkelimüşrikler ve Medineli Yahudilerle çarpışırken ikinciyarısında Arap Yarımadasında yaşayan bütün Arapkabileleriyle münasebet halinde olmuş ve bunların çoğuile savaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Hasmane ilişkilersonucunda sadece savaş yapılmamış, aynı zamandadüşmanları Hz. Peygamber’i (s.a.s.) ortadan kaldırmakiçin çeşitli suikastlar düzenlemişlerdir. Bu çalışmadakiamacımız ilk dönem siyer ve hadis kaynaklarına müracaatederek Hz. Peygamber’in (s.a.s.) çeşitli suikastlardan neşekilde korunduğunu tespit etmek ve bunları kronolojikolarak bir araya getirmektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abduh, Şeyh Muhammed ve Muhammed Reşîd Rızâ. Menâr Tefsiri. Çev. Mehmet Erdoğan & İbrahim Tüfekçi. İstanbul: Ekin Yayınları, 2011.
 • Abdürrezzâk, Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî. el-Musannef. Thk. Habîbu’r-Rahmân el-Aʻzamî. İkinci baskı. 11 Cilt. Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, h.1403.
 • Aclûnî, İsmail b. Muhammed. Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs ʻamme’ştehere mine’l-ehâdîsi ʻalâ elsineti’n-nâs. 2. Baskı. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-ʻArabî, h. 1351.
 • Ahmed b. Hanbel. el-Müsned. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1982.
 • Aydınlı, Abdullah. “Dü‘sûr b. Hâris”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 10/51. İstanbul: TDV Yayınları 1994.
 • Azimli, Mehmet. “Olağanüstü Olaylar Örgüsünde Hz. Peygamber’in Hicreti”. Milel ve Nihal 5/3 (Aralık 2008), 51-79.
 • Azimli, Mehmet. “Allah’ın Hz. Peygamberi Suikastlerden Koruması Çerçevesinde Siyerdeki Bazı Olayların Tahlilleri”. İslâmî Araştırmalar Dergisi 20/1 (Kış 2007), 31-37.
 • Beyhakî, Ahmed b. el-Huseyn b. Ali b. Musa el-Horasânî. Delâilü’n-Nübüvve ve maʻrifetü ahvâli sâhibi’ş-Şerîʻa. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʻİlmiyye,1405.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Mugîre. el-Câmiʻu’s-sahîh, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1982.
 • Bulut, Mehmet. “İsmet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/134-136. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
 • Çubukçu, Asri. “Sümâme b. Üsâl”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 38/131-132. İstanbul: TDV Yayınları, 2010.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eşʻas es-Sicistânî. Sünenü Ebî Dâvûd. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
 • Ebû Nuʻaym, Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. İshâk b. Musa b. Mihrân el-İsbehânî. Delâilü’n-Nübüvve. Thk. Muhammed Revvâs Kalʻacî ve Abdülberr Abbâs. 2. Baskı. 2 Cilt. Beyrut: Dârü’n-Nefâis, 1406/1986.
 • Fayda, Mustafa. “Bahîrâ”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 4/486-487. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
 • Fayda, Mustafa. “Velîd b. Mugîre”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 43/33-34. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.
 • Hâkim, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed enNîsâbûrî. el-Müstedrek ʻale’s-Sahîhayn. Thk. Mustafa Abdülkadir Atâ. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1411/1990.
 • Harman, Ömer Faruk. “İsmâil”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/76-80. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
 • Hatiboğlu, Mehmed Said. Hz. Peygamber ve Kur’an Dışı Vahiy. 2. Baskı. Ankara: Otto Yayınları, 2009.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed. Fethu’l-bârî bi-şerhi Sahîhi’l-Buhârî. Beyrut: ts.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik b. Hişâm. es-Sîretü’n-Nebeviyye. 3. Baskı. Thk. Mustafâ es-Sekâ vd. Beyrut: Dâru İbn Kesîr,1427/2005.
 • İbn İshâk, Muhammed. Hz. Peygamber’in Hayatı ve Gazveleri – Kitâbü’s-Siyer ve’l-Meğâzî. Çev. Ali Bakkal. İstanbul: İlk Harf Yayınları, 2013.
 • İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesîr el-Kureşî ed-Dımaşkî. el-Bidâye ve’n-nihaye. 15 Cilt. Dâru’l-Fikr, 1407/1986.
 • İbn Saʻd, Muhammed b. Saʻd b. Menî el-Hâşimî el-Basrî. et-Tabakâtü’lkübrâ. Çev. Ahmet Aslan vd. İstanbul: Siyer Yayınları, 2014.
 • İzzet Derveze. Nüzul Sırasına Göre Kur’ân Tefsiri. Çev. Mehmet Baydaş vd. İstanbul: Ekin Yayınları, 1997.
 • Kādî Abdülcebbâr b. Ahmed. Tesbîtu Delâili’n-Nübüvve (Mucizelerle Hz. Peygamber’in Hayatı) (Metin ve Çeviri). Çev. M. Şerif Eroğlu & Ömer Aydın. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı, 2017.
 • Kādî Iyâz. eş-Şifâ bi-taʻrîfi hukûkı’l-Mustafâ. 2 Cilt. Thk. Abdüsselâm Muhammed Emîn. Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-ʻİlmiyye, 1971.
 • Karacabey, Salih. “Şeybe b. Osman”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 39/48. İstanbul: TDV Yayınları, 2010.
 • Kitâb-ı Mukaddes. İstanbul 1995.
 • Köksal, M. Âsım. İslâm Tarihi Hz. Muhammed ve İslâmiyet (Mekke Devri). İstanbul: Şâmil Yayınevi, 1981.
 • Mahmudov, Elşad. Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hz. Peygamber’in Savaşları. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.
 • Müslim, Ebü’l-Huseyn Müslim b. el-Haccâc. el-Câmiʻu’s-sahîh. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992.
 • Önkal, Ahmet. “Âmir b. Tufeyl”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 3/68. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
 • Önkal, Ahmet. “Hicret”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 17/460-462. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
 • Özkuyumcu, Nadir. “Nadîr (Benî Nadîr)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 32/275-276. İstanbul: TDV Yayınları, 2006.
 • Râzî, Fahruddîn. Tefsîr-i Kebîr – Mefâtihu’l-Gayb. Çev. Lütfullah Ce- beci v.dğr. Ankara: Akçağ Yayınları, 1990.
 • Said Havva. Hadislerle İslam Tarihi - el-Esas fı’s-Sünne. Çev. Abdurrahim Ali Ural vd. İstanbul: Hikmet Neşriyat, 1989.
 • Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre. el-Câmiʻu’s-sahîh. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
 • Uyar, Gülgün. “Zeyneb bint Hâris”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 44/360. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.
 • Ünal, Yavuz. “Sürâka b. Mâlik”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 38:161. İstanbul: TDV Yayınları, 2010.
 • Vâkıdî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer. Hz. Peygamber’in Savaşları (Kitâbü’l-Meğâzî). 3 Cilt. Çev. Musa K. Yılmaz v.dğr. İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2014.
 • Yeprem, Mustafa Saim. Mâtürîdî’nin Akîde Risâlesi ve Şerhi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011.
 • Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî. Keşşâf Tefsiri. Çev. Abdülaziz Hatip v.dğr. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2017.
 • Zeyveli, Hikmet. İlahî Dinlerde Mucize ve Gayb. İstanbul: Kuramer Yayınları, 2018

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.