ÖZCAN DEMİR
(Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Delal AYDIN
(Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Eray SEZGİN
(Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2147-7655 / 2149-4622Sayfa Aralığı: 225 - 233Türkçe

49 0
Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynağın Rolü: Diyarbakır İli Örneği
Çalışmamızda, Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 386 adet KOBI üzerinde dış kaynaktan temin edilen krediler ve bunların işletmede yarattığı sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçlarını şu çerçevede özetleyebiliriz. İşletmelerin büyük bir bölümünün kredilerle finansman sağladıkları ve bu kredilerin büyük bir kısmını bankalardan temin ettikleri görülmüştür. Bu bağlamda işletmelerin KOSGEB’in kredilerinden yeterince yararlanmadıkları tespiti yapılmış, bunun nedeninin de kamu borcu olan işletmelerin aldığı krediden borcu kadar kesinti yapılmasıdır. Kredi kullanan işletmeler, kredi kullanımında yaşadığı zorlukların önemli bir bölümünü teminat sağlama ve formalite- şekil şartları olarak ifade etmişlerdir. Bununla birlikte işletmelerin önemli bir kısmı kredinin miktarı bakımından bir sorun ortaya koyamamaktadır. Çalışmamızdaki veriler, istatistiksel bir ortamda değerlendirilmiş ve kurulan hipotezlerin test edilmesi bu çerçevede gerçekleştirilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgemci, T. (2001). KOBI’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler. Ankara: Kosgeb Yayını.
 • Alptekin, E. (2007). KOBI’ler Alternatif Finansman Kaynaklarının Farkında Mı?. AR-GE Bülten, İzmir: İzmir Ticaret Odası.
 • Aras, G. (2001). KOBI’lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Fon Sağlama Olanakları: Tezgahüstü Piyasalar ve Risk Sermayesi Finansman Modeli. İçinde: 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBI’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir.
 • Burlingham, B. (2007). Küçük Devler. İstanbul: Can Matbaacılık.
 • Cook, P., & Nixson, F. (2000). Finance and small and medium-sized enterprise development. Manchester: Institute for Development Policy and Management, University of Manchester. (Accessed on 02/06/2018), http://www.gdrc.org/icm/micro/fin-sme.html
 • Çelik, A. & Akgemci T. (1998). Girişimcilik Kültürü ve KOBI’ler, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Düşükcan, M., & Sezgin, E.E. (2017). Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Kurumsal Yönetim Farkındalığı: Elazığ İlinde Bir Uygulama. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1), 153-182.
 • Erkan, M., & Eleren, A. (2001). Küreselleşme Sürecinde KOBI’lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi. İçinde: 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBI’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir.
 • Gedik, S. (2011). KOBI’lerde Finansal Yönetim Tekniklerinin Uygulanması ve Malatya İlinde Bir Anket Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Green, A. (2003). Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: An Effective Instrument to Promote Private Sector-Led Growth?. SME Technical Working Papers Series, UNIDO Working Paper No.10, s.1-88.
 • İSO (2013). Ekonomik Durum Tespiti Anket Çalışması Sonuçları 2013-1. (Erişim Tarihi: 10/10/2017), http://www.iso.org.tr/sites/1/upload/files/ekonomik_dur um_2013_1-16.pdf
 • Karadal, H. (2002). Küreselleşme Sürecinde KOBI Yöneticilerinin Profili Üzerine Bir Araştırma. İçinde: 21.Yüzyılda KOBI’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi.
 • Kutlu, H. A., & Demirci, N. S. (2007). KOBI’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri. İçinde: KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Küçükçolak, R. A. (1998). KOBI’lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü. İstanbul: İMKB Yayını.
 • Müftüoğlu, M. T. (2013). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBI’ler Sorunlar-Öneriler. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Sarıaltın, H. (2011). Finansal Yönetim ve Finansal Yönetimin Ana Çerçevesi Semineri. (Erişim Tarihi: 02/06/2018), www.sakaryasmmmo.org.tr/dosyalar/1323816181-7-2- 2011.doc
 • Sarıarslan, H. (1994). Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansman Sorunları. Ankara: TOBB Yayınları.
 • Steven, S. (1986). Small Business. New York: Crawn Publishers.
 • Taşçı, S. Z. (2017). Türkiye’deki KOBI’lerin 2010-2016 Yılları Arasında Banka Kredileri Kullanımının Diğer Finansman Yöntemleri İle Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Telim, C. (2002). KOBI Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara Sağlanan Kredi Desteği. Yaklaşım Dergisi.
 • TOBB (2012). KOBİ Tanımı Değişti. (Erişim Tarihi: 02/06/2018), https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=833&ls t=DuyurularListesi
 • Vural, Ç. S. (2007). KOBI’lerin Sermaye Piyasasından Fon Temin Etmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Yörük, N. (2001). KOBI’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama. İçinde: 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBI’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.