Yahya MAABDEH
(Pamukkale Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2148-4899Sayfa Aralığı: 650 - 671Arapça

168 0
االتجاهات البحثية فيدراسات نقد متن الحديثعند الصحابة "دراسة نقدية "
يهدف هذا البحث إلى دراسةاالتجاهاتالمنهجيةالبحثية في
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bekdemir, Sezayi. "Sahabe ve Fukaha'nin Hadis Metin TenkitIi Usulleri-1", Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi 10/38 (2018): 39-46.
 • Ceyhân (Cihân), Rafet Fevzî. es-Seyyidetü Âişe ve tevsîkuhâ li’s-Sünne. Kâhire: Mektebetü’l-Hancî, 2001.
 • Ebû Hıdr, Halil. Menhecü nakdi’r-rivâyât ınde’s-Sahâbe dirâsatün istikrâiyye tehliliyye fî Sahihayn. Nablus: Câmiatü’n-Necâh, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • el-A‘zamî, Muhammed Mustafa. Menhecu'n-nakdi ınde'l-muhaddisîn neşetuhu ve târîhuhu, Riyâd: Mektebetü'l-Kevser,1402.
 • Fevzî, Rıfat. el-Medhal İlâ tevsîki's-Sünne ve beyâni mekânetihâ fî binâi'lmüctemi'lİslâmî, Kahire: Müessesetü'l-Hâncî, 1878.
 • Harîrî, Ammâr Ahmed. "Nakdu’l-metn inde’s-Sahâbe dirâsetün tadbîkiyye fî ehâdîs’sSahîhayn", Sahâbe ve Sünnet-i Nebeviyye Sempozyumu (13-14 kasım 2013). Amman: jamieat aleulum al'iislamiat alealamia, 2013: 1-25.
 • İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî. Nüzhetün’nazar fî tavdîhi Nuhbetil-Fiker. Thk. Abdullah b. Dayfullah er-Rahîlî. Riyad: Matbaatü Sefîr, 1971.
 • İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî. el-İsâbe fî temyîzi's-Sahâbe. Thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd ve Alî Muhammed Muavvad. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1995.
 • İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî. Nüzhetü’nnaẓar fî tavżîḥi Nuḫbeti’l-fiker. Thk: Abdullah er-Rahîlî. Riyad: Matbaatü Sefîr, 1422.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed elEnsârî er-Rüveyfiî. Lisânü’l-Arab. 3.bs. Beyrut: Dâru Sâdr, 1414/1994.
 • Itr, Nureddin. Menhecü’n-nakd fi ulum’il-Hadîs. 3.Baskı. Dimeşk: Dâru’l-fikr, 1412.
 • Kârî, Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed. Şerhu Nuhbeti’l-fiker. Thk. Muhammed Nizâr Tamîm vd. Beyrut: Dâru’l-Erkâm, ty.
 • Kārî, Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Herevî. Şerhu Nuhbeti'l-Fiker fi Mustalahâtı Ehl'il-Eser. Thk. Muhammed ve Heysem Nizâr, yy: Dâru'l-Erkâm, ty.
 • Maabdeh, Yahya. Mefhûmu nakd'il-hadis ınde's-Sahabe. yayınlanmamış makale.
 • Maabdeh, Yahya. el-Masâdir'ul-evveliyât lidirâsati nakd'il-metni ve alâkatihe bi'lulûmi'l-İslâmiyye. yayınlanmamış kitap.
 • Muhammedî, Abdülkadir Mustafa. "ed-Dirâye fî beyân davâbid nakd’ir-rivâye inde’sSahabe". Erişim 29 Nisan 2020. http://shamela.ws/index.php/book/14241.
 • San'ânî, İsmail Emîr. Tavdihu'l-efkâr li-meânî tenkîhi'l-enzâr. Thk. Ebû Abdurrahman Salah b. Muhammed b. Uveyda. Beyrut: Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, 1997.
 • Süyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî. Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî. Thk. Nazar Muhammed el-Fâryâbî. Kahire: Dâru Taybe, ty.
 • Velîd, Abdurrahim İbrahim. "Davâbid menheci ümmi’l-mü’minîn es-seyyide Âişe rıdvânullahi aleyhâ fî nakdi’l-metn". İskenderiyye İslâmi Araştırmalar ve Arapça Fakültesi Dergisi 8/32(2016): 461-577.
 • Yâsuf, Ahmed Zekeriyya. "En-Nakd’d-dâhilî li’l-hadîs’in-Nebevî ınde’s-Sahabe", Mecelletü Efnân 14 (2008): 67-76.
 • Zerkeşî, Bedreddin. el-İcâbe li-îrâdi me’stedrekethü ʿÂʾişe ʿale’s-sahâbe. Thk. Rafet Fevzî. Kâhire: Mektebetü’l-Hancî, 2001.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.