Okan HAZIR
(Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye)
Zeliha Nurdan BAYSAL
(Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 15Sayı: 2ISSN: 1304-8139 / 2602-4829Sayfa Aralığı: 123 - 143Türkçe

75 0
İlkokul Üçüncü Sınıf Müfredatına Fen Bilimleri Dersinin Konulması Üzerine Bir Çalışma
Bu araştırmanın amacı; Fen Bilimleri dersinin ilkokul üçüncü sınıf müfredatına konulmasına ilişkin program geliştirme uzmanları ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada; nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ve durum çalışması desenleri arasından iç içe geçmiş tek durum deseni, veri toplama tekniklerinden de yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Sorulara verilen cevaplar ortak olan betimlemelere göre ayrılmıştır. Edinilen betimlemeler kodlanarak kategoriler belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcı program geliştirme uzmanları, üçüncü sınıfta Fen Bilimleri dersinin ayrı bir disiplin olarak okutulmasını olumsuz bulurken; katılımcı sınıf öğretmenleri ise bu durumu olumlu bulmuştur. 2017 Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri dersleri öğretim programlarında bazı ünitelerin isimlerinin benzerlik gösterdiği görülmüştür. Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri ders kitaplarında konu ve kavramlar açısından yakınlık olduğu tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.