Mehmet Can KIRILMAZ
(Ereğli İlkokulu, Zonguldak, Türkiye)
Turğay ÖNTAŞ
(Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 1304-8139 / 2602-4829Sayfa Aralığı: 51 - 82Türkçe

219 0
Sınıf Öğretmenlerinin Sığınmacılara Yönelik Kapsayıcı Eğitimi Gerçekleştirme Durumunun İncelenmesi
Bu araştırma, akranlarına oranla çeşitli sebeplerle dezavantajlı olan öğrencilerin çevrelerinde kabul görmelerini (kapsayıcılık), sınıf öğretmenlerinin kapsayıcılık konusundaki olumlu ve olumsuz tecrübelerini, öğrenci-öğretmen etkileşim durumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem tekniğinin tercih edildiği araştırma Zonguldak ili Ereğli ilçesinde bulunan bir ilkokulda yürütülmüştür. Araştırmada sığınmacı öğrencilere yönelik sınıf öğretmenlerinin öğrencileri ile etkileşimi, öğretim uygulamaları ve yöntemleri incelenmiştir. Bu kapsamda okul yöneticileri ve rehber öğretmenden mevcut durum ve sığınmacı öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşlerine, sığınmacı ve Türk öğrencilerin ise okul ve öğretim süreci üzerindeki görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak gözlem ve görüşme metodu kullanılmış, verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarıyla sığınmacı öğrencilerin bulunduğu sınıflarda karşılıklı saygı ve sevgi ortamının sağlanmasına yönelik sınıf öğretmenlerinin bunu sağlamak üzere sınıf kuralları konusunda katı davrandığı, arkadaşlık ilişkilerinde yapıcı ve yardımseverlik duygusunun sık sık verildiği, derslerin genelinin düz anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği kullanılarak işlendiği, oyuna dayalı, görsel ve derse dikkat çekici öğretmen girişlerinin bu öğrencilerin derse katılımını etkilediği, ayrıca kendilerini daha rahat ifade edebildikleri (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerde daha katılımcı oldukları ve öğretmenlerin derslerde sığınmacı öğrencinin sınıf arkadaşlarını aktif bir şekilde kullanarak akran eğitiminden yararlandığı görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Angay, H. (2012). Doğu ve Güneydoğu illerinden İzmir’e göç eden ailelerin çocuklarının okul sorunlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli göçmenlerin uyumu ve gelecek beklentileri: Mardin örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir. [Crossref]
 • Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 2(1), 44-56.
 • Bacakova, M. (2011). Developing inclusive educational practices for refugee children in the Czech Republic, Intercultural Education, 22(2), 163-175. [Crossref]
 • Creswell, J. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Ankara: Eğiten.
 • Demirel Kaya, E. (2019). Millî eğitim bakanlığının temel eğitim kademesindeki dezavantajlı öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim politika ve uygulamaları (2002-2018). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Döner, H. (2016). Suriyeli göçmenlerle yaşanan sorunlar üzerine sosyolojik bir araştırma: Hatay ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • ERG (2016). Türkiye’de ortaöğretimde kapsayıcı eğitim durum analizi. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi Yayınları.
 • Gui, G. (2019). The (mis)education of immigrant children in today’s America. European Journal of Language and Literature Studies, 5(2), 32-45. [Crossref]
 • Gümüşten, D. (2017). Mülteci çocukların eğitimi ve uyumlarına yönelik yapılan müdahale programları üzerine bir derleme. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 5(10), 247-264. [Crossref]
 • Güven, S. ve İşleyen, H. (2018). Sınıf yönetiminde iletişim, iletişim engelleri ve Suriyeli öğrenciler. Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(23), 1293-1308. [Crossref]
 • Kardeş, S. (2018). Mülteci çocukların psikososyal gelişimine yönelik program uyarlanması. (Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Kıratlı, T. (2011). Mülteci ve sığınmacıların toplumsal görünümü: Türkiye örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Kongar, E. (2010). 21. Yüzyılda Türkiye, İstanbul: Remzi.
 • Krüger, E., & Zannin, P. (2004). Acoustic, thermal and luminous comfort in classrooms. Building and Environment, 39(9), 1055-1063. [Crossref]
 • MEB (2013). Engelsiz okul modeli: Standartlar ve performans göstergeleri. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB (2017). Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/ 2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf, Erişim tarihi: 22.09.2019.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (3. Basım). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Mohamed, S., & Miles, T. (2017). The mental health and psychological wellbeing of refugee children and young people: An exploration of risk, resilience and protective factors, Educational Psychology in Practice, 33(3), 249-263. [Crossref]
 • Nur, İ., Aktaş-Arnas, Y., Abbak, B. S., & Kale, M. (2018). Mother-child and teacher-child relationships and their associations with school adjustment in pre-school. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 18(1), 201-220.
 • Oliva, D. (2015). Emotional well-being of secondary refugee and immigrant students: the relationship between acculturation and school support. (Yayımlanmamış doktora tezi, Northwest Nazarene University, USA).
 • Özdemir, Ç. (2016). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin görüşlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Özservet, Y. ve Sirkeci, İ. (2016). Editörden: Çocuklar ve göç. Göç Dergisi, 3(1), 1-4. [Crossref]
 • Öztürk, M., Tepetaş, C., Ş., Köksal H. ve İrez, S. (2017). Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenler İçin El Kitabı. Ankara: MEB.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Samancı, O. ve Diş, O. (2014). Sosyal becerileri zayıf olan ilkokul öğrencilerinin tutum ve davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 573-590.
 • Samsun Valiliği (2018). Zorunlu göçler ve doğurduğu sosyal travmalar. Ankara: Hegem Yayınları.
 • Sirkeci, İ., & Cohen, J. (2015). Mobility, migration and insecurity. Kent Araştırmaları Dergisi (İdeal Kent) Göç II, 15, 8-21.
 • Stringer, P. (2009). Dynamic assessment for inclusive learning. In P. Hick, R. Kershner ve P. Farell (Eds.), Psychology for inclusive education: New directions. Oxon: Routledge.
 • Şeker, B. D., & Aslan, Z. (2015). Refugee children in the educational process: A social psychological assessment. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 86-105. [Crossref]
 • Şeker, B. D., & Sirkeci, İ. (2015). Challenges for refugee children at school in Eastern Turkey. Economics And Sociology, 8(4), 122-133. [Crossref]
 • Stubbs, S. (2008). Inclusive education: Where there are few resources. Oslo: The Atlas Alliance.
 • Thomas, G. (2013). A review of thinking and research about inclusive education policy, with suggestions for a new kind of inclusive thinking. British Educational Research Journal, 39(3), 473-490. [Crossref]
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-569.
 • UNCHR (2019). Global trends, forced displacement in 2018. Retrieved September 15, 2019, from https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
 • UNICEF (2012). The right of children with disabilities to education: A rights-based approach to inclusive education. Retrieved October 19, 2019, from https://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_ Children_Disabilities_En_Web.pdf.
 • Ünal, S. (2014). Türkiye’nin beklenmedik konukları: Öteki bağlamında yabancı göçmen ve mülteci deneyimi. Zeitschriftfürdie Welt Der Türken Journal of World of Turks, 6(3), 65-89.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, E. (2017). Sosyal bilgiler dersinde sığınmacılara yönelik kapsayıcı eğitimin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.
 • Yohani, S. (2010). Nurturing hope in refugee children during earlyy ears of post-war adjustment. Children and Youth Services Review, 32(6), 865-873. [Crossref]
 • Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods (2nd ed.). London: Sage.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.