SEVİNÇ YARAŞIR TÜLÜMCE
(PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ)
ÖZAY ÖZPENÇE
(PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ)
Yıl: 2014Cilt: 13Sayı: 49ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 280 - 291Türkçe

93 0
TÜRKİYE’DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİMN ANALİZİ
Ülkelerin makroekonomik performanslarının değerlendirilmesinde, cari işlemler açığı önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ithalat artışına bağlı olarak ortaya çıkan dış ticaret açığı ve cari açık temel makro ekonomik sorunlar arasındadır. Cari açık arttıkça özel tüketim vergi gelirlerinin artması (ithalat artışından dolayı) söz konusu olabilir. Öte yandan özel tüketim vergileri (ÖTV), ithalatı azaltmak için kullanıldığında cari açığı gidermekte kullanılan bir politika aracı olarak da düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Türkiye’de 2005:1-2013:9 zaman aralığı için özel tüketim vergi gelirleri ile cari açık arasındaki ilişkinin varlığını Granger Nedensellik Testi ile analiz etmektir. Ampirik bulgular, ÖTV gelirlerinden cari açığa ve cari açıktan ÖTV gelirlerine doğru nedenselliğin varlığını ortaya koymaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abell, J. D. (1990). Twin Deficits During The 1980’s: An Empirical Investigation. Journal of Macroeconomics, 12, 81-96.
 • Afonso, A., Rault, C. (2009). Budgetary And External Imbalances Relationship: A Panel Data Diagnostic. Cesifo Working Paper, No: 2559, 1-38.
 • Darrat, A. F. (1988). Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?. Southern Economic Journal, 54(4), 879-887.
 • Enders, W., Lee, B. S. (1990). Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?, The Review of Economic and Statistics, 71, 373-381.
 • Engle, R.F., Granger, C.W. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55(2), 251-276.
 • Granger, C.W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and CrossSpectrai Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Kalou, S., Paleologou, S. M. (2012). The Twin Deficits Hpothesis: Revisiting an EMU Country. Journal of Modeling, 34, 230-241.
 • Mann, C. L. (2002). Perspectives On The U.S. Current Account Deficit And Sustainability. The Journal of Economic Perspectives, Volume: 16, No: 3, 131-152.
 • Mukhtar, T., Zakaria, M., Ahmed, M. (2007). An Empirical Investigation for The Twin Deficits Hypothesis in Pakistan, Journal of Economic Cooperation, 28(4), 63-80.
 • ÖTV Kanunu, 12.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu.
 • Pehlivanoğlu, F., Besel, F. (2013). Relationship Between Foreign Trade Deficit and Special Consumption Revenues With Structural Breaks in Turkey. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol: 4, No: 17, 63-72.
 • Uğur, A., Akbaş, Y.E., Şentürk, M. (2012). Özel Tüketim Vergisi Oranlarındaki Artış Cari Açığa Çözüm Olabilir mi?. Journal of Yasar University, 26(7), 4572-4588.
 • Winner,L.E. (1993). The Relationship of The Current Account Balance and The Budget Balance. The American Economist, 37(2), 78-84.
 • Yılmaz, E. B. (2002). İkiz Açık Teorisi: Türkiye’nin 1980-2001 Dönemi Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Üzerine Bir Nedensellik Araştırması. İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 41. Seri, 139-152.
 • Zengin, A. (2000). Đkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması). Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 11 (39), 37-67.
 • www. gib.gov.tr
 • www. tcmb.gov.tr
 • http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/7704,merkezi-yonetim-butce-gelirleri-2006-2012-kesinhesap.xls?0, (Erişim: 17.10.2013).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.