ERHAN ŞENGEL
(BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)
Faysal KOÇAK
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye)
Barış Gökhan GÜLERYÜZ
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 14Sayı: 4ISSN: 2667-5633Sayfa Aralığı: 641 - 654Türkçe

204 0
ÖĞRENCİLERİN TASARIM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 3B TASARIM DERSİ ÖRNEĞİ
Globalleşen dünyada ülkelerin teknolojik hareketlere çok fazlaönem vermesiyle birlikte eğitimde öğrencilerin bilgiyi elde edebilmesiiçin teknolojiyle iç içe olması çok büyük önem arz ettiği görülmektedir.21. Yüzyıl eğitim anlaşının bir unsur olarak eğitim ortamında eldeedilen kazanımların gerçek hayat problemlerine yönelik çözüm üretmefaaliyetlerinin hem sanal hem de gerçek tasrımlarda gerçekleştirilmesibeklenmektedir. 3 boyutlu tasarım çalışmaları çeşitli eğitimkurumlarında bireylere kulüp çalışmaları altında verildiği görülmüştür.Kulüpler çalışma prensipleri olarak farklılıklar gösterse de tasarımbecerisini geliştirmeyi, öğrenmeyi görselleştiren ve ürün tasarlayıportaya çıkarmayı hedeflemektedir Kulüp çalışmaları kapsamında;bireylerin çizim yeteneklerini ve 3 boyutlu düşünme becerilerine etkisiinceleyerek, elde edilen veriler ışığında 3B tasarım dersi alacaköğrencilere uygulatılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmasıamaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarakyürütülmüş ve geliştirilen rubrik form ölçeği kullanılarak verilertoplanmıştır ve eğitim süresince sınıflarda kulüp çalışmaları izlenerekgözlem yapılmıştır. Ayrıca, iki araştırmacıların elde ettikleri verilere ekolarak alan uzmanı tarafından da rubrik form ölçeği aracılığıyla verilertoplanmıştır. Alan uzmanı rubrik form ile değerlendirmelerini yaparkenaynı zamanda sesli protokol ile düşüneceleri kayıt altına alınmıştır. Eldeedilen veriler ışığında genel olarak 3B tasarım kulüp çalışmalarındaaraştırma boyunca gözlemlediğimiz sonuçlara göre öğrenmenin;yaparak, yaşayarak ve eğlenceli biçimde planlandığında eğitimçalışmalarının en iyi duruma geldiği gözlemlenmiştir. Yaparak,yaşayarak ve eğlenerek öğrenen bireylerin çalışma motivasyonlarınınyüksek olduğu ve öğrencilerin çalışmalarını yaparken mutlu olduklarıgözlemlenmiştir. Bireylerin araştırma boyunca gözlemlenen davranış veçalışmalarının incelenmesi sonucund öğrencilerin keyif alarak mutlu birşekilde çalışmalarını yaptıkları, sınıf içerisindeki davranışlarının olumluolduğu gözlemlenmiştir. Öğrenciler kulüp çalışmalarında düzenli veplanlı çalıştıkları, paylaşımcı davranışlar sergiledikleri görülmüştür.Kulüp çalışmalarında bireylerin 3 boyutlu düşünme becerisini çok iyiderecede elde ettikleri ve bunu davranış haline getiridekilerigözlemlenmiştir. Öğrencilerin 3 boyutlu düşünme becerisi, yeni birürün tasarlama, oluşturma, çizim becerilerini kazandırdığı gözlemlersonucunda ulaşılan önemli bulgulardandır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1968). Educational psychology: A cognitive view (Vol. 6). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Akbaba, C. (2017). Okullarda Maker ve STEAM Eğitim Hareketlerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Projesi. Edirne, Türkiye .
 • Akıncı , A., & Tüzün , H. (2016). Maker Hareketi ve Yenilikçi Eğitim: Bir Durum Analizi. 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı, (s. 59-70). İzmir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz , Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz , Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Düzeylerine Göre Araştırma Türleri. Ş. Büyüköztürk içinde, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 23). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çavaş, B., & Huyugüzel Çavaş, P. (2013). Teknoloji Tabanlı Öğrenme: “Robotısc Club”. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Fidan , U., & Yalçın, Y. (2012). Robot Eğitim Seti Lego Nxt. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,2012(12),1-8.
 • Kamacı , E., & Durukan, E. (2012). Araştırma Görevlilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2012;(1-3),203-215.
 • Karaduman, H. (2017). Sosyal Bilgiler Eğitiminde 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı. AJESI-Anadolu Journal of Education Sciences International, 2017;3(7),590-625.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1),62-80.
 • Koç, A., & Böyük, U. (2013). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Teknoloji Tabanlı Öğrenme: Robotik Uygulamaları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1),139-155.
 • Köseoğlu , F., & Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 139-148.
 • Kuzu Demir, E. B., Çaka, C., Tuğtekin, U., Demir, K., Kuzu, A., & İslamoğlu, H. (2016). Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojilerinin Eğitim Alanında Kullanımı: Türkiyedeki Uygulamalar. Ege Eğitim Dergisi, 2016(17)2,481-503.
 • Özer, B. (2008). Öğrenci Merkezli Öğrenme . Öğretmenlik Meslek Gelişimi Alanındaki Gelişmeler (s. 21-40). içinde Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi .
 • Papp, I., Tornai, R., & Zichar, M. (2016). What 3D Technologies Can Bring to Education. 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (s. 257-262). Wrocław Poland: IEEE.
 • Reisoğlu, İ., Topu, B., Yılmaz, R., Karakuş Yılmaz, T., & Göktaş, Y. (2017). 3D virtual learning environments in education: a meta-review. Asia Pacific Education, 2017(18),81-100.
 • (2016). STEM Eğitim Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü .
 • Şabanoviç, A., & Yannier, S. (2003). Robotlar: Sosyal Etkileşimli Makineler. TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi.
 • Şendağ, S., & Erol, O. (2015). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığı Desteklemede 3D Çizim Yazılımlarının Kullanılması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(3),316-336.
 • Waseem, K., Kazmi, H., & Qureshi, O. (2017). Innovation in Education - Inclusion of 3D-Printing Technology in Modern Education System of Pakistan: Case from Pakistani Educational Institutes. Journal of Education and Practice, 22-28.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112).
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri. A.
 • Yıldırım, & H. Şimşek içinde, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (s. 48). Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Nitel Veri Analizi. A. Yıldırım, & H. Şimşek içinde, Sosyal Araştırmalarda Nitel Araştırma Yöntemleri (s. 238-269). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zhou, Z., Xiao-Ling , J., Douglas R , V., Yulin , F., & Xiaojian , C. (2011). Individual motivations and demographic differences in social virtual world uses: An exploratory investigation in Second Life. Pergamon, 261-271.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.