Alpaslan KOÇ
(Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kütahya, Türkiye)
Saadet GÜLTEKİN IRGAT
(-)
Fatih ÖZCURA
(-)
Yıl: 2019Cilt: 26Sayı: 4ISSN: 1300-4786Sayfa Aralığı: 231 - 233Türkçe

12 0
Erişkin Tip Foveomaküler Vitelliform Distrofili Bir Olguda Gelişen Koroid Neovasküler Membranın Ranibizumab ile Tedavisi
Yetmiş dokuz yaşında kadın olgu bir yıl önce her iki gözde görme azlığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Düzeltilmiş görme keskinliği sağ gözde 0,4, sol gözde 0,3 idi. Fundusta her iki makülada yaklaşık bir disk çapında, yuvarlak, hafif kabarık, sarı-beyaz renkli lezyonlar tespit edildi. Olgunun optik koherans tomografisinde her iki gözde retina altında hiperreflektif özellikte lipofuksin ve hiporeflektif özellikte seröz sıvı birikimi mevcuttu. Elipsoid zon ve eksternal limitan membran intakt olarak seçilmekte idi. Fundus otofloresans görüntüleme ve flöresein anjiyografi yöntemleride kullanılarak hastaya erişkin tip foveomaküler vitelliform distrofi tanısı konuldu ve mevcut koroid neovasküler membrana yönelik bilateral üçer doz intravitreal ranibizumab tedavisi planlandı. Tedavi sonrası optik koherans tomografi bulguları gerileyen olgunun görme keskinliği sağ gözde 0,7, sol gözde 0,4’e yükseldi. Erişkin tip foveomaküler vitelliform distrofili, çoğunlukla başta yaşa bağlı maküla dejenerasyonu olmak üzere diğer makülopatiler ile karışabilmektedir. Göz hekimleri özellikle optik koherans tomografi bulguları ile görme keskinliği arasında uyumsuzluk olan olgularda ayırıcı tanıda erişkin tip foveomaküler vitelliform distrofiyi de göz önünde bulundurmalıdırlar.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Gass JD. Steroscopic Atlas of Macular Disease Diagnosis and Treatment. 4th ed. St. Louis, Missouri: Mosby; 1997:303-25.
  • 2. Benhamou N, Souied EH, Zolf R, et al. Adult-onset foveomacular vitelliform dystrophy: a study by optical coherence tomography. Am J Ophthalmol. 2003;135:362-7.
  • 3. Greaves AH, Sarks JP, Sarks SH. Adult vitelliform macular degeneration: a clinical spectrum. Aust N Z J Ophthalmol. 1990;18: 171-8.
  • 4. Özdek SC. Hondur A. Gürelik G. ve ark. Retina pigment epite li - nin patern distrofisi ve koroidal neovaskülarizasyon. Ret-Vit. 2006;14:11-6.
  • 5. De Pozzo S, Parodi MB, Toto L, Ravalico G. Occult choroidal neovascularization in adult-onset foveomacular vitelliform dystrophy. Ophthalmologica. 2001;215:412-4.
  • 6. Battagia Parodi M, Di Crecchio L, Ravalico G. Vascularized pigment epithelial detachment in adult-onset foveomacular vitelliform dystrophy. Eur J Ophthalmol. 2000;10:266-9.
  • 7. Lee JY, Lim J, Chung H, et al. Spectral domain optical coherence tomography in a patient with adult-onset vitelliform dystrophy treated with intravitreal bevacizumab. Ophthalmic Surg Las Imag. 2009;40:319-21.
  • 8. Gallego PR, Dolz MR, Pardo LD, et al. Primary intravitreal ranibizumab for adult-onset foveomacular vitelliform dystrophy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2011;249:455-8..

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.