Betül AKTAŞ
(SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakül-tesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep,Türkiye)
Emine BAŞ
(SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep,Türkiye)
Büşra ATSAL
(SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakül-tesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep,Türkiye)
Zeynep DOĞAN
(SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakül-tesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep,Türkiye)
Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ
(SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakül-tesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep,Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: 1ISSN: 1301-1421 / 1301-1421Sayfa Aralığı: 98 - 103Türkçe

116 0
Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi
Amaç: Bu çalışma ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine verilen temel ilk yardım eğitiminin ilk yardım bilgi düzeyine etkisini incelenmek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada “Tek Grupta Ön Test-Son Test Modeli” kulla-nılmıştır. Çalışmanın evrenini özel bir ortaokulun altıncı sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise eğitim öncesi, eğitim sonrası bilgi ölçmeye yönelik anketlerin ve eğitim programının uygulandığı günlerde okulda olan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve her iki anketi eksiksiz dolduran 68 öğrenci (katılım oranı %67.3) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama formu olarak araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket kullanılmıştır. İlk yardım bilgisini değerlendiren ilk test eğitimden önce uygulanmış ve ilk değerlendirmeyi takiben ilk yardım konusunda 45 dakikalık iki otu-rum şeklinde eğitim verilmiştir. Son test, eğitimden dört hafta sonra uygulanmıştır. Verilerin değerlendirmesi SPSS 23.00 istatistik paket programında sayı, yüzde değerleri ve bağımlı gruplarda t testi kul-lanılarak yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin eğitim öncesi ilk yardım bilgisi puan ortala-ması 13.55±3.02 ve eğitim sonrası puan ortalaması 19.08±3.35 olup iki ortalama arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).Sonuç: Öğrencilerin ilk yardım konusundaki bilgi puanının verilen eğitimle yükseldiğini söyleyebiliriz. Öğrencilerin ilk yardım bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik düzenli, tekrarlayan eğitimlerin veril-mesi önerilmektedir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Uğur Baysal S, Yıldırım F, Bulut A. Çocuk güvenliği. İs-tanbul Üniversitesi. İstanbul Tıp Fakültesi. Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi. İstanbul Tıp Fakültesi Basımevi; 2005.
 • 2. Gür K. Okul kazaları. In: Gözüm S, Eds. Okul dönemin-deki çocukların sağlığının geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayın-cılık; 2016. S. 399-410.
 • 3. Reveruzzı, B., Buckley, L., Sheehan, M. (2016). Scho-ol-based first aid training programs: a systematic review. J Sch Health. 86: 266-272.
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu (2015). İstatistiklerle Çocuk. 28.02.2019. http://www.tuik.gov.tr
 • 5. Bakır B., Öztürk C. (2005) İlköğretim Öğrencilerine Veri-len İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 35: 172:312-321.
 • 6. Eraslan R., Aycan S.,(2008). Bir ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinde okul kazası görülme sıklığının ince-lenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2(3):8-18.
 • 7. İlçe A. Temel ilk yardım ve acil bakım. Amasya: Göktuğ Yayıncılık; 2016. s.1-10.
 • 8. Serenli N. İlk yardım el kitabı. Mozaik Yayınları. İstanbul; 2004. s.64-69.
 • 9. Somyürek, Hİ. İlk yardım kitabı. Ankara: Palme Yayıncı-lık; 2002. s.6-15.
 • 10. Çil Eyi S., Örsal Ö., Köşgeroğlu N. (2016). Pansiyonlu bir ilköğretim okulunda ilk yardım eğitim programının ve eğitim metotlarının değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 8(4):297-305.
 • 11. Bulduk M. (2017). Ortaokul öğrencilerine verilen temel ilk yardım eğitiminin etkinliğinin Belirlenmesi. Atatürk Üni-versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Er-zurum
 • 12. Banfai, B., Emese Pek, E., Pandur, P., Csonka, H., Bet-lehem, J. (2017). The year of first aid’: effectiveness of a 3-day first aid programme for 7-14-year-old primary school children. Emerg Med J, 34:526–532.
 • 13. Bollig G, Wahl HA, Svendsen MV. (2009). Primary scho-ol children are able to perform basic life-saving first aid me-asures. Resuscitation, 80: 689-692.
 • 14. Bandyopadhyay L., Manjula M., Paul B., Dasgupta A. (2017). Effectiveness of first-aid training on school students in Singur Block of Hooghly District, West Bengal. J Family Med Prim Care, 6(1): 39–42
 • 15. Panda PC., Panda SK., Karir S., Patra A. (2019). Ef-fectiveness of first-aid training on school children of urban area of Sambalpur District, Odisha. International Journal of Medical Science and Public Health, 8(1):1-5.
 • 16. Mohammed A.A. (2018). The Influence of Training Prog-ram on Knowledge and Practices of Preparatory Schools’ Children Related to the Selected First Aid. American Journal of Nursing Research, 6(4): 158-163
 • 17. Abd El-Hay S.A., İbrahim N.A., Hassan L.A. (2015). Ef-fect of Training Program Regarding First Aid and Basic Life Support on the Management of Educational Risk injuries among Students in Industrial Secondary Schools. Journal of Nursing and Health Science, 4(6):32-43.
 • 18. Ulutaşdemir N., Balsak H., Öztürk Çopur E., Demiroğlu N. Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bir Dalı: Okul Sağlığı Hem-şireliği. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special To-pics, 2016;2(1):121-124.
 • 19. Şahinöz T., Şahinöz S., Kıvanç A. Sağlığı geliştirmenin en kolay yolu: okul sağlığı. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 2017; 6(4): 303-312.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.