Ferdane TAŞ
(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübey-de Hanım Sağlık Yüksekokulu ,Hemşirelik Bölümü ,Halk Sağlı-ğı Hemşireliği,Niğde,Türkiye)
BELGİN AKIN
(Selçuk Üniversitesi ,Sağlık Bilimleri Fakültesi ,Hemşirelik Bölümü ,Halk Sağlığı Hemşireliği ,Konya,Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: 1ISSN: 1301-1421 / 1301-1421Sayfa Aralığı: 79 - 87Türkçe

131 0
Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirenin Rolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri
Hemşirelik öğrencilerinin yoksulluk, sağlık ve hemşirenin rolü konu-sundaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi için yapılan araştırma tanımlayıcıdır. Çalışma Mayıs–Haziran aylarında bir üniversitenin Sağlık Yükse-kokulu hemşirelik bölümü 1., 2., 3. ve 4.sınıfında öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 243 kişi ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunda öğrencilerin sosyo demografik özelliklerini, yoksullukla karşılaşma durumlarını, yoksulluğu tanımlamalarını, yoksulluk ve sağlık ilişkisi hakkındaki düşüncelerini ve hemşirenin hizmet sunumundaki rollerini sorgu-layan sorular bulunmaktadır. Katılımcıların öz bildirimine dayalı olarak, sınıf ortamında toplanan verilerin analizinde sayı ve yüzde dağılımından yararlanılmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun yoksulluğa maruz kalmış olması ve yok-sul insanlarla sık sık karşılaşması düşündürücü bir bulgudur. Bunun yanında yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkinin farkında olmaları olumlu bir bulgu olmakla birlikte mezuniyet sonrası rolleri arasında görmemeleri dikkat çekicidir. Öğrencilerin bu sorunun çözümünü hemşirenin sorumluluk alanı dışında gördüklerini söyleyebiliriz. Bu-nun yanında yoksulluk sorununun çözümünde örgütlü mücadelenin farkında olmaları olumludur
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Arpacıoğlu Ö, Yıldırım M. Dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 2011; 4(2):60-76.
 • 2. TÜİK [Türkiye İstatistik Kurumu] (2009), Yoksulluk Çalışması.
 • 3. DIPD (2000), Beter health for poor people, De-partment for international development’s .http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/tsp-health.pdf. Erişim tari-hi:01.05.2007.
 • 4. Nursing groups work against poverty, http://www.icn.ch/publications/2004-working-with-the-poor-aga-inst-poverty/2004-working-with-the-poor-against-po-verty-650.html.Erişim tarihi:02.05.2007
 • 5. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlü-ğü, Politika dokümanı. Kadın ve yoksulluk. Ankara: Fersa Ofset; 2008. http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/ yok-sulluk.pdf. Erişim Tarihi: 06.04.2008.
 • 6. United Nations Development programme (UNDP), 1997. Human development report. Erişim adresi: http://hdr.undp.org/sites/default/ files/reports/258/hdr_1997_en_complete_ nostats.pdf Erişim tarihi: 11.10.2016.
 • 7. Buğra A. Yoksulluk ve sosyal haklar, sivil toplum ge-liştirme merkezi derneği için hazırlanan danışman ra-poru. 2005. Erişim adresi:www.spf.boun.edu.tr/docs/STGPBugra.pdf Erişim Tarihi: 15.12.2016.
 • 8. Yardım MS. Yoksulluk sınırı nasıl hesaplanır? Top-lum Hekimliği Bülteni 2009; 28(2):28-32.
 • 9. Uçar C. Kadın yoksulluğu ile mücadelede sosyal po-litika araçları ve etkinlikleri. T.C. Başbakanlık Kadı-nın Statüsü Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi. Ankara: Afşaroğlu Matbaası; 2011. s:9-11.
 • 10. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİ-AD), 2000. Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı ve Yok-sulluk-Avrupa Birliği ile Karşılaştırma. Erişim adresi; http://www.tusiad. org/bilgi-merkezi/raporlar/turkiye-de-bireysel-gelir-dagilimi-ve yoksulluk-avrupa-birli-gi-ile karsilastirma/ Erişim tarihi: 15.12.2016.
 • 11. Coşkun S, Tireli M. Avrupa Birliğinde yoksullukla mücadele stratejileri ve Türkiye. Ankara: Nobel Yayı-nevi; 2008. p. 1-30.
 • 12. Dedeoğlu N. Sağlık ve yoksulluk, Toplum ve He-kim, 2004;19 (1), 51-53.
 • 13. ICN, 2004. Nurses: Working With The Poor; Aga-inst Poverty. Information and Action Tool Kit. Eri-şim adresi: http://www.icn. ch/images/stories/docu-ments/publications/ind/indkit2004. pdf Erişim tarihi: 15.10.2016.
 • 14. WHO, Yoksulluğun yol açtığı en ciddi hastalıklar. Hemşire Dergisi 2001;51(1-2):3- 7.
 • 15. Ontario Womens Health Network, 2010. Powerty & Health E-Bulletin. Erişim adresi: http://www.owhn.on.ca/pdfs/poverty_e_bulletin.pdf Erişim tarihi: 15. 12.2016
 • 16. Janet M, Torpy MD. Poverty and Health. JAMA 2007;298(16):1968.
 • 17. Elbek O. Tütün ve yoksulluk. Sigara ve Sağlık Ulu-sal Komitesi. Dördüncü Sigara ve Sağlık Ulusal Kong-resi Kitabı; Elazığ, 2010.
 • 18. Cozzarelli C, Wilkinson A V, Tagler M J. Attitudes toward the poor and attributions, Journal of social is-sues, 2001; 57 (2), 207-227.
 • 19. Pogge T W. Responsibilities for poverty-related health, Ethics and international affairs, 2002;16 (2) , 71-79.
 • 20. Bahar Z, Gördes Aydoğdu N. Yoksulluk ve Hemşi-relik, Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 2017;3(3):138-42.
 • 21. Bahar Z, Gördes Aydoğdu N. Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yük-sekokulu Elektronik Dergisi, 2011; 4 (3), 131-136.
 • 22. Allender J.A., Spradley, B.W. Clients living in po-verty in: Community health nursing: concepts and pra-ctice. 20011. (5 th edition, pp. 641-57). Philadelphia; Lippincott.
 • 23. ICN. Nurses: working with the poor; against po-verty International Nurses Day 2004, Information and Action Tool Kit Papers. Genava. Erişim Tarihi: 15.05.2006. http://www.icn.ch/.
 • 24. Ergül Ş. Yoksulluk sağlık ilişkisi ve hemşirelik yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi,2005; 8 (2), 95-104.
 • 25. Haydar B. Extreme poverty and global responsibi-lity, Metaphılosophy,2005;36 (1/2) January, 240-253.
 • 26. Boratav K. Yoksulluk kavramı üzerine notlar, Top-lum ve Hekim, 2004;19 (1), 7-9.
 • 27. DeLashmutt M B. Students experience of nursing presence with poor mothers, Jognn clınıcal ıssu-es,2006; 36, 183-189.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.