ÖMER FARUK SÖNMEZ
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Tokat)
Nihan AKINCAN
(Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 1306-732X / 2564-680XSayfa Aralığı: 803 - 816Türkçe

57 0
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YARDIMSEVERLİK VE DAYANIŞMA DEĞERLERİNİN ULUSAL GAZETELERDE YER ALMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Gelişen teknoloji, toplumsal yapıdaki değişimler ve bu değişimlere bağlı olarak inanç ve değer yargıları da farklılaşmaktadır. Ahlaka aykırı davranışların artması, önyargı, ben merkezci yaklaşım, adaletsizlik, aile yapısındaki bozulmalar kişileri, toplumları ve hatta tüm insanlığı tehdit etmektedir. Tüm bunlar değerlerin yaşantımız dışına itilmesine sebep olmakta ve değer eğitimine olan gereksinimimizi arttırmaktır. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmada sosyal bilgiler öğretim programında yer alan yardımseverlik ve dayanışma değerlerinin ulusal gazetelerde yer alma düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada veriler, doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, yardımseverlik ve dayanışma değerine yönelik gazete haberleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2013-2014 yıllarında Habertürk, Hürriyet, Posta, Sabah gazetelerinde yardımseverlik ve dayanışmayı konu alan gazete haberleri oluşturmaktadır. Araştırmada bu dört ulusal gazetede yardımseverlik ve dayanışma değerini içeren 3686 yayın kullanılmıştır. Yardımseverlik değerleri yönelik haber sayısının 52, dayanışma değerleri yönelik haber sayısının 3634 olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca doğal afetler, bayramlar, belirli gün ve o günlerin haftalarında yardımseverlik ve dayanışma haberleri gazetelere yansımış ve haber sayısında artış olduğu belirlenmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arslan, Ş. Z ve Yaşar, F. T. (2007). “Yükselen “Değer” Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Değerler Eğitim Merkezi Dergisi,1, 8-11.
 • Aydın, M. (2003). Gencliğin değer algısı: Konya orneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121–144.
 • Bolay, S. H. (2007). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1), 12-19.
 • Cüro, E. ve Gömleksiz, M. N. (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi, Uluslar arası İnsan Bilim Dergisi, 8, 1.
 • Doğanay, A. (2006). Değerler Eğitimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. (Ed. C. Öztürk), Ankara: Pegem-A Yayıncılık. s. 17-52.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur:Değerler. Değerler Eğitim Dergisi, 1 (4), 55-72.
 • Gömleksiz, N. (2007). Lise öğrencilerinin toplumsal değerlere ilişkin tutumları:Elazığ ili örneği. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı (s. 727-741). İstanbul: Dem Yayıncılık.
 • Heıtzmann, W. R. (1979). The Newspaper in The Classroom. What Research Says To The Teacher. Washington: National Education Association
 • Hökelekli, H. ve Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri. R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan ve M. Zengin (Ed. ), Değerler ve eğitimi uluslararası sempozyumu. İstanbul: DEM. ss. 371- 396.
 • Hökerekli, H. (2011). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. İstanbul:Timaş Yayınları.
 • Kan Ç. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi ve Değerler Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 187, 138– 145.
 • Karasar, N. (2007) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel yayınları.
 • Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir karakter eğitimi programının geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Keskin, Y. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi:Tarihsel Gelişim, 1998 ve 2004 Programlarının Etkiliğinin Araştırılması, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
 • Keskin, Y. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin Yeri ve Önemi. Eğitime Bakış, 6(18), 68-72.
 • Keskin, Y. (2012). Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Programlarına Yönelik Bir Analiz:Politik ve İdeolojik Yaklaşımlarım Programa yansıması. Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 11(40), 109-128.
 • Kılcan, B. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kolukısa, E. A. , Oruç, Ş. , Akbaba, B. ve Dündar, H. (2005). Sosyal bilgiler 4 öğretmen kılavuz kitabı. K. Kuş (Ed). Ankara: A Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, (4- 5. sınıflar), Ankara: MEB Yayınevi.
 • MEB. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6 Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara.
 • MEB (2010). Sosyal Bilgiler Dersi ( 6-7. sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu.
 • MEB (2018). İlkokul ve ortaokul (4-5-6-7. sınıflar) Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu.
 • Nas, R. (2000). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Öztürk, C. ve Deveci, H. (2011). Farklı Ülkelerin sosyal bilgiler öğretim Programlarının değerlendirilmesi. C. Öztürk(Ed. ) Farklı Ülkelerin sosyal bilgiler öğretim Programları içinde (s. 1-41). Ankara:Pegem Akademi.
 • Şen, Ü. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eser yoluyla Türkçe eğitiminde değerler eğitimi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu [TDK] (2009). Büyük Türkçe sözlük. http://tdkterim. gov. tr/bts/.
 • Topçu, N. (2012). İsyan ahlâkı -Conformisme et révolte- (8. Baskı) (Çev. M. Kök ve M. Doğan). İstanbul: Dergâh.
 • Ünal, F. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında değer eğitimi durumunun değerlendirilmesi, I. Uluslararası Eğitim sosyolojisi Sempozyumu, 10-11 Mayıs.
 • Vatandaş, C. (2003) Toplumsal Bir Değer Olarak” Yardımlaşma” ve Dilenciler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 157.
 • Yaman, E. (2012). Değer Eğitimi, Eğitimde Yeni Ufuklar, Akçay Y. Ankara.
 • Yaşar, Ş. ve Gültekin, M. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımı.
 • Öztürk, C. (Ed. ) Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (310- 342). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaşar, Ş. ve Ünlüler, G. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi, Elementary Education Online, 10(1), 109-120 makale.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir karakter eğitimi programının geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Yurtbaşı, M. (2012). Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü, İstanbul, Excellence Publishing Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.