Aziz İLHAN
(Munzur Üniversitesi, Çemişgezek Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Çemişgezek, Tunceli, Türkiye)
Tayfun TUKAL
(Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Ünal İÇ
(Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Nurefşan EKİNCİ
(Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 19Sayı: 73ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 156 - 170Türkçe

100 0
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri (ÖÖY) dersine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Öğretmenliği programı üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 85 matematik öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Çalışma nicel türdedir ve verileri açık uçlu anket yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilerek belirli temalar altında gruplandırılmıştır. Öğretmen adaylarının ÖÖY dersine ilişkin görüşü bu dersin gerekli olduğu ve bu derste hedef-kazanımlara uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasının faydalı olacağı şeklindedir. Öğretmen adayları dersin teorik olarak gerekliliğini ve uygulama için teorik kısmın ön koşul olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı öğretmen adaylarına göre bu dersin teorik kısmının azaltılması gerekliliği ve sıkıcı geçtiği ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının dersin uygulama boyutuna ilişkin görüşleri ise derste öğrenilenleri daha kalıcı hale getirdiği ve dersin daha verimli yürütülmesini sağladığı şeklindedir. Derste materyal kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerine bakıldığında, derslerde materyal kullanımının öğretimi somutlaştırdığı, öğrenmede kalıcılığı sağladığı görüşünün hâkim olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları ÖÖY dersini okutan öğretim elemanlarıyla ilgili alanında uzman olan kişiler olmasının önemli olduğunu ifade etmişlerdir. ÖÖY dersinin ölçme ve değerlendirme alanında uygulama ağırlıklı not ortalamasının dikkate alınması gerektiğini, ayrıca ürün ve sürece dayalı değerlendirme yapılmasının daha iyi olacağını belirtmişlerdir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.