İbrahim YILDIRIM
(Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİBF, Gaziantep, Türkiye)
Hasan ERASLAN
(-)
Yıl: 2020Cilt: 19Sayı: 73ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 171 - 185Türkçe

59 0
İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır ve Adana ilinin Organize sanayi bölgelerindeki seramik fabrikasında çalışanların dağıtım adaleti düzeylerini belirlemektir. Araştırmada betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri 2018 yılında Diyarbakır ve Adana ilinin organize sanayi bölgelerindeki seramik fabrikalarında faaliyet gösteren 210 çalışandan elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel (ortalama, standart sapma) ve ilişkisel (t-testi, anova) analizler kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda seramik fabrikalarında çalışanların dağıtım adaleti düzeyleri genel anlamda “orta” düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aliyeva, A. (2013). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Atalay, D.D. (2007). Denklik Duyarlılığı Açısından Algılanan Örgütsel Adalet - Örgütsel Bağlanma İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Baltacı, F., Güçlü, C., Çeliker, N. (2014). Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 19(3), 353–370.
 • Beugre, C. D. (1998). Managing Fairness İn Organizations. Greenwood Publishing Group.
 • Beugre, Constant D. (2002). Understanding Organizational Justice and İts İmpact On Managing Employess: An African Perspective, International Journal of Human Resource Management 13(7), 1091–1104.
 • Cropanzano, R., Rupp, D. E., Mohler, C. J., and Schminke, M. (2001). Three Roads To Organizational Justice. İn Research İn Personel and Human Resources Management, (20),1–113.
 • Çakır, Ö. (2006). Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri, Kamu-İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara.
 • Dilixiati, N. (2017). Algılanan Örgütsel Adalet İle Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Eroğlu, F. (1998). Davranış Bilimleri (4. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Görgülüer, A. A. (2013). Örgütsel Adalet ve İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. Academy of Management Review 12, p. 9–22.
 • İbrahimzade, Y.Y. (2016). Algılanan Örgütsel Adaletin, Güven İle Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • İçerli, L. (2010). Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 5(1), 67–92.
 • İşcan, Ö. F., ve Naktiyok, A. (2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algıları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(1), 181–201.
 • Keskin, Ö. (2017). Bankalarda Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Düzce İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği. (16. Baskı). İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Markovsky B. and Younts C.W., (2001): Prospects for Distributive Justice Theory Social Justice Research, 14(1), 45–59.
 • Nowakowski, Jaclyn M., and Donald E. Conlon (2005). Organizational Justice: Looking Back, Looking Forward. İnternational Journal of Conflict Management, 16, 4–29.
 • Örücü, E. ve Özafşarlıoğlu, S. (2013). Örgütsel Adaletin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde Bir Uygulama. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(23), 335–358.
 • Şanlımeşhur, Ö. (2015). Organizasyonlarda Algılanan Örgütsel Adalet İle Çatışma İlişkisi ve Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • Şener Özalp, Ş. (2017). Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının ve İş Tatminlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Tziner, A., and Sharoni, G.(2014). Organizational Citizenship Behavior, Organizational Justice, Job Stress, and Work Family Conflict: Examination Of Their İnterrelationships With Respondents From A Non-Western Culture. Journal of Work and Organizational Psychology. (30), 35–42.
 • Yalçınkaya, A. (2013). Dağıtım Adaletinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Yazıcıoğlu, İ. ve Topaloğlu, I.G. (2009). Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Business Research (İşletme Araştırmaları Dergisi), 1, 316.
 • Yeşil, H. (2017). Organizatıonal Justice As A Determinant Of Affectıve Commitment and Silence Of Employees. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Yeditepe üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, F. (2002). Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yürür, S. (2005). Ödüllendirme Sistemleri İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.