Müslüme AKYÜZ
(Cumhuriyrt Üniversitesi, Suşehri Sağlık Sağlık Yüksekokulu, Sivas, Türkiye)
Feride TAŞKIN YILMAZ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Sağlık Yüksekokulu, Sivas, Türkiye)
Kadriye ALDEMİR
(Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Sağlık Yüksekokulu, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 19Sayı: 73ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 414 - 424Türkçe

98 0
ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ
Araştırma, zaman yönetimi becerilerinin akademik başarı ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve ilişkisel olarak gerçekleştirilen çalışmaya, bir üniversitenin Hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 562 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin zaman yönetimi beceri düzeylerinin orta derecede olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması ile Britton ve Glynn (1986) ait Zaman Yönetimi Envanteri’nin zaman planlaması ve zaman harcattırıcılar alt boyutu puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmazken; akademik başarı not ortalaması yüksek olan öğrencilerin zaman yönetimi uygulamalarının daha iyi olduğu, zamanlarını iyi yönettikleri ve planlamalarında uzun zaman aralığını gözettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada zaman yönetimi genel ve zaman tutumları alt boyut değişkenlerinin akademik başarı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar araştırmanın temel amacına uygun olarak hemşirelik öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin akademik başarıyı önemli derecede etkilediği belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.