Murat TORGUTALP
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Sami KINIKLI
(Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Mücteba YAYLA
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
İlyas Ercan OKATAN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Gülay KINIKLI
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 73Sayı: 1ISSN: 0365-8104 / 1307-5608Sayfa Aralığı: 14 - 19Türkçe

170 0
Skleroderma İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Bakteriyel Pnömoni’nin Ayırıcı Tanısında Prokalsitonin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Amaç: Skleroderma/Sistemik skleroz (SSk), fibrozis ile karakterize olan otoimmün bir bağ doku hastalığıdır. SSk ilişkili interstisyel akciğer hastalığı (SSk-İAH) önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden birisidir. Prokalsitonin (PCT) bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsisin tanısında ve takibinde kullanılan bir belirteçtir. Bakteriyel pnömoni akciğer hastalıklarının ayırıcı tanısında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada SSk-İAH ve bakteriyel pnömoni hastalarının ayırıcı tanısında serum PCT düzeylerinin tanısal değerini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: SSk tanısı ile kliniğimizde takipli olan 151 hasta retrospektif olarak değerlendirildi, bu hastalar içerisinden PCT bakılmış 27 SSkİAH hastası ve 18 bakteriyel pnömoni tanısı almış olan hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: SSk-İAH grubunda yaş ortalaması 49,3±13,5, ortalama hastalık süresi 9,9±5,9 (aralık; 2,5-25) olan 27 (23 kadın, dört erkek) hasta değerlendirildi. Pnömoni grubunda yaş ortalaması 75,2±14,6 olan 17 (iki kadın, 15 erkek) hasta bulunmaktaydı. Pnömoni grubunda PCT düzeyi SSk-İAH grubuna göre belirgin olarak yüksek saptandı (sırasıyla; 8,1±15 ve 0,1±0,4, p<0,001). SSk-İAH hastalarının dördünde (%14,8) pnömoni hastalarının ise 15’inde (%88,2) PCT düzeyi 0,12 ng/mL’den yüksekti (p<0,001). Benzer şekilde SSk-İAH grubunda bir hastada (%3,7) PCT 0,5 ng/ mL’den yüksek iken, pnömoni grubunda dokuz hastada (%52,9) yüksekti (p<0,001). Alıcı işletim karakteristik eğrisi analizleri, SSk-İAH ve pnömoni arasında ayrımı öngörmek için PCT için en yüksek duyarlılık ve özgüllük ile en iyi sınır değerin 0,16 ng/mL olduğunu gösterdi (eğri altındaki alan=0,96, %95 Güven aralığı: 0,91-1,0, p<0,001). Sonuç: Bu çalışma yüksek serum PCT düzeylerinin SSk-İAH hastalarının pnömoni ile ayırıcı tanısında hastalık aktivasyonunu değil enfeksiyonu telkin ettiğini göstermiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Varga J. Systemic sclerosis: an update. Bull NYU Hosp Jt Dis. 2008;66:198- 202.
 • 2. Şendur N, Şendur ÜG. Skleroderma. Türkiye Klinikleri. 2018;15-20.
 • 3. Goh NS, Desai SR, Veeraraghavan S, et al. Interstitial lung disease in systemic sclerosis: a simple staging system. Am J Respir Crit Care Med. 2008;177:1248-1254.
 • 4. Mathai SC, Danoff SK. Management of interstitial lung disease associated with connective tissue disease. BMJ. 2016;352:h6819.
 • 5. Türktaş H. İnterstisyel Akciğer Hastalıkları ve Patologlara Notlar. Turkiye Klinikleri J Med Pathol-Special Topics. 2018;3:183-188.
 • 6. Demirdağ F. Fibrozisle Karakterize İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Ayırıcı Tanı. Turkiye Klinikleri J Med Pathol-Special Topics. 2018;3:167-176.
 • 7. Mehanic S, Baljic R. The importance of serum procalcitonin in diagnosis and treatment of serious bacterial infections and sepsis. Mater Sociomed. 2013;25:277-281.
 • 8. Uzzan B, Cohen R, Nicolas P, et al. Procalcitonin as a diagnostic test for sepsis in critically ill adults and after surgery or trauma: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2006;34:1996-2003.
 • 9. Wacker C, Prkno A, Brunkhorst FM, et al. Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2013;13:426-435.
 • 10. Bilgili B, Haliloğlu M, Aslan MS, et al. Diagnostic Accuracy of Procalcitonin for Differentiating Bacteraemic Gram-Negative Sepsis from Gram-Positive Sepsis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018;46:38-43.
 • 11. Duman S, Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Tanısında C-Reaktif ve Procalcitonin Sensitivite ve Spesifiteleri. Kocaeli Tıp Dergisi. 2019;8:210- 214.
 • 12. Karakaya Z, Akyol PY, Topal F, et al. Akut pankreatitte prokalsitonin düzeyinin mortalite üzerine etkisi, Cukurova Medical Journal. 2018;43:617-623.
 • 13. Schuetz P, Wirz Y, Sager R, et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level metaanalysis. Lancet Infect Dis. 2018;18:95-107.
 • 14. Kisacik B, Kalyoncu U, Erol MF, et al. Accurate diagnosis of acute abdomen in FMF and acute appendicitis patients: how can we use procalcitonin? Clin Rheumatol. 2007;26:2059-2062.
 • 15. Choi ST, Song JS. Serum Procalcitonin as a Useful Serologic Marker for Differential Diagnosis between Acute Gouty Attack and Bacterial Infection. Yonsei Med J. 2016;57:1139-1144.
 • 16. Komatsuda A, Omokawa A, Fujiwara T, et al. Serum procalcitonin levels in patients with myeloperoxidase-antineutrophil cytoplasmic antibodiesassociated glomerulonephritis. Am J Med Sci. 2012;343:136-140.
 • 17. Yu J, Xu B, Huang Y, et al. Serum procalcitonin and C-reactive protein for differentiating bacterial infection from disease activity in patients with systemic lupus erythematosus. Mod Rheumatol. 2014;24:457-463.
 • 18. Gao J, Zhang L, Zhang X, et al., Levels of serum procalcitonin and C-reactive protein for evaluating pulmonary bacterial infection in patients with lupus erythematosus, Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban 36, 2016, 653-658.
 • 19. Lee H. Procalcitonin as a biomarker of infectious diseases. Korean J Intern Med. 2013;28:285-291.
 • 20. Chan T, Gu F. Early diagnosis of sepsis using serum biomarkers. Expert Rev Mol Diagn. 2011;11:487-496.
 • 21. Christ-Crain M, Müller B. Biomarkers in respiratory tract infections: diagnostic guides to antibiotic prescription, prognostic markers and mediators. Eur Respir J. 2007;30:556-573.
 • 22. Schuetz P, Chiappa V, Briel M, et al. Procalcitonin algorithms for antibiotic therapy decisions: a systematic review of randomized controlled trials and recommendations for clinical algorithms. Arch Intern Med. 2011;171:1322- 1331.
 • 23. Lis-Święty A, Widuchowska M, Brzezińska-Wcisło L, et al. High acute phase protein levels correlate with pulmonary and skin involvement in patients with diffuse systemic sclerosis. J Int Med Res. 2018;46:1634-1639.
 • 24. Muangchant C, Pope JE. The significance of interleukin-6 and C-reactive protein in systemic sclerosis: a systematic literature review. Clin Exp Rheumatol. 2013;31(2 Suppl 76):122-134.
 • 25. Buhaescu I, Yood RA, Izzedine H. Serum procalcitonin in systemic autoimmune diseases--where are we now? Semin Arthritis Rheum. 2010;40:176-183.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.