Turğay ÖNTAŞ
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Bengisu KAYA
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 48Sayı: 224ISSN: 1302-5600 / 2791-7657Sayfa Aralığı: 59 - 73Türkçe

61 0
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALİ TASARLAMA SÜRECİNDE GERİ BİLDİRİM VERİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ders materyali tasarlama sürecinde geri bildirim verilmesine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araş- tırmada nitel araştırma desenlerinden “durum çalışması” deseni kullanılmıştır. 2016–2017 öğretim yılında Batı Karadeniz’deki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi ikinci sınıfında öğrenim gören toplam 56 (43 kadın, 13 erkek) sınıf öğ- retmeni adayı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu görüş bildirim formu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ve betimsel analiz kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda cevap aranan sorular “avantaj”, “dezavantaj”, “öğrenmenin kalitesi” ve “meslekte kullanma” kategorileri altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda; öğ- retmen adaylarının büyük çoğunluğu ders materyali hazırlamada geri bildirim sürecine ilişkin olumlu görüş belirtmiş, geri bildirim süreci ile daha kaliteli bir öğrenme süreci geçirdiklerini ve meslek hayatlarında geri bildirimi kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, geri bildirim sürecinin eğitimin her kademesinde uygulanmasının eğitimin kalitesini artırmada önemli rol oynayacağı düşünülmektedir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akcan, S., & Tatar, S. (2010). An investigation of the nature of feedback given to pre‐service English teachers during their practice teaching experience. Teacher Development, 14(2), 153– 172. DOI: 10.1080/13664530.2010.494495
 • American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Okul öncesinden lise sona: Öğretmenler için 20 temel psikoloji ilkesi (E. Kanlı, Çev.). Ankara: Türk Eğitim Derneği. https://tedmem.org/yayinlar adresinden erişildi.
 • Artman-Meeker, K. M., & Hemmeter, M. L. (2012). Effects of training and feedback on teachers’ use of classroom preventive practices. Topics in Early Childhood Education, 33(2), 112-123.
 • Auld, R. G., Belfire, P. J., & Scheeler, M. C. (2010). Increasing pre-service teachers’ use of differential reinforcement: effects of performance feedback on consequences for student behavior. Journal of Behavioral Education, 19, 169–183. doi: 10.1007/s10864-010-9107-4
 • Barton, E. E., & Wolery, M. (2007). Evaluation of e-mail feedback on the verbal behaviors of pre-service teachers. Journal of Early Intervention, 30(1), 55-72.
 • Barton, E. E., Kinder, K., Casey, A. M., & Artman, K. M. (2011). Finding your feedback fi: Strategies for designing and delivering performance feedback systems. Young Exceptional Children, 14(1), 29-46.
 • Black, P., & William, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74. doi:10.1080/0969595980050102
 • Burnett, C. P., & Mandel, V. (2010). Praise and feedback in the primary classroom: Teachers’ and students’ perspectives. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 10, 145-154.
 • Casey, A. M., & McWilliam, R. A. (2011). The characteristics and effectiveness of feedback interventions applied in early childhood settings. Topics in Early Childhood Special Education, 31(2), 68-77.
 • Clark, I. (2010). Formative assessment: There is nothing so practical as good theory. Australian Journal of Education, 54(3), 341-352.
 • Coffey, J.E., Hammer, D., Levin, D.M., & Grant, T. (2011). The missing disciplinary substance of formative assessment. Journal of Research in Science Teaching, 48(10), 1109-1136.
 • Çepni, S. (2011). Performansların değerlendirilmesi. Emin Karip (Ed.), Ölçme ve değerlendirme içinde (s. 193–239). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demiraslan-Çevik, Y. (2014). Dönüt alan mı memnun veren mi? Çevrimiçi akran dönütü ile ilgili öğrenci görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(1), 10–23.
 • Dowden, T., Pittaway, S., Yost, H., & McCarthy, R. (2013). Students’ perceptions of written feedback in teacher education: Ideally feedback is a continuing two-way communication that encourages progress. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(3), 349–362. http:// dx.doi.org/10.1080/02602938.2011.632676
 • Fluckiger, J., Tixier, Y.T., Pasco, R., & Danielson, K. (2010). Formative feedback: Involving students as partners in assessment to enhance learning. College Teaching, 58(4), 136-140.
 • Fyfe, E.R., DeCaro, M. S., & Rittle-Johnson, B. (2015). When feedback is cognitively demanding: The importance of working memory capacity. Instructional Science, 43(1), 73-91.
 • Göçer, A. (2019). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin işlevselliğine etki eden önemli bir uygulama tekniği olarak geribildirim kullanımı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), 9(1), 111–126.
 • Harlen, W. (2009). Improving assessment of learning and for learning. Education 3-13, 37(3), 247- 257. DOI: 10.1080/03004270802442334
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.
 • Higgins, R., Hartley, P., & Skelton, A. (2002). The Conscientious Consumer: reconsidering the role of assessment feedback in student learning. Studies in Higher Education, 27(1), 53-64.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları (nicel, nitel ve karma yaklaşımlar) (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • İşcen-Karasu, F. (2017). Performans geribildiriminin okul öncesi öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi stratejileri ile özel gereksinimli çocuk çıktıları üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kangalgil, M. (2013). Beden eğitimi ve spor derslerinde dönüt kullanımının öğretmen boyutuyla değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 384–400.
 • Ko, J., Sammons, P. & Bakkum, L. (2013). Effective teaching: A review of research and evidence. Reading: CfBT Education Trust.
 • Koray, Ö., Kaya, B., ve Pekbay, C. (2016). Öğretmen adaylarının ders materyali hazırlamada dönüt-düzeltme süreciyle ilgili görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(4), 844-862.
 • Maier, U., Wolf, N., & Randler, C. (2016). Effects of a computer-assisted formative assessment intervention based on multiple-tier diagnostic items and different feedback types. Computers & Education, 95, 85-98. doi:10.1016/ j.compedu.2015.12.002
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage Publications.
 • Ozan, C. (2017). Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarı, tutum ve öz düzenleme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Sadler, D.R. (1989). Formative assessment and the design of instructional strategies. Instructional Science, 18, 119-144
 • Shute, V.J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Effects, 78(1), 153-189. doi:10.3102/0034654307313795
 • Simmons, M., & Cope, P. (1993). Angle and rotation: Effects of different types of feedback on the quality of response. Educational Studies in Mathematics, 24, 163-176.
 • Thomas, A. F., & Sondergeld, T. (2015). Investigating the impact of feedback instruction: partnering preservice teachers with middle school students to provide digital, scaffolded feedback. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 15(4), 83–109. doi: 10.14434/josotl. v15i4.13752
 • Weaver, M.R. (2006). Do students value feedback? Student perceptions of tutors’ written responses Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(3), 379–394.
 • White, S. (2007). Investigating effective feedback practices for pre‐service teacher education students on practicum. Teaching Education, 18(4), 299–311. doi:10.1080/10476210701687591
 • William, D. (2013). Feedback and instructional correctives. In J.H. McMillan (Ed.), Sage handbook of research on classroom assessment (pp. 198-214). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yıldırım, A., & Şimşek. H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.