Nazan KARAOGLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Kaan Bilge KARAOGLU
(Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye)
Hasan YARDIMCI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 20Sayı: 3ISSN: 1303-2283 / 2148-4570Sayfa Aralığı: 615 - 628Türkçe

63 0
SOSYOLOJİ VE TIP ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGISI VE SAĞLIK KAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Amaç: Her gün hasta-hastalık kavramları ile yüzleşen tıp öğrencilerinin sağlık algısı ve kaygısının bilinmesi önemlidir. Çünkü hekimlerin sağlık algıları kendileri için sağlıklı yaşam davranışları oluşturma, hastalarını anlama ve yardım etme süreçlerini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi ile sosyoloji ilk üç sınıf öğrencilerinin sağlık algısı ve sağlık kaygısı düzeylerini iki üniversite örneğinde belirleyip karşılaştırmaktır. Materyal ve Metot: Kesitsel, tanımlayıcı çalışmada Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Meram Tıp Fakültesi öğrencilerine gönüllülük temelinde demografik sorular, Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ) ile Sağlık Kaygısı Ölçeğini (SKÖ) içeren bir anket formu uygulandı. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, bağımsız t testi, One way Anova ve korelasyon testleri kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmada eksiksiz doldurulmuş 345 anket formu değerlendirildi. Yaş ortalaması 19,84 ±1,69 yıl olan grubun 107’si (%31) sosyal alanlarda okuyan öğrenci, 235’i (%68) kadın, 87’si (%25) kırsal kökenli, 259 (%75,7) orta gelir düzeyine sahipti. Tüm öğrencilerin ortalama SAÖ puanı 50,17±5,66, ortalama SKÖ puanı 17,59±5,78 puandı. Tıp fakültesi öğrencilerinin SAÖ puanı 49,41±5,62 ve sosyoloji öğrencilerinin 51,86±5,41 olan puanından anlamlı düzeyde düşüktü (p<0,001). Ortalama SKÖ puanı sırasıyla tıp ve sosyoloji öğrencileri için 17,97±5,63 ve 16,74±6,05 puan ile tıp öğrencilerinde yüksek ancak fark anlamlı değildi (p=0,068). Benzer şekilde cinsiyetler arasında ortalama SAÖ puanları anlamlı farklı olmasına karşın (p=0,019) ortalama SKÖ puanları açısından fark yoktu (p=0,206). Sonuç: Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin sağlık algısının anlamlı olarak daha düşük, sağlık kaygılarınınsa anlamlı olmasa da daha yüksek olması önemli ve ileri araştırma gereken bir sonuçtur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.