Güneş Eren YALÇIN
(GAP Agricultural Research Institute, Agriculture Economics Department, 63040 Haliliye/Şanliurfa, Turkey)
Tali MUNİS
(GAP Agricultural Research Institute, Agriculture Economics Department, 63040 Haliliye/Şanliurfa, Turkey)
Şeyda İPEKÇİOĞLU
(GAP Agricultural Research Institute, Agriculture Economics Department, 63040 Haliliye/Şanliurfa, Turkey)
Duygu BİROL
(Fig Research Institute, Ministry of Agriculture and Forestry, 09600 İncirliova/Aydin, Turkey)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 526 - 530Türkçe

37 0
Gaziantep ve Şanlıurfa İllerinde Genç Çiftçi Hibe Desteklenmesinden Yararlanmış Çiftçilerin Tarımda Kalma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %65’inin 40 yaş altında olması, gençlerin istihdam olanaklarının arttırılmasını ve bunların sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. Gelir yetersizliği, köylerdeki yaşam zorluğu ve sosyal olanakların sınırlı olması, toprakların parçalı ya da çok az olması, kırsalda alternatif iş imkânlarının azlığı gibi nedenlerde gençler tarımdan uzaklaşmaktadır. Gençlerin tarımdan uzaklaşması; kırsalda yaşayan nüfusun yaşlanması ve azalması gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sebeplerle gençlerin tarımda kalma eğilimlerinin belirlenmesi, tarımda kalma ya da terk etmesine neden olan faktörlerin saptanması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde Genç Çiftçi Hibe Desteklemesinden yararlanmış 18-40 yaş arasındaki gençlerin tarımda kalma ve kırsaldan kente göç etme eğilimlerinin belirlenmesidir. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Seçilen illerde hibe desteklemesinden yararlanmış 72 çiftçi ile görüşülüp, veriler anket yolu ile alınmıştır. İşletmelerin sosyo-demografik karakteristiklerine ilişkin veriler çeşitli tanımlayıcı istatistikler ile ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre genç çiftçilerin %88,9’u tarımsal üretime devam edeceklerini belirtmişlerdir. Genç çiftçilerin %39’u ise kırsaldan kente göç etme eğilimindedir. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki en önemli faktörlerden biri girişimci genç bir kitlenin oluşturulmasıdır. Bu nedenle karar vericiler tarafından gençleri tarımda kalmaya özendirecek politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Anonim, 2017a. “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, 31 Mart 2017 tarih, 30024 sayılı Tebliğ, Tebliği no:2017/10, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi.
  • Anonim, 2016b. “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”. Karar Sayısı: 2016/8540. 26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi.
  • Bıçkı D. 2011. Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt/Vol. XXX, Sayı/No. 1: 161- 180.
  • Davis J, Caskie P, Wallace M. 2009. Economics of Farmer Early Retirement Policy. Applied Economics, 41 (1): 35-43. DOI: 10.1080/00036840600994211.
  • Doğanay S, Alım M. 2010. Türkiye’de Kırsal Nüfusun Şehir Algısı Üzerine Bir Araştırma: Yeşilyurt Köyü (Trabzon), Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 15, Sayı 23. Erişim adresi: http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/handle/123456789/20 5 (12.01.2019)
  • Jagoe A, Schulte R, Jongeneel R. 2017. “Young Farmers are Key in the Future CAP”, European Council of Young Farmers. Erişim adresi: http://www.ceja.eu/wp-content/uploads /2017/05/Final-Young-Farmers-are-Key-in-the-Future-CAPBW.pdf. (04.03.2019).
  • Leonard B, Kinsella A, O’Donoghue C, Farrell M. 2017. Policy Drivers of Farm Succession and Inheritance. Land Use Policy, 61: 147-159. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.09.006.
  • Yıldırım DU. 2014. 1980 Sonrası Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Mevsimlik Tarım İşçileri: Sakarya Örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul. Erişim adresi: http://acikerisim.istanbul.edu.tr/bitstream/handle/123456789 /31921/51721.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (23.11.2018)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.